LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-174 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 12-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 8 d. Nr. 1K-252

Vilnius

 

1. P a k e i č i u 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2.    galima patikimai nustatyti ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą (išsamiau paaiškinta Standarto 10 punkte);“.

1.2. Pakeičiu 78.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.4.  kiti statiniai, išskyrus Standarto 78.2, 78.3 ir 78.5 papunkčiuose nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą;“.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. ilgalaikis materialusis turtas, kuris iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos buvo užregistruotas apskaitoje simboline verte, įsigaliojus šiam įsakymui įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o ilgalaikio materialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registruojamas pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartoIlgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, 27 punkto nuostatas įvertintas ilgalaikis materialusis turtas;

2.2. šis įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė