Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr. 679

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6.2.2 papunkčio nustatyta tvarka apskaičiuotas sąlyginis pareigybių skaičius klasei (pn) iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. yra indeksuojamas, taikant koeficientą, lygų 0,9167.

3. Pavesti švietimo ir mokslo ministrui iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. patvirtinti mokyklų, kurių mokiniams taikomi Aprašo 1 priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiai, 5 priedo 3.1, 5.3–5.5 papunkčiai, 8 punktas ir pastaba, sąrašus.

4. Pakeisti Aprašo 4 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1199 „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. Nustatyti, kad:

6.1. šio nutarimo 1, 2 ir 5 punktai įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną;

6.2. šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną ir taikomas apskaičiuojant mokymo lėšų sumą pagal mokinių skaičių 2019 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. liepos 11 d. nutarimu

Nr. 679

 

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą (toliau kartu – mokyklos), mokinių, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programas (toliau – mokiniai), ugdymo reikmėms tenkinti, taip pat atvejus, kuomet savivaldybės dalį mokymo lėšų paskirsto ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bazinės ugdymo lėšos – vienai sąlyginei klasei (grupei) metams ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos, kurių dydis priklauso nuo sąlyginio klasės (grupės) dydžio mokinių sraute.

2.2. Mažiausias sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičius – nustatytas mažiausias mokinių skaičius mokinių sraute, kuriam esant laikoma, kad yra viena sąlyginė klasė (grupė), kuriai skiriama atitinkamo mokinių srauto mažiausio dydžio bazinės ugdymo lėšos.

2.3. Mokinių srautas – mokyklos (jos filialo arba skyriaus, esančių kitoje gyvenamojoje vietovėje) mokinių grupė, iš kurios gali būti formuojamos vienarūšės pagal ugdymo turinį ir ugdymo proceso organizavimą klasės (grupės) ir kuriai priskiriami mokiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio arba bendrojo ugdymo programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I gimnazijos), 10 (II gimnazijos), III ir IV gimnazijos klasėse.

2.4. Sąlyginės klasės (grupės) – tai mokinių grupės, į kurias sąlyginai suskaidomi mokinių srautai, kad, kiekvienai iš jų skiriant bazines ugdymo lėšas, būtų apskaičiuotos lėšos ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti.

2.5. Sąlyginis klasės (grupės) dydis – dydis, apskaičiuojamas pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių jame.

2.6. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius – dydis, nustatomas pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute, kurį padauginus iš bazinių ugdymo lėšų, apskaičiuojamos mokinių srauto ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti skiriamos lėšos.

2.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

3. Mokinių srautai atskiriami pagal Aprašo 2.3 papunktyje nurodytus ir šiuos kriterijus:

3.1. iš mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, grupių pagal amžių, kuriems tais kalendoriniais metais sueina: iki 2 metų, nuo 2 iki 3 metų arba nuo 3 metų;

3.2. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas klasėse, iš kurių, vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, yra sudarytos jungtinės klasės (išskyrus Aprašo 5 priede nurodytus atvejus);

3.3. iš mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, tam tikro tipo (pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Klasių tipų klasifikatorių), paskirties (pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Klasių paskirčių klasifikatorių), mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdo (pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą), mokomosios kalbos ir kitus mokinių srautų nustatymo kriterijus, nustatytus Aprašo 5 priede.

 

 

II SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Mokymo lėšos (ML) apskaičiuojamos sudėjus lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup), lėšas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) ir lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), tai yra ML = Lup + Lišlyg + Lkmr.

5. Lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sudaro tam tikro dydžio bazinių ugdymo lėšų (BULn) tam tikruose mokinių srautuose ir atitinkamų sąlyginių klasių (grupių) skaičių (kn) juose sandaugų suma, tai yra Lup = ∑ BULn × kn.

6. Bazinių ugdymo lėšų (BULn) dydis apskaičiuojamas vidutinį sąlyginį mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (R) padauginus iš nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio (BD), sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (grupei) (pn), 12 mėnesių ir socialinio draudimo koeficiento (ksoc), tai yra BULn = R × BD × pn × 12 × ksoc, laikantis šių nuostatų:

6.1. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R) nustatomas apskaičiavus atskirų mokytojų, ugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas, pareigybių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientų, nustatytų atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją, vidurkius ir išvedus šių vidurkių aritmetinį svertinį vidurkį pagal statistinę atitinkamų pareigybių mokytojų dalį, tenkančią bendram mokytojų skaičiui.

