LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. V-373

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi:

1.  T v i r t i n u Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Į g a l i o j u Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) organizuoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą į formaliojo profesinio mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. ISAK-190 „Dėl Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 31 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

priėmimui organizuoti 2017-05-16 raštu Nr. 17-05

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d.

įsakymu Nr. V-373

 

 

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime (toliau – Stojantysis) prašymų priimti mokytis, mokymosi pasiekimus, gebėjimus ir specialiuosius poreikius liudijančių dokumentų teikimo, stojančiųjų ir profesinio mokymo įstaigų informavimo apie priėmimo rezultatus.

2.    Bendrąjį priėmimą į formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (toliau – Programa), organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

3.    Mokytis pagal Programas Stojantieji priimami vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

 

II  SKYRIUS

BENDROJO PRIĖMIMO Į PROGRAMAS ORGANIZAVIMAS

 

4.    Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, vykdomas pagal kasmet švietimo ir mokslo ministro tvirtinamus bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (toliau – Bendrojo priėmimo terminai).

5.    Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis pagal Programas (toliau – Prašymas) teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje (toliau – Sistema).

6.    Stojantysis registruojasi Sistemoje pateikdamas vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie sistemos slaptažodį. Užsiregistravus suteikiamas Sistemos vartotojo numeris.

7.    Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus Sistemoje sugeneruojami automatiniu būdu. Atvejais, kai minėtų duomenų Sistemoje nėra, Stojantysis Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų kopijas apie turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, Sistemoje Stojantysis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją.

8.    Stojantieji, prisijungę prie Sistemos, užpildo Sistemoje pateiktą Prašymo formą, atsakydami į formoje pateiktus klausimus ir patvirtina pateiktų duomenų bei dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pagal Programas (toliau – Pageidavimas) pasirenkami iš Sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų Programų sąrašo. Vykstant pagrindiniam priėmimui Prašyme Stojantysis įrašo iki 5 Pageidavimų, vykstant papildomam priėmimui – iki 3. Pageidavimu laikomas Programos pavadinimo, jos valstybinio kodo ir Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos pasirinkimas. Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie Stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą Programą ir kita informacija, vadovaujantis Sąrašu.

9.    Visi Pageidavimai lygiaverčiai. Stojančiojo atitiktį mokytis pagal kiekvieną Pageidavimą įvertina ir nustato Programą pagal Pageidavimą įgyvendinanti profesinio mokymo įstaiga. Rezultatai apie minėtą atitikį paskelbiami Sistemoje ir apie juos informuojamas Stojantysis Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka. 

10.  Profesinio mokymo įstaiga turi teisę organizuoti Stojančiųjų specifinių gebėjimų tinkamumo vertinimą pagal profesinių mokymo įstaigų parengtas užduotis. Specifinių gebėjimų vertinimo tvarkaraštį ir reikalavimus šioms užduotims profesinio mokymo įstaigos turi pateikti LAMA BPO ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Prašymų registravimo pradžios ir paskelbti minėtą informaciją savo interneto svetainėje.

11.  Stojantysis iki Prašymų pateikimo termino pabaigos Sistemoje privalo pasirinkti mokytis pagal vieną iš Programų, kurių reikalavimus jis atitinka.

12.  Per 5 dienas nuo Prašymų pateikimo termino pabaigos LAMA BPO, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro kasmet tvirtinamu Asmenų priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas atitinkamų metų planu (toliau – Planas), priima sprendimą dėl siūlymo stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.  

13.  Tais atvejais, kai Programą renkasi daugiau Stojančiųjų nei yra valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys Stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus.

14.  Stojančiajam, jeigu jam nebuvo pasiūlyta mokytis pagal pasirinktą Programą, arba jis pasirinko Programą, pagal kurią mokytis pageidauja mažiau nei 12 Stojančiųjų, LAMA BPO pasiūlo rinktis kitą jo Prašyme nurodytą Pageidavimą arba pasiūlo kitą profesinio mokymo įstaigą, kuri įgyvendina Stojančiojo pageidaujamą Programą. Apie tai Stojantieji informuojami Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka. 

15.  Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi ne vėliau kaip iki nustatytų Bendrojo priėmimo terminų pabaigos atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis profesinio mokymo įstaigai pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 

16.  Pasibaigus pagrindiniam priėmimui į laisvas Programų vietas pagal nustatytus Bendrojo priėmimo terminus, vykdomas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti ir Stojantieji, kurie nebuvo užsiregistravę Sistemoje pagrindinio priėmimo metu. 

17.  Papildomas priėmimas vykdomas į Programas, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Papildomo priėmimo metu Prašymus gali teikti tik Stojantieji, neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių.

18.  Prasidėjus papildomam priėmimui, Stojantieji teikia Prašymus į laisvas Programų vietas. Pagrindinio priėmimo metu negavę siūlymo mokytis Stojantieji gali patikslinti savo Prašymus, pateiktus vykdant pagrindinį priėmimą.

19.  Per 5 dienas po papildomam priėmimui nustatyto Bendrojo priėmimo termino pabaigos LAMA BPO priima sprendimą dėl siūlymo Stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

20.  Pasibaigus papildomam priėmimui Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi ne vėliau kaip iki nustatyto Bendrojo priėmimo termino pabaigos atvykti į profesinio mokymo įstaigą sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis profesinio mokymo įstaigai pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

 

IV SKYRIUS

STOJANČIŲJŲ INFORMAVIMAS APIE BENDRĄJĮ PRIĖMIMĄ

 

21.  Informaciją apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja už priėmimo į Programas vykdymą pagal kompetenciją atsakingi LAMA BPO ir profesinio mokymo įstaigų, kurių vykdomą Programą renkasi Stojantieji, darbuotojai.

22.  Kiekvienam Prašymą pateikusiam Stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu Sistema praneša apie užregistruotą prašymą – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną; apie privalomų pateikti duomenų pakankamumą, jei Stojantysis nepateikė jų visų – ne vėliau kaip per 5 dienas; apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms Programoms ir apie siūlymą mokytis – pagal Bendro priėmimo terminus. Ši informacija taip pat pateikiama Stojančiajam prisijungus prie Sistemos.

 

_____________