PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMO, SAVANORIO UGNIAGESIO ATPAŽINIMO ŽENKLO IR SAVANORIO UGNIAGESIO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (2014 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. XII-1330 redakcija) 182 straipsnio 10 dalimi,

t v i r t i n u Savanorio ugniagesio pažymėjimo, Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Remigijus Baniulis

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2015 m. gegužės 21 d.

įsakymu Nr. 1-160

 

 

SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMO, SAVANORIO UGNIAGESIO ATPAŽINIMO ŽENKLO IR SAVANORIO UGNIAGESIO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLO NUOSTATAI

 

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Savanorio ugniagesio pažymėjimo, Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatai (toliau – Nuostatai)  reglamentuoja Savanorio ugniagesio pažymėjimo, Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo įteikimo, nešiojimo ir grąžinimo tvarką.

2.     Savanorio ugniagesio pažymėjimas ir Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklas suteikiamas fiziniams asmenims, kurie yra pasirengę savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, atitinka jiems nustatytus amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra sudarę rašytinę savanoriškos veiklos sutartį su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriumi.

3.     Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklu yra apdovanojami savanoriai ugniagesiai, jis suteikiamas savanoriams ugniagesiams už pasižymėjimą dalyvaujant gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikus kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, taip pat ir kitiems asmenims už nuopelnus savanorių ugniagesių veiklai.          

 

II.   SAVANORIO UGNIAGESIO ATPAŽINIMO IR SAVANORIO UGNIAGESIO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS

 

4.     Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklas (toliau – Atpažinimo ženklas) yra dviejų aukštų, baltos spalvos metalo, apvalios formos, 45 mm skersmens. Pirmasis aukštas – baltos spalvos metalo ženklo centre yra 27 mm skersmens raudonu emaliu padengtas skritulys. Antrasis aukštas – sidabro spalvos metalo ugniagesių emblema – 1,5 mm aukščio ugniagesio šalmas ir sukryžiuoti kirviai. Nuo emblemos krašto iki skritulio krašto yra 2 mm. Skritulio kraštas – 1 mm pločio sidabro spalvos metalo žiedas. Jį juosia 7 mm pločio tamsiai mėlynu emaliu padengtas žiedas su sidabro spalvos 4 mm aukščio užrašu „SAVANORIS UGNIAGESYS“, išdėstytu simetriškai nuo žiedo ašies viršutinio taško į abi puses, ir 26 mm ilgio ir 5 mm pločio sidabro spalvos ąžuolo lapais nuo žiedo ašies apatinio taško į abi puses. Ženklą juosia 1 mm pločio sidabro spalvos žiedas. Atpažinimo ženklas prie drabužio tvirtinamas veržlele iš reverso pusės. Atpažinimo ženklo reversas lygus. Kiekvienas Atpažinimo ženklas turi 15 mm skersmens miniatiūrą su proporcingai sumažintu atvaizdu (1 priedas).

5.     Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo (toliau – Pasižymėjimo ženklas) ir jo miniatiūros duomenys yra tokie pat kaip ir Atpažinimo ženklo. Pasižymėjimo ženklas padengtas ne emaliu, o yra iš aukso spalvos metalo (2 priedas).

 

 

 

III. SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMAS

 

6.     Pažymėjime nurodomi rekvizitai: savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus pavadinimas, jo vadovo vardas ir pavardė; savanorio ugniagesio vardas ir pavardė, nuotrauka; priėmimo (įrašymo) į savanorius ugniagesius įsakymo numeris, data; antspaudas; savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovo parašas, vardas ir pavardė, pažymėjimo išdavimo data (3 priedas).

 

 

IV. SAVANORIO UGNIAGESIO ATPAŽINIMO ŽENKLO ĮTEIKIMAS, NEŠIOJIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

7.     Atpažinimo ženklas įteikiamas Nuostatų 2 punkte nurodytiems asmenims.

8.     Atpažinimo ženklą įteikia savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

9.     Atpažinimo ženklas, asmenį išbraukus iš savanorių ugniagesių sąrašo, grąžinamas jį išdavusiam organizatoriui.

10.   Savanoris ugniagesys, praradęs Atpažinimo ženklą, apie tai turi pranešti jį išdavusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tokiu atveju jam yra išduodamas naujas Atpažinimo ženklas.

11.   Atpažinimo ženklas nešiojamas ant savanorio ugniagesio drabužių, dešinėje krūtinės pusėje, atliekant savanorio ugniagesio pareigas,

12.   Neatliekant savanorio ugniagesio pareigų, švarko ar smokingo kairiajame atlape gali būti segima Atpažinimo ženklo miniatiūra.