6.2. Sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei) (pn) apskaičiuojamas:

6.2.1. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui – grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičių per savaitę (h), nurodytą Aprašo 2 priede, padalijus iš 36 valandų;

6.2.2. bendrajam ugdymui:

6.2.2.1. visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede, – klasės kontaktinių valandų skaičių per mokslo metus (hknt) padalijus iš vidutinės kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, normos per mokslo metus (pknt) pagal sąlyginį klasės dydį (šie rodikliai nurodyti Aprašo 3 priede), o Aprašo 3 priedo 7 punkte nurodytais atvejais – ir padauginus iš šiame punkte nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento;

6.2.2.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – sąlyginį pareigybių skaičių klasei, apskaičiuotą pagal Aprašo 6.2.2.1 papunktį, padauginus iš Aprašo 5 priede nurodyto sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficiento.

6.3. Socialinio draudimo koeficientas (ksoc) apskaičiuojamas taikant teisės aktų nustatytą socialinio draudimo įmokos tarifą, išreikštą vieneto dalimis (tsoc), pagal formulę: ksoc = 1 + tsoc.

7. Sąlyginis klasių (grupių) skaičius (kn) nustatomas taip:

7.1. Visais atvejais, išskyrus nurodytus Aprašo 5 priede:

7.1.1. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra ne mažesnis už Aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių – faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės (grupės) dydžio, nurodyto Aprašo 2 ir 3 prieduose, ir prie gauto sveikojo skaičiaus pridėjus 1, jeigu gautojo dalmens liekana yra ne mažesnė už 1;

7.1.2. kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra mažesnis už mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, – pagal faktinį mokinių skaičių mokinių sraute, vadovaujantis Aprašo 4 priedu.

7.2. Aprašo 5 priede nurodytais atvejais – faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš bazinio klasės dydžio, nurodyto Aprašo 5 priede.

8. Bendrojo ugdymo mokinių srautui skiriamos bazinės ugdymo lėšos (BULn) skaičiuojamos, atsižvelgiant į nustatytą sąlyginį klasės dydį. Sąlyginis klasės (grupės) dydis apskaičiuojamas faktinį mokinių skaičių mokinių sraute padalijus iš sąlyginio klasių (grupių) skaičiaus jame.

9. Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (Lišlyg) sudaro 2 procentus, apskaičiuotus nuo lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup) sumos.

10. Lėšas kitoms ugdymo reikmėms, nurodytoms Aprašo 1 priede (Lkmr), sudaro Aprašo 1 priede nurodytų ugdymo reikmių koeficientų, padaugintų iš pareiginės algos bazinio dydžio (BD) ir iš atitinkamų faktinių mokinių skaičių, suma.

11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis  lėtinėmis ligomis, dėl kurių jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. Vidutinis mokinių skaičius, gautas 1–4, 5–8, 9–10 (I–II gimnazijos) ir III–IV gimnazijos klasių grupėse, kiekvienoje grupėje apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

 

 

III SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

 

12. Savivaldybėms skiriamos šios mokymo lėšos, kurias jos paskirsto vadovaudamosi Aprašo 13 punktu savo nustatyta tvarka, šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

12.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti);

12.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;

12.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (įskaitant apmokėjimą už darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas);

12.5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti:

12.5.1. pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų skirtumams mokyklose išlyginti (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;

12.5.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;

12.5.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti.

13. Aprašo 12.2 ir 12.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas skaičių, paskirstomos atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių registre. Aprašo 12.1 ir 12.3 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.

14. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti:

14.1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų);

14.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir skaitmenines versijas);

14.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui;

14.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

14.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems darbuotojams už darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT).

15. Aprašo 14.2–14.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokyklos turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 14.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms – ne mažiau kaip 40 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių.

16. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas.

17. Iš mokymo lėšų mokama:

17.1. privalomos su darbuotojų, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo santykiais susijusios valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