LIETUVOS RESPUBLIKOSVIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 439 „DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. 1V-391

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 8.4 papunktį.

1.2. Papildau 8.5 papunkčiu:

8.5. atliekant valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrinti informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

1.4. Papildau 12¹ punktu:

121. Siekdamas 8.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, departamentas:

121.1. teikia techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslaugą;

121.2. teikia techninę įrangą kaip paslaugą;

121.3. teikia programinės įrangos platformą kaip paslaugą;

121.4. teikia programinę įrangą kaip paslaugą;

121.5. teikia konsultavimą kaip paslaugą.“

2.    Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2016 m. birželio 30 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Tomas Žilinskas