13.   Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  pareigūnai Atpažinimo ženklą nešioja vadovaudamiesi Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-397, nuostatomis. Kiti statutiniai pareigūnai Atpažinimo ženklą nešioja vadovaudamiesi jų tarnybinių uniformų dėvėjimo tvarką reglamentuojančiomis taisyklėmis.

 

 

V. SAVANORIO UGNIAGESIO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLO ĮTEIKIMAS IR NEŠIOJIMAS

 

14.   Pasižymėjimo ženklu gali būti apdovanojama minint  Ugniagesių globėjo šv. Florijono dieną arba baigiant savanorio ugniagesio veiklą.

15.   Pasižymėjimo ženklu įsakymu apdovanoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktorius Nuostatų 3 punkte nurodytais atvejais.

16.   Pasižymėjimo ženklas nėra grąžinamas.

17.   Esant Nuostatų 3 punkte numatytiems pagrindams, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius teikia prašymą apdovanoti asmenį Pasižymėjimo ženklu, nurodydamas asmens duomenis, nuopelnus ir turimus apdovanojimus.

18.   Pasižymėjimo ženklas nešiojamas Nuostatų 11–12 punktuose nustatyta tvarka. Nerekomenduojama nešioti Pasižymėjimo ženklo atliekant savanorio ugniagesio pareigas.

 

VI. SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS IR NEŠIOJIMAS

 

19.   Pažymėjimas įteikiamas Nuostatų 2 punkte nurodytiems asmenims kartu su Atpažinimo ženklu.

20.   Pažymėjimas, asmenį išbraukus iš savanorių ugniagesių sąrašo, grąžinamas jį išdavusiam organizatoriui kartu su Atpažinimo ženklu.

21.   Pažymėjimas pakeičiamas, kai jis tampa netinkamu naudoti arba pasikeičia duomenys, nurodyti Nuostatų 6 punkte.

22.   Savanoris ugniagesys, praradęs Pažymėjimą, apie tai turi pranešti jį išdavusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tokiu atveju jam yra išduodamas naujas Pažymėjimas.

23.   Savanoris ugniagesys privalo Pažymėjimą nešiotis vykdydamas savanorio ugniagesio veiklą ir, esant reikalui, pateikti jį atitinkamiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.   Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos ir kiti šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriai, suteikiantys Atpažinimo ženklą, tvarko Atpažinimo ženklų apskaitą: pildo žurnalą, kuriame nurodoma asmens, gavusio ženklą, vardas, pavardė, pareigos, sprendimo dėl Atpažinimo ženklo išdavimo data ir numeris, grąžinimo data ir keitimo duomenys. Šiame žurnale kartu nurodomi ir Pažymėjimo išdavimo, grąžinimo ir keitimo duomenys.

25.   Atpažinimo ženklo, Pažymėjimo ir Pasižymėjimo ženklo gamyba ir įsigijimu rūpinasi pagal savo poreikius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ar kitas šios savanorių ugniagesių veiklos organizatorius.

26.   Apdovanojimo pasižymėjimo ženklais apskaitą ir duomenis tvarko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vidaus tyrimų skyrius.

 

________________________

 

Savanorio ugniagesio pažymėjimo,

Savanorio ugniagesio atpažinimo

ženklo ir Savanorio ugniagesio

pasižymėjimo ženklo nuostatų

1 priedas

 

 

SAVANORIO UGNIAGESIO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

 

 

_______________________

 

Savanorio ugniagesio pažymėjimo,

Savanorio ugniagesio atpažinimo

ženklo ir Savanorio ugniagesio

pasižymėjimo ženklo nuostatų

2 priedas

 

 

SAVANORIO UGNIAGESIO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAS

 

 

_________________________

 

Savanorio ugniagesio pažymėjimo,

Savanorio ugniagesio atpažinimo

ženklo ir Savanorio ugniagesio

pasižymėjimo ženklo nuostatų

3 priedas

 

 

SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

 

____________________________________________________________

(savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanorių ugniagesių veiklos

organizatoriaus pavadinimas, jo vadovo vardas ir pavardė)

 

 

SAVANORIO UGNIAGESIO PAŽYMĖJIMAS

 

____________Nr. _______

(data)

Nuotraukos

Vieta                              

 

________________________________________________________

(savanorio ugniagesio vardas ir pavardė)

 

Pažymėjimo išdavimo data:_____________________

 

Įsakymo numeris:                 _____________________

 

 

______________________ ___________ ___________________

(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

____________________________