VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO

NR. VA-145 DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 1 d. Nr. VA-74

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu Taisyklių 1 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašas“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. Pakeičiu Taisyklių 2 priedą „A klasės išmokų kodai“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Šiuo įsakymu pakeistu Taisyklių 1 priedu „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašas“ ir 2 priedu „A klasės išmokų kodai“ turi būti vadovaujamasi, deklaruojant 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas, pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms;

2.2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                       Dainoras Bradauskas

 


 

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto

ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos

FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių 1 priedas

 

 

NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ A KLASĖS IŠMOKŲ SĄRAŠAS

 

I. NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS IŠMOKOS

 

 

1. Išmokėtos kompensacinės išmokos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų išmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus, jeigu tokių išmokų suma per mokestinį laikotarpį neviršija 3000 eurų.

2. Asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėti 200 eurų neviršijantys sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie to paties asmens išmokėti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

3. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus), mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams pagal vieneto, mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 2500 eurų.

 

 

II. BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS

IŠMOKOS

 

 

4. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

6. Pašalpos, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, išskyrus ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

7. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

8. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas, dienpinigius, išmokėtus į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išmokėtas padidėjusių išlaidų kompensacijas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio.

9.   Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

10. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 metų sausio 1 dienos sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos.

11. Pensijos ir rentos, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų.

12. Išmokos, išmokėtos kaip labdara Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas atlygintos išlaidos, susijusios su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

14. Mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams išmokėtos stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos. 

15. Mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams išmokėtos stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis.

16. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių stipendijos.

17. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos), taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu šiai kampanijai išmokėtos aukos ir dovanos.

19. Išmokos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkams, religinių apeigų patarnautojams ir aptarnaujančiam personalui (išskyrus išmokas už statybos, remonto, restauravimo darbus) kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkams, religinių apeigų patarnautojams ir aptarnaujančiam personalui (išskyrus išmokas už statybos, remonto, restauravimo darbus), taip pat išmokos tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. 

20. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, išmokėti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

_____________________________


 

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto

ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių 2 priedas

 

A KLASĖS IŠMOKŲ KODAI

 

 

A klasės išmokų pavadinimas

Išmokų kodai

1. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos:

 

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos

01

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – individualios įmonės savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos išmokėtos išmokos, priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms

02

Ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos

03

Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka

05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio

06

Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų

07

2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos:

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

10

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

16

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos pajamos žymimos 10 ir 18 kodais) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

17

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

18

Nekilnojamojo daikto nuomos išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

23

Kito turto nuomos išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

24

Išmokos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (įskaitant tarpininkų išmokėtus dividendus, gautus iš užsienio vienetų)

26

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui – nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – išmokėtos išmokos iš pelno po apmokestinimo

27

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui – nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – išmokėtos išmokos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno

28

Žemės ūkio veiklą vykdančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams išmokėtos išmokos, skirstant šios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pelną

29

Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą

33

Pelno nesiekiančių vienetų iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, savo nariams išmokėtos pašalpos, išskyrus pašalpas, išmokėtas vieneto, su gyventoju susijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais

37

Pelno nesiekiančio vieneto gyventojui išmokėta premija, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 52 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

38

Gyventojui išmokėta premija, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 36 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

39

Išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

44

Stipendijos

47

Pensijos, pensijų anuitetai, rentos

48

Sporto veiklos išmokos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens

51

Atlikėjų veiklos išmokos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

52

Sporto veiklos išmokos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos gyventojo

53

Atlikėjų veiklos išmokos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), gyventojo išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

54

Indėlių palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius (pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.), išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

56

Palūkanos už paskolas, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

58

Kitos palūkanos (išskyrus žymimas 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68 ir 69 kodais), išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

59

Autoriniai atlyginimai, išmokėti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

61

Honorarai (įskaitant tarpininkų išmokėtus honorarus, gautus iš užsienio vienetų)

62

Indėlių palūkanos (pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.), išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

64

Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d., išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

65

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius*, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėtus išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

66

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius* (įskaitant Lietuvos ir užsienio valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių ar vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius), įsigytus nuo 2014 m. sausio  1 d., išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

67

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

68

Palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

69

Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos

70

Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

71

Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

72

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

73

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

74

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas

75

3. Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos:

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui asmens, su kuriuo gyventojas susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtos išmokos

35

Kitą individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

93

Individualią sporto veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

94

Individualią atlikėjo veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

95

 

* Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams.

_________