LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. V-5

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. pakeičiu I skyriaus Pirmojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;

1.3.2. mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;

1.3.3. MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;

1.3.4. informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);

1.3.5. ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.6. įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga dalyvavimui tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra;

1.3.7. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą;

1.3.8. MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;

1.4.3. VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys.“ 

 

1.2. pakeičiu I skyriaus Pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

168 459 886

 

0

 

8 007 142

 

0

 

0

 

8 007 142

 

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

134 400

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

 

168 594 286

 

0

 

8 007 142

 

0

 

0

 

8 007 142

 

0

 

1.3. pakeičiu II skyriaus Ketvirtojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.384

 

„Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

 

Procentai

 

0

 

2

 

R.N.701

 

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

 

Procentai

 

0

 

80

 

P.S.382

 

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

 

Skaičius

 

76

 

880

 

P.S.383

 

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

 

Skaičius

 

253

 

1672

 

P.N.701

 

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

 

Skaičius

 

0

 

600

 

P.N.702

 

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones

 

Skaičius

 

0

 

84

 

P.N.714

 

„Mokyklų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis teikiama švietimo pagalba, skaičius“

 

Skaičius

 

0

 

34“

1.4. pakeičiu II skyriaus Septintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

11 345 425

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 737 720

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

 

13 083 145

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

1.5. pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.S.392

 

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

 

Procentai

 

0

 

80

 

R.N.707

 

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

 

Procentai

 

6

 

12

 

P.S.382

 

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

 

Skaičius

 

920

 

4600

 

P.S.404

 

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

 

Skaičius

 

75

 

210

 

P.S.405

 

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

 

Skaičius

 

1266

 

12580“

 

1.6. pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos –

iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

25 920 991*

 

0

 

492 653

 

492 653

 

0

 

0

 

0

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Iš viso

 

25 920 991*

 

0

 

492 653

 

492 653

 

0

 

0

 

0

* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 1,83 procento.“

 

1.7. pakeičiu II skyriaus Dvidešimt antrojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

7

13

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

48

775

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

181

1808

P.N.714

„Mokyklų, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis teikiama švietimo pagalba, skaičius“

Skaičius

0

700

P.N.729

„Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“

Skaičius

85

163

P.N.740

„Mokiniai,  kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis suteiktos neformaliojo vaikų švietimo paslaugos“

Skaičius

50 000

158 000

P.N.748

„Mokyklų, kurių mokiniai pasinaudojo Kultūros paso paslaugomis, skaičius“

Skaičius

0

1008“

 

1.8. pakeičiu II skyriaus Dvidešimt antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

44 981 002*

0

132 312

112 800

0

10 152

9 360

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

44 981 002*

0

132 312

112 800

0

10 152

9 360

* šios priemonės projektams skiriamas finansavimas gali viršyti Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 1,21 procento.“

 

1.9. pakeičiu II skyriaus Dvidešimt penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

603 496

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

603 496

0

0

0

0

0

0“

 

1.10. pakeičiu II skyriaus Dvidešimt aštuntojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

2 875 600

 

0

 

41 392

 

41 392

 

0

 

0

 

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

1 338 320

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.  Iš viso

 

4 213 920

 

0

 

41 392

 

41 392

 

0

 

0

 

0“

1.11. pakeičiu II skyriaus Dvidešimt devintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

3 164 381

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.  Iš viso

 

3 164 381

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

50.

P.N.728

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Ugdymo kokybės gerinimas – tai švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija, mokymosi pasiekimų vertinimas.

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati mokykla, dalyvavusi keliose to paties projekto veiklose skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių įstaigų sąrašas, patvirtintas pareiškėjo arba partnerio įstaigos vadovo ar įgalioto asmens.

 

Įgyvendinančiajai institucijai paprašius, projekto vykdytojas privalo pateikti papildomus dokumentus,  įrodančius mokyklų sąrašo patikimumą / pagrįstumą.

 

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos finansavimą ugdymo kokybei gavusios įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu įstaiga įtraukiama į finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių įstaigų sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

2.2. papildau 70 punktu:

 

„70.

P.N.748

„Mokyklų, kurių mokiniai pasinaudojo Kultūros paso paslaugomis, skaičius“

Skaičius

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Kultūros paso paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymas „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ Nr. ĮV-572/V-650 (toliau – Kultūros paso koncepcija).

 

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas (šaltinis: Kultūros paso koncepcija).

 

Kultūros paso paslaugų rinkinys – nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, rinkinys (šaltinis: Kultūros paso koncepcija).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokyklos, kurių mokiniai pasinaudojo Kultūros paso paslaugomis.

 

Ta pati mokykla, dalyvavusi keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

mokinių, pasinaudojusių Kultūros pasu, sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti projekto vykdytojo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo mokykla įtraukiama į mokyklų, kurių mokiniai pasinaudojo Kultūros paso paslaugomis, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

 

 

 

3.  N u s t a t a u, kad priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-V-704 „Švietimo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721 „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“, Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektams skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos gali viršyti Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas 7,06 procento.

 

 

Susisiekimo ministras, laikinai einantis

švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-1822276)-6K-1806703

2018 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-1820772)-6K-1806855