LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO IR MOKYMŲ SAVIVALDYBIŲ SPECIALISTAMS ORGANIZAVIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 3D-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 25 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu ir 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu, 3.1 ir 3.2 papunkčiais:

1. N u s t a t a u 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2020 m. balandžio 20 d.

2. P a v e d u VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) pagal suderintą grafiką iki 2020 m. balandžio 17 d. organizuoti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) mokymus savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – atsakingi savivaldybių darbuotojai), kurie 2020 m. konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS.

3. P r a š a u savivaldybių administracijas informuoti atsakingus savivaldybių darbuotojus apie ŽŪIKVC organizuojamus mokymus.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                        Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2020-02-17 raštu Nr. (18)-SD-118