LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. ĮV-407

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kultūros paso koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Kultūros paso ekspertų komisijos 2019 m. gegužės 14 d. siūlymą dėl tematinio prioriteto (posėdžio protokolas Nr. KPE-05),

t v i r t i n u Kultūros paso tematinį prioritetą trijų metų laikotarpiui: „Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais“.

 

 

Kultūros ministras                                                           Mindaugas Kvietkauskas