LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2021 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 4-138 „DĖL NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOS NESAVARANKIŠKOS ĮMONĖS SUBSIDIJOS PARAIŠKOS KIT718 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. 4-284

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintas Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 pildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Privaloma užpildyti visus paraiškos ir jos priedų laukelius apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus. Jeigu, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme pateiktomis apibrėžtimis, su pareiškėju susijusių įmonių ir (arba) verslininkų nėra, tačiau yra bent viena partnerinė įmonė ir (arba) verslininkas, paraiška teikiama be priedų.

Neužpildžius visų laukelių apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus ir (arba) neteisingai nurodžius duomenis apie pareiškėją ir (arba) su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus, paraiška netenkinama. Paraiška iki kvietimo teikti paraišką galiojimo pabaigos gali būti teikiama iš naujo, joje turi būti nurodyti visi reikiami duomenys.“

2.2. Pakeičiu 9 punktą:

9. Jeigu pildant priedą KIT718S ir priedą KIT718U paaiškėja, kad susijusių įmonių ir (arba) verslininkų yra daugiau, nei atitinkamame priede esama laukelių, prie atitinkamo priedo reikia pridėti papildomą (-us) lapą (-us).“

2.3. Pakeičiu 11.6 papunktį:

11.6. 6 laukelyje „Subsidiją prašau pervesti į sąskaitą“ įrašoma pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidaryta sąskaita privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN);“.

2.4. Papildau 11.7 papunkčiu:

11.7. 7 laukelyje „Subsidijos paraišką teikianti įmonė (pasirenkamas vienas variantas)“ pasirenkamas vienas variantas, kokia įmonė teikia paraišką:

1 – kurios ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

2 – kuri įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu 2019 m. atitinkamus mėnesius, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., apimančiu laikotarpiu pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

3 – kuri įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į Sąrašą.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                 Aušrinė Armonaitė

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

viešosios įstaigos

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos verslo paramos agentūros

2021-04-09 raštu Nr. R-1579

2021-04-09 raštu Nr. 2021-R4-974