LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. A1-375

Vilnius

 

1. Pakeičiu Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 4 punkte nurodytam užsieniečiui ir 1408 straipsnio 3 dalyje nurodytam užsieniečiui, įgijusiam 14013 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar 3 dalies 2 punkte nustatytą teisę dirbti (toliau – užsienietis, įgijęs teisę dirbti).“

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytam užsieniečiui leidimas dirbti gali būti išduotas iki jam atvykstant į Lietuvos Respubliką arba jam esant Lietuvos Respublikoje, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytam užsieniečiui leidimas dirbti gali būti išduotas iki jam atvykstant į Lietuvos Respubliką, o užsieniečiui, įgijusiam teisę dirbti, leidimas dirbti gali būti išduotas jam esant Lietuvos Respublikoje, jei:

4.1. jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.2. jis turi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduotą nacionalinę vizą, kai užsieniečio atvykimo tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.3. jis turi užsieniečio registracijos pažymėjimą, patvirtinantį jo teisę dirbti arba imtis savarankiško užimtumo veiklos (toliau – užsieniečio registracijos pažymėjimas), ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje.“

1.3. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valdomoje informacinėje sistemoje darbdavio arba pirmojo darbdavio, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau kartu – darbdavys), užregistruota laisva darbo vieta, kuriai užimti nurodyti kvalifikacijos, susijusios su atliktinu darbu, reikalavimai arba darbo patirties, susijusios su atliktinu darbu, reikalavimai arba kurią užimsiančiam darbuotojui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu Valstybės duomenų agentūros paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (toliau – paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU) dydis, buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos, o įdarbinant Aprašo 4.2  papunktyje nurodytą užsienietį ar užsienietį, įgijusį teisę dirbti, – ne mažiau kaip 1 darbo dieną nuo jos registracijos dienos;“.

1.4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija ir, jeigu užsienietis tokį turi, dokumentas, suteikiantis teisę būti Lietuvos Respublikoje, o užsieniečio, įgijusio teisę dirbti, – galiojančio kelionės dokumento, jeigu jį turi, kopija ir užsieniečio registracijos pažymėjimas;“.

1.5. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. įsipareigojimas (nurodoma darbdavio pavadinimas arba darbdavių pavadinimai, jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, kodas (-ai), pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas (-ai)) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį arba darbo keliems darbdaviams sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui.“

1.6. Pakeičiu 15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.5. Užsieniečių registre – ar Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto užsieniečio turima nacionalinė viza, užsieniečio, įgijusio teisę dirbti, turimas užsieniečio registracijos pažymėjimas atitinka informaciją Užsieniečių registre;“.

1.7. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Užsieniečiui leidimas dirbti išduodamas darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, ne trumpiau nei 6 mėnesiams, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.“

1.8. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęstas, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam, nei Aprašo 27 punkte nurodytam maksimaliam laikotarpiui.“

1.9. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Siekiant pratęsti leidimo dirbti galiojimą, likus 1 mėnesiui iki jo galiojimo pabaigos, Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu arba paštu pateikiamas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą (teikiant elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) arba įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, ar jų įgalioto asmens elektroniniu parašu, o teikiant paštu – nurodytų asmenų parašais) (Aprašo 3 priedas) ir užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija. Prašymo pateikimo terminas netaikomas, jei pratęsiamas Aprašo 4.2 papunktyje nurodytam užsieniečiui ar užsieniečiui, įgijusiam teisę dirbti, išduoto leidimo dirbti galiojimas.“

1.10. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Priėmęs Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar tenkinama Aprašo 27 punkte nurodyta sąlyga ir ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 3–9 punktuose nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (duomenys gaunami iš Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), taip pat patikrina, ar užsienietis yra teisėtai Lietuvos Respublikoje arba užsieniečio registracijos pažymėjimas atitinka informaciją Užsieniečių registre.“

1.11. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo leidimo dirbti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytam užsieniečiui išdavimo dienos, naudodamasi savo informacine sistema, informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie šiam užsieniečiui išduotą leidimą dirbti ir įmonę, į kurią užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti (nurodoma įmonės pavadinimas, kodas, siunčiančiosios įmonės pavadinimas, kodas, valstybė, užsieniečio vardas, pavardė, užsieniečiui išduoto leidimo dirbti numeris, data, galiojimo laikas), arba fizinį asmenį, pas kurį užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti (nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, siunčiančiosios įmonės pavadinimas, kodas, valstybė, užsieniečio vardas, pavardė, užsieniečiui išduoto leidimo dirbti numeris, data, galiojimo laikas).“

1.12. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Užimtumo tarnyba gauna informaciją apie užsieniečio teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.“

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

1.14. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2023 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 1D-2792


 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį forma)

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

____________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. _______________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

UŽSIENIEČIUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

 

Kelionės dokumentas

 

Nr. __________, galioja iki  ________________

(nurodyti vieną):

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį

□ bevizis

□ Šengeno viza

□ Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

□ kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

□ kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

□ Lietuvos Respublikos užsieniečio registracijos pažymėjimas, patvirtinantis jo teisę dirbti arba imtis savarankiško užimtumo veiklos

 

Nr. __________, galioja iki  ________________ 

 

 

nuo ___________________________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

 

 

Nr. __________, galioja iki ________________         

Kvalifikacija arba darbo patirtis, arba numatomas mokėti darbo užmokestis (nurodyti vieną)

□ Kvalifikacija, susijusi su atliktinu darbu

(diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ 1 metų darbo patirtis per pastaruosius 3 metus, susijusi su atliktinu darbu:

a) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

b) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę vykdant savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos

 

□ numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu Valstybės duomenų agentūros paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis (Eur)

 

Darbdavys

Įmonė, įstaiga, organizacija (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Pirmasis darbdavys ir kiti darbdaviai, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsnius (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Registruota laisva darbo vieta (registracijos data, pavadinimas, kvalifikacijos reikalavimai arba darbo patirties reikalavimai, arba numatomas mokėti ne mažesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.),

mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 

nuo ________________iki__________________

___________

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

Kita informacija (jei nurodoma užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis): jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, nurodyti jų vidutinio darbo užmokesčio dydį (Eur)

 

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __ .

 

Žinau, kad prireikus turėsiu:

– pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

– atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

– padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių).

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

part_3925c6c5de9c4679a8dd5fec30a61e54_end