ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-216 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-25

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36.   Sąrašai ir įsakymas pateikiami šilumos energiją ir vandenį teikiančioms ir kompensacijas skaičiuojančioms institucijoms iki mėnesio, einančio po kreipimosi mėnesio, 1 darbo dienos.“;

1.2.    pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37.   Kasmet Savivaldybės administracijos direktorius sudaro sutartis su šilumą, karštą bei geriamąjį vandenį teikiančiomis ir kompensacijas skaičiuojančiomis įmonėmis dėl kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo.“;

1.3.    pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38.   Šilumą, karštą bei geriamąjį vandenį teikiančios ir kompensacijas skaičiuojančios įmonės kompensacijas apskaičiuoja naudodamosi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintomis būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skaičiavimo formomis.“;

1.4.    pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39.   Kompensacijas pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems energetines ir komunalines paslaugas centralizuotai teikia įmonės, skaičiuoja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, o pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą šeimoms arba vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems energetines ir komunalines paslaugas centralizuotai teikia įmonė, skaičiuoja UAB „Šilalės vandenys“ pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus sąrašus ir pažymas apie gyventojų vidutines mėnesio pajamas.;

1.5.    pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40.   Ataskaitas apie apskaičiuotų kompensacijų sumą už praėjusį mėnesį UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ pateikia Socialinės paramos skyriui  pagal Kompensacijų skaičiavimo sutartyje numatytas sąlygas.“;

1.6.   pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46.  Atsiradus ar išaiškėjus priežastims, dėl kurių kompensacija nepriklauso, Socialinės paramos skyrius nutraukia jos teikimą anksčiau laiko ir apie tai tuoj pat informuoja energetines ir komunalines paslaugas teikiančias ir kompensacijas skaičiuojančias įmones.“;

1.7.   pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47.  UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ apie esamą įsiskolinimą mėnesio 1 d. iki kiekvieno mėnesio 12 d. pateikia gyventojų sąrašus Socialinės paramos skyriui pagal Aprašo 36 punktu gautą įsakymą ir sąrašus.“;

1.8.   pakeisti 48.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.2.    nepinigine forma ir pinigais socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims, kai yra pavesta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, esant Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos siūlymui, per seniūnijas, Socialinės paramos skyrių:“;

1.9.   pakeisti 49.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.2.    apskaičiuotų kompensacijų sumą už praėjusį mėnesį pervedant į energiją, geriamąjį ir karštą vandenį teikiančios ir kompensacijas skaičiuojančios įmonės atsiskaitomąją sąskaitą banke pagal Kompensacijų skaičiavimo sutartyje numatytas sąlygas;“;

1.10.     pakeisti 49.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.3.    nepinigine forma per seniūnijas, Socialinės paramos skyrių, pavedant socialiniams darbuotojams dalyvauti perkant iš skiriamos būsto šildymo išlaidų kompensacijos reikalingą kuro rūšį, socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kai yra pavesta Administracijos direktoriaus įsakymu, esant Socialinės paramos ir pagalbos šeimai teikimo komisijos siūlymui;“;

1.11.     pakeisti 55.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

55.19.     skirti 1 VRP dydžio periodinę pašalpą:

55.19.1.    bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4–9 punktus ir neturi kitų pajamų, yra pateikę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

55.19.2.    bendrai gyvenantiems asmenims ir kartu su vienu iš jų gyvenantiems vaikui (vaikams), atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4–9 punktus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydžio, yra pateikę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;“

1.12.     papildyti 55 punktą 55.20 papunkčiu:

55.20.    skirti kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, gyvenantiems Savarankiško gyvenimo namuose ir atitinkantiems Įstatymo ir šio Aprašo nuostatas.“

1.13.   pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66.    UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija, Savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir UAB „Šilalės vandenys“ atsako už teisingą kompensacijų (išskyrus kieto kuro kompensacijas) skaičiavimą ir savalaikį atsiskaitymą su klientais ir Socialinės paramos skyriumi.“

2.    Paskelbti šį sprendimą Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas