LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2002 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-228 „DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 5 d. Nr. 3-329(1.5E)

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymą
Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu,

t v i r t i n u – šią nuolatinę Kelių priežiūros ir plėtros programos komisiją (toliau – komisija):

Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Saulius Gaigalas – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Ekonomikos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Donatas Čygas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius;

Albinas Ežerskis – žemės ūkio viceministras;

Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

Erlandas Mikėnas – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas;

Vladislovas Molis – valstybės įmonės „Automagistralė“ direktorius;

Julius Morkūnas – vidaus reikalų viceministras;

Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                              Rimantas Sinkevičius