ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-415 „DĖL 2019 METŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. A-1212

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21  d. įsakymą Nr. A-415 „Dėl 2019 metų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. pakeičiu Įsakymo 2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.2.  1 sąrašo 1 punkto 1.8 papunktis, 4 punkto 4.1 papunktis, 5 punkto 5.3 papunktis, 6 punkto 6.4 papunktis, 7 punkto 7.5 papunktis, 8 punkto 8.1 papunktis galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d., 11 punkto 11.1 papunktis galioja iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.“

1.2. pakeičiu Įsakymo 2.3 punktą ir jį išdėstau taip:

2.3. 2 sąrašo 1 punkto 1.2 papunktis galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d., 2 sąrašo 2 punkto 2.7-2.14 – papunkčiai galioja iki 2019 m. rugsėjo 8 d.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis