OLE-object

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 m. liepos 29 d. įsakymO Nr. 1V-418 „DĖL TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 22 d. Nr. 1V-510

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. vairuotojo pažymėjimai ar traktorininko pažymėjimai, kurie buvo paimti iki 2017 m. sausio 1 d., grąžinami pagal tvarką, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2. vairuotojo pažymėjimai ar traktorininko pažymėjimai, kurie buvo paimti surašius administracinių teisės pažeidimų protokolus iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau administraciniai teisės pažeidimai, už kuriuos paimti vairuotojo pažymėjimai ar traktorininko pažymėjimai, perkvalifikuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4 straipsniu, grąžinami šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                     Tomas Žilinskas

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos

2016 m. birželio 27 d. raštu

Nr. 2-2264


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1V-510

redakcija)

 

TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja teisės vairuoti transporto priemones (toliau – teisė vairuoti) atėmimo ir vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo paėmimo, kai teisė vairuoti atimama vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje ir (arba) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais pagrindais, bei teisės vairuoti grąžinimo ir paimtų vairuotojo ar traktorininko pažymėjimų grąžinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo(toliau – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

TEISĖS VAIRUOTI ATĖMIMAS IR VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

BEI TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMO PAĖMIMAS

 

3. Kai įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens (toliau – apsvaigimas), arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą turintis teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą, surašęs administracinio nusižengimo protokolą, paima iš vairuotojo vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą ir tai pažymi administracinio nusižengimo protokole.

Vairuotojui nepateikus vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo, informacija dėl pareigos vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą pateikti policijos įstaigai įrašoma į administracinio nusižengimo protokolą.

4. Teismui ar policijos pareigūnui išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti, paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas negrąžinamas tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas. Įsiteisėjus teismo ar policijos sprendimui atimti teisę vairuoti, paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas grąžinamas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka. Teismui ar policijos pareigūnui priėmus nutarimą, kuriuo neatimama teisė vairuoti, paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas vairuotojui grąžinamas nedelsiant.

Duomenys apie teisės vairuoti atėmimą, teismui ar policijos pareigūnui priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti, įrašomi į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registrą ir registrų sąveikos būdu perduodami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrui.

5. Tais atvejais, kai iki nutarimo atimti teisę vairuoti administracinio nusižengimo byloje priėmimo iš asmens vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas nebuvo paimtas, asmuo, kuriam paskirtas teisės vairuoti atėmimas, nutarimo įsiteisėjimo dieną, o kai teisė vairuoti transporto priemones atimama dėl vairavimo esant neblaiviam ar apsvaigusiam, dėl vengimo pasitikrinti neblaivumą, apsvaigimą arba dėl alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, – nutarimo atimti teisę vairuoti priėmimo dieną (jei vairuotojo pažymėjimas nebuvo paimtas Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka) privalo policijos įstaigai pateikti vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą.

Jeigu vairuotojas, iš kurio atimta teisė vairuoti, Aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytu laiku vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo nepateikia policijos įstaigai, teisės vairuoti atėmimas pratęsiamas tiek, kiek laiko nebuvo pateiktas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas.

Jeigu vairuotojas, iš kurio atimta teisė vairuoti, Aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytu laiku vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo nepateikia policijos įstaigai, tačiau raštu jai praneša, kad vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas yra prarastas, vairuotojo pranešimo apie vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo praradimo kopija per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo persiunčiama atitinkamai valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) vairuotojo pažymėjimus išduodančiam padaliniui ir (arba) traktorininko pažymėjimus išduodančiai mokymo įstaigai pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei asmuo, iš kurio atimta teisė vairuoti, nedeklaravęs gyvenamosios vietos, – pagal nusižengimo padarymo vietą). Jeigu vairuotojas, iš kurio atimta teisė vairuoti, Aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytu laiku vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo nepateikia policijos įstaigai ir nepraneša apie tai, kad vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas yra prarastas, teisės vairuoti atėmimas pratęsiamas tiek, kiek laiko nebuvo pranešta apie tai, kad vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas yra prarastas.

Policijos įstaiga, kurios pareigūnas pratęsė teisės vairuoti atėmimą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre pažymi apie teisės vairuoti pratęsimą ir per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas.

6. Asmuo, vykdydamas administracinį nurodymą grąžinti teisę vairuoti patvirtinančius dokumentus, per Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą pateikia pareigūnui, kuris surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu (kai vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas pateikiamas nedelsiant surašius administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu), arba policijos įstaigai. Jei asmuo, policijos pareigūnui ar policijos įstaigai pateikęs vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą, neįvykdo administracinio nurodymo (nesumoka baudos), vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas asmens prašymu jam grąžinamas, iki administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas.

7. Jei asmuo pageidauja nelaukdamas priimto nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo dienos pateikti vairuotojo ir (arba) traktorininko pažymėjimą, šiuos dokumentus jis pateikia policijos įstaigai.

8. Policijos pareigūnas ar policijos įstaigos, kuriai pateiktas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas, įgaliotas darbuotojas informaciją apie pateiktą policijos pareigūnui ar policijos įstaigai vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą pažymi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre.

9. VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, gavęs iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas), 26 punkte nurodytą informaciją, kad asmuo, kuriam yra išduotas vairuotojo pažymėjimas, dėl sveikatos būklės ar elgesio negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti atėmimą ir pažymi, kad vairuotojo pažymėjimas negalioja, ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas. Asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta minėtu pagrindu, dėl naujo vairuotojo pažymėjimo, patvirtinančio teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė jam nėra atimta, išdavimo gali kreiptis į VĮ „Regitra“. Naujas vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė nėra atimta, asmeniui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka.

10. Policijos įstaigos, gavusios iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą rašytinę informaciją, kad asmuo, kuriam yra išduotas traktorininko pažymėjimas, dėl sveikatos būklės negali tinkamai vairuoti traktoriaus ar savaeigės mašinos, įgaliotas pareigūnas priima sprendimą atimti teisę vairuoti traktorius ir (arba) savaeiges mašinas ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas, ir traktorininko pažymėjimą išduodančią mokymo įstaigą pagal asmens, iš kurio paimtas traktorininko pažymėjimas, deklaruotą gyvenamąją vietą (jei asmuo, iš kurio paimtas traktorininko pažymėjimas, nedeklaravęs gyvenamosios vietos, – pagal sprendimą priėmusios policijos įstaigos vietą). Asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti minėtu pagrindu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą atimti teisę vairuoti gavimo privalo perduoti traktorininko pažymėjimą policijos įstaigai, kurios įgaliotas pareigūnas priėmė sprendimą atimti teisę vairuoti.

Naujas traktorininko pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė nėra atimta, asmeniui išduodamas Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklės), nustatyta tvarka.

11. Kai paaiškėja, kad teisė vairuoti buvo suteikta pateikus neteisingus asmens, sveikatos būklės duomenis ar kitą neteisingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti suteikimą, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti atėmimą ir pažymi, kad vairuotojo pažymėjimas negalioja, ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas. Asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta minėtu pagrindu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą atimti jam teisę vairuoti gavimo privalo atiduoti vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“.

12. Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės), reikalavimą (reikalavimus), už kurį (kuriuos) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo dienos, praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jam išduotas vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre paskelbiamas negaliojančiu.

13. Jeigu policijos pareigūnai, vykdydami eismo priežiūrą, nustato, kad asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta, vairuoja transporto priemonę naudodamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre paskelbtu negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu ir (arba) negaliojančiu traktorininko pažymėjimu arba naudojasi vairuotojo pažymėjimu ir (arba) traktorininko pažymėjimu, kuris turėjo būti paimtas iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo ir nutarimas byloje nėra priimtas, policijos pareigūnai paima iš asmens pateiktą vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą ir perduoda jį (juos) Aprašo 15 arba 16 punktuose nurodytoms įstaigoms.

