LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. rugpjūčio 1 D. ĮSAKYMO NR. 4-523 „DĖL teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr. 4-221

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą  Nr.  4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITIMS priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad matavimo priemonių patikros, atliktos iki šio įsakymo įsigaliojimo, rezultatai galioja laiko intervalą, nustatytą šiuo įsakymu, skaičiuojant nuo patikros atlikimo datos.“

1.2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašą ir pavadinimą išdėstau taip:

TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITIMS priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 dieną. 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                       Virginijus Sinkevičius