LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1K-199 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ  VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. 1K-342

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ  VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO

 

2014 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2. papunkčiais ir nurodytuoju nutarimu patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 119 punktu:

t v i r t i n u pridedamas:

1. Pasiūlymo keisti Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį ir (ar) 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą formą;

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės ar regiono projektų sąrašo formą;

3. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano formą.“

2. Pildant šiuo įsakymu keičiamu įsakymu patvirtintas formas iki 2014 m. gruodžio 31 d., sumos eurais išreiškiamos litais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito kursą.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                     Rimantas Šadžius

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-342

redakcija)

 

 

 

__________________________

(institucijos pavadinimas)

 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO Priemonių įgyvendinimo planas

 

I SKYRIUS

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) PRIORITETO „(nurodyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto pavadinimą)“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. (priemonės kodas suteikiamas, vadovaujantis Priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija, kuriai pritarė 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė)„(nurodomas pavadinimas)

 

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas (nurodomas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinio fondo pavadinimas) fondo lėšomis.

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „(nurodyti veiksmų programos prioriteto uždavinio pavadinimą)“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

 

1.3.1. (išvardijamos remiamos veiklos);

 

1.3.2.

 

...

1.4.  Galimi (nurodomas vienas iš šių variantų: pareiškėjai arba, kai įgyvendinama finansinė priemonė, – galutiniai naudos gavėjai, arba, kai įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioritetų priemonė, pagal kurią finansuojami ir įgyvendinami projektai valstybės projektų planavimo būdu, – galimi techninės paramos gavėjai):

 

1.4.1. (išvardijami galimi pareiškėjai arba, kai įgyvendinama finansinė priemonė, – galutiniai naudos gavėjai, arba, kai įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioritetų priemonė, pagal kurią finansuojami ir įgyvendinami projektai valstybės projektų planavimo būdu, – techninės paramos gavėjai);

 

1.4.2.

 

...

1.5. Galimi partneriai (jei nenumatoma galimybė priemonės projektus įgyvendinti su partneriais, šis punktas nepildomas):

 

1.5.1. (išvardijami galimi partneriai);

 

1.5.2.

 

...

1.6.  Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu (jei priemonė nėra įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, šis punktas nepildomas).

1.7. Priemonė kartu su priemone Nr. (nurodomas priemonės kodas) (nurodomas priemonės pavadinimas) (jei taikoma, pridedama informacija apie kitas priemones, kurios kartu sudaro jungtinę priemonę) sudaro jungtinę priemonę (jei priemonė nėra jungtinės priemonės dalis, šis punktas nepildomas).

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. (Nurodoma priemonės finansavimo forma: negrąžinamoji subsidija, grąžinamoji subsidija, apdovanojimai arba finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimas).

2.2. Grįžusios lėšos bus naudojamos priemonei Nr. (nurodomas priemonės kodas) (nurodomas priemonės pavadinimas)finansuoti (jei priemonė nėra finansuojama grąžinamosios subsidijos forma, šis punktas nepildomas).

 

3. Projektų atrankos būdas

Nurodomas įgyvendinant priemonę taikomas projektų atrankos būdas: valstybės projektų planavimas, regionų projektų planavimas, projektų konkursas arba tęstinė projektų atranka. Įgyvendinant finansinę priemonę nurodoma „Nepildoma“.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Nurodoma už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija. Jei įgyvendinama (-os) finansinė (-ės) priemonė (-ės), nurodoma vadovaujančioji institucija.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Nurodomi projektų ir (ar) pareiškėjų reikalavimai, pagal kuriuos priemonė atskiriama nuo veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių, taip pat nuo kitų priemonių, finansuojamų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtų lėšų, Europos žuvininkystės fondo ir pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ar kitos tarptautinės finansinės paramos: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir kt.

Jei nėra nustatyta rizika dėl priemonės atskyrimo nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės paramos finansuojamų programų priemonių, nurodoma „Netaikoma“.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Užpildant toliau pateiktą lentelės formą, būtina pateikti bent po vieną priemonės produkto ir rezultato stebėsenos rodiklį (nustatytą veiksmų programoje arba nacionalinį).

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Nurodomas stebėsenos rodiklio kodas, kuris suteikiamas vadovaujantis s Priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija,kuriai pritarė 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė.

Nurodomas stebėsenos rodiklio pavadinimas.

Nurodomas vienetas, kuriuo matuojama tarpinės ir galutinės reikšmės kiekybinė išraiška.

Nurodoma stebėsenos rodiklio tarpinė reikšmė, kuri bus pasiekta 2018 m. gruodžio 31 d.

Nurodoma stebėsenos rodiklio galutinė reikšmė, kuri bus pasiekta 2023 m. gruodžio 31 d. Ji turi apimti visas priemonei skiriamas lėšas, įskaitant veiklos lėšų rezervo dalį.

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

Užpildant toliau pateiktą lentelės formą, pateikiama informacija apie priemonės finansavimo šaltinius. Atskirai pateikiama informacija apie priemonės dalį, kuri bus finansuojama iš priemonei skirtų lėšų, neįskaitant veiklos lėšų rezervo, ir priemonės dalį, kuri bus finansuojama iš veiklos lėšų rezervo, skirto atlikus veiklos peržiūrą.

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

 

 

 

 

 

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. (priemonės kodas suteikiamas, vadovaujantis Priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija, kuriai pritarė 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė) (nurodomas pavadinimas)

 

(Kiekvienai priemonei pildomi 1–7 punktai pagal pirmajame skirsnyje nurodytą formą)

 

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „(nurodyti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto pavadinimą)“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

(Viename skyriuje pagal pirmajame skirsnyje nurodytą formą pateikiama informacija apie priemones, įgyvendinančias vieną veiksmų programos prioritetą. Jei sudaromas kelių veiksmų programos prioritetų priemonių įgyvendinimo planas, jo skyrių skaičius turi atitikti įgyvendinamų veiksmų programos prioritetų skaičių.)

__________

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-342

redakcija)

 

 

__________________________

(institucijos pavadinimas)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

PasiūlymAS keisti Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį ir (ar) 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą

 

20__ m. ________d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTNERYSTĖS SUTARTIES (TOLIAU – PARTNERYSTĖS SUTARTIS) SKYRIUS IR (AR) 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) PRIORITETAS (nurodomas keičiamo Partnerystės sutarties skyriaus ir (ar) Veiksmų programos prioriteto pavadinimas)

 

SIŪLOMAS PAKEITIMAS (pateikiamas pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas)

 

TEISINIS PAGRINDAS (nurodomas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 16 straipsnis, jeigu keičiama Partnerystės sutartis ir (ar) reglamento (ES) Nr. 1303/2013 30 ir (ar) 96 straipsniai, jeigu keičiama Veiksmų programa, kuriuo (-iais) vadovaujantis siūlomas pakeitimas).

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS*:

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba (esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, turi būti atlikta atranka Partnerystės sutarties ir (ar) Veiksmų programos pakeitimo projekto strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti (kai atliekami pakeitimai susiję su Europos regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondu, išskyrus atvejus, kai pakeitimai susiję su Veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimu)).

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų.

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui.

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje.

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui.

7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis).

 

* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba.

__________