14. Policijos pareigūnai, paėmę negaliojantį vairuotojo pažymėjimą, kai teisė vairuoti atimta Aprašo 9 punkte nustatytu atveju, raštu informuoja asmenį apie tai, kuriam VĮ „Regitra“ padaliniui bus perduotas vairuotojo pažymėjimas, ir kad, jei asmuo per 1 mėnesį nuo vairuotojo pažymėjimo paėmimo šio Aprašo nustatyta tvarka dėl teisės vairuoti grąžinimo nesikreips į VĮ „Regitra“ padalinį, kuriam bus perduotas vairuotojo pažymėjimas, paimtas negaliojantis vairuotojo pažymėjimas bus sunaikintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

15. Policijos įstaiga paimtą ar jai pateiktą vairuotojo pažymėjimą per tris darbo dienas nuo vairuotojo pažymėjimo paėmimo ar administracinio nurodymo įvykdymo, o Aprašo 3 punkte nustatytu atveju – nuo nutarimo atimti teisę vairuoti priėmimo dienos, perduoda VĮ „Regitra“ vairuotojo pažymėjimus išduodančiam padaliniui, o paimtą traktorininko pažymėjimą – traktorininko pažymėjimą išduodančiai mokymo įstaigai pagal asmens, iš kurio paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas, deklaruotą gyvenamąją vietą (jei asmuo, iš kurio paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas, nedeklaravęs gyvenamosios vietos, – pagal nusižengimo padarymo vietą) arba asmens prašymu į jo nurodytą VĮ „Regitra“ vairuotojo pažymėjimus išduodantį padalinį ar traktorininko pažymėjimą išduodančią mokymo įstaigą.

16. Asmens, iš kurio teisė vairuoti atimta, kuris nuolat gyvena užsienio valstybėje, užsienio valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas, įsigaliojus nutarimui (sprendimui) atimti teisę vairuoti ar įvykdžius administracinį nurodymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarimo (sprendimo) įsigaliojimo ar administracinio nurodymo įvykdymo dienos perduodamas jį išdavusiai užsienio valstybės institucijai tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, atitinkamos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar kitą tos valstybės kompetentingą instituciją ir ši užsienio valstybės institucija informuojama apie teisės vairuoti atėmimą.

 

III SKYRIUS

TEISĖS VAIRUOTI IR VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

BEI TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMAS

 

17. Asmenys, iš kurių teisė vairuoti buvo atimta, siekdami susigrąžinti teisę vairuoti ir paimtus VĮ „Regitra“ padalinyje ar traktorininko pažymėjimą išduodančioje mokymo įstaigoje saugomus vairuotojo pažymėjimus ir (arba) traktorininko pažymėjimus (toliau – pareiškėjai), pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, kai asmens sveikatos būklė ar elgesys atitinka nustatytus reikalavimus (jei teisė vairuoti buvo atimta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą) arba praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo (sprendimo) atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 ar 8 dalyje nustatytais atvejais), asmeniškai pateikia VĮ „Regitra“ vairuotojo pažymėjimus išduodančiam padaliniui, kuriame saugomas vairuotojo pažymėjimas, ar traktorininko pažymėjimą išduodančiai mokymo įstaigai, kurioje saugomas traktorininko pažymėjimas (jei vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas nebuvo paimtas arba Aprašo 24 punkte nurodytu atveju buvo paskelbtas negaliojančiu – bet kuriam VĮ „Regitra“ vairuotojo pažymėjimus išduodančiam padaliniui ar traktorininko pažymėjimą išduodančiai mokymo įstaigai), prašymą grąžinti teisę vairuoti (prašymo forma nustatyta Aprašo priede) (toliau – prašymas) ir šiuos dokumentus:

17.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

17.2. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, 89 punkte), išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (toliau – medicininė pažyma), kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės ar elgesio (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės ar elgesio asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių);

17.3. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).

18. Pareiškėjai, iš kurių teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), turi būti pabaigę papildomą vairuotojų mokymą pagal Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Pareiškėjai, iš kurių teisė vairuoti transporto priemones dėl teisės pažeidimo padarymo buvo atimta vieniems metams ar ilgesniam laikui arba teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, taip pat pradedantieji vairuotojai, per vienus metus nuo pažeidimo padarymo dienos nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, norėdami susigrąžinti teisę vairuoti motorines transporto priemones, turi būti išlaikę vairavimo egzaminą (toliau – egzaminas) Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, o norėdami susigrąžinti teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas turi būti pakartotinai išlaikę kvalifikacijos egzaminą Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių nustatyta tvarka.

20. VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas, gavęs Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:

20.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

20.2. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre, ar pareiškėjas nėra ieškomas;

20.3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre:

20.3.1. ar pareiškėjui yra pasibaigęs teisės vairuoti atėmimo terminas;

20.3.2. ar pareiškėjui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo (sprendimo) atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo;

20.4. ar Aprašo 18 punkte nurodytas pareiškėjas yra pabaigęs papildomą vairuotojų mokymą;

20.5. ar Aprašo 19 punkte nurodytas pareiškėjas yra išlaikęs egzaminą;

20.6. ar nepasibaigęs vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo galiojimo terminas;

20.7. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registre:

20.7.1. ar pareiškėjui nėra atimta teisė vairuoti arba paskirta kardomoji priemonė – vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo paėmimas;

20.7.2. ar pareiškėjui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo (sprendimo) atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo.

21. Įvertinęs gautus Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus ir Aprašo 20 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas priima sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti teisę vairuoti. Kai sprendimas priimamas dalyvaujant pareiškėjui, sprendimas grąžinti ar atsisakyti grąžinti teisę vairuoti pareiškėjui įteikiamas nedelsiant. Kai sprendimas priimamas nedalyvaujant pareiškėjui, apie priimtą sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti teisę vairuoti pareiškėjas per tris darbo dienas informuojamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

22. Teisė vairuoti pareiškėjui grąžinama, jei pasibaigė teisės vairuoti atėmimo terminas, asmens sveikatos būklė ar elgesys atitinka nustatytus reikalavimus (jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą) arba praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo (sprendimo) atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kai teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus), pareiškėjas pateikė Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas, pabaigė papildomą vairuotojų mokymą (Aprašo 18 punkte nustatytu atveju) ir išlaikė egzaminą (Aprašo 19 punkte nustatytu atveju).

VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas, priėmęs sprendimą grąžinti teisę vairuoti, pasirašo prašyme. Jeigu sprendimą grąžinti teisę vairuoti priima VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašomi duomenys apie teisės vairuoti grąžinimą ir pažymima, kad vairuotojo pažymėjimas galioja. Duomenys apie teisės vairuoti grąžinimą ir vairuotojo pažymėjimo galiojimą registrų sąveikos būdu perduodami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registrui.

Kai sprendimas grąžinti teisę vairuoti priimamas dalyvaujant pareiškėjui, VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas nedelsdamas grąžina pareiškėjui paimtą ir VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančioje mokymo įstaigoje saugomą vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą.

Kai sprendimas grąžinti teisę vairuoti priimamas nedalyvaujant pareiškėjui, jam, kartu su sprendimu grąžinti teisę vairuoti, Aprašo 21 punkte nurodytu būdu išsiunčiamas pranešimas, kada ir kur pareiškėjas gali atsiimti vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašydamas prašyme.

Jei teisė vairuoti buvo atimta Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka ir vairuotojo pažymėjimas nebuvo paimtas, o priėmus sprendimą grąžinti teisę vairuoti vairuotojo pažymėjime įrašomi duomenys neturi būti keičiami, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, priėmęs sprendimą grąžinti teisę vairuoti, tik Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti grąžinimą ir pažymi, kad vairuotojo pažymėjimas galioja.

Jei priimamas sprendimas grąžinti teisę vairuoti, tačiau vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo galiojimo terminas yra pasibaigęs, negaliojantis vairuotojo pažymėjimas ar traktorininko pažymėjimas negrąžinamas. Naujas vairuotojo pažymėjimas asmeniui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka, o naujas traktorininko pažymėjimas – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių nustatyta tvarka.

23. Jei nustatoma, kad teisės vairuoti atėmimo terminas nepasibaigė, nepraėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kai teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus), pareiškėjas nepateikė Aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas, nepabaigė papildomo vairuotojų mokymo (Aprašo 18 punkte nustatytu atveju), neišlaikė egzamino (Aprašo 19 punkte nustatytu atveju), VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas priima sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti.

Jei pareiškėjas pateikia medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui neleidžiama vairuoti visų jo vairuotojo pažymėjime ar traktorininko pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemonių, VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas priima sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti. Vairuotojo pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre.

Jei pareiškėjas pateikia medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui neleidžiama vairuoti kai kurių jo vairuotojo pažymėjime ir (arba) traktorininko pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemonių arba dėl medicininių priežasčių turi būti taikomi vairuotojo pažymėjime neįrašyti apribojimų kodai, nustatyti Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 5 lentelėje, arba pareiškėjas, turėjęs teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos motorines transporto priemones, išlaikė egzaminą ne Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatytos sudėtingiausios pagal vairavimo ypatumus kategorijos transporto priemonei ar neišlaikė egzamino A1, A2 arba A kategorijos transporto priemonei (jei tokia teisė buvo suteikta), VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas priima sprendimą grąžinti teisę vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones, tačiau šiuo atveju vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas negrąžinamas. Vairuotojo pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre.

Naujas vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias atsižvelgiant į pareiškėjo sveikatos būklę ar išlaikytą egzaminą jis gali vairuoti, pareiškėjui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka, o naujas traktorininko pažymėjimas – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių nustatyta tvarka.

24. VĮ „Regitra“ saugomi vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti praėjus vieniems metams nuo teisės vairuoti atėmimo termino pabaigos ar kurių galiojimo laikas pasibaigė, skelbiami negaliojančiais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre. Pareiškėjui, kurio vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“ paskelbė negaliojančiu, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims užsienio valstybėje išduoti vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti praėjus vieniems metams nuo teisės vairuoti atėmimo termino pabaigos ar kurių galiojimo laikas pasibaigė, siunčiami jį išdavusiai užsienio valstybės institucijai tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, atitinkamos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar kitą tos valstybės kompetentingą instituciją.

25. Prašymai arba jų kopijos ir kitų, išskyrus Lietuvos Respublikoje išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Aprašo 17 punkte nurodytų pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijos saugomos teisę vairuoti grąžinusiame VĮ „Regitra“ padalinyje ar traktorininko pažymėjimą išduodančioje mokymo įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Policijos įstaigų įgaliotų pareigūnų, VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotų darbuotojų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________


 

Teisės vairuoti transporto priemones  atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo grąžinti teisę vairuoti transporto priemones forma)

____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(asmens kodas)

____________________________________________________________

(gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresas)

____________________________________________

(VĮ „Regitra“ padalinio ar traktorininko pažymėjimą

išduodančios mokymo įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

GRĄŽINTI TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

__________________

(data)

___________________

(vieta)

 

Prašau grąžinti teisę vairuoti transporto priemones pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, sveikatos būklei atitikus nustatytus reikalavimus, praėjus 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kas reikalinga, pabraukti).

Su prašymu pateikiu asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (pateikiamus dokumentus žymėti „X“):       

 

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) Nr.______________________,

išduotą _________________________________________________________________________________________________ .

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr._______________________________________________,

išduotą ________________________________________________________________________________.

(išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

_______________________                                  ____________________________________

(parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 


SPRENDIMAS DĖL TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES GRĄŽINIMO 

(pildo VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas)

_______________________

(data)

Įvertinęs pateiktus dokumentus ir Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 20 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, priėmiau sprendimą teisę vairuoti _____________ kategorijos (-ų) transporto priemones grąžinti / atsisakyti grąžinti (kas nereikalinga, išbraukti, o priėmus sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti – nurodyti priežastį) ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

____________________________                        _______________________                      _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                        (vardas, pavardė)

 


Vairuotojo pažymėjimas / traktorininko pažymėjimas (kas nereikalinga, išbraukti) man grąžintas.

________________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________             

(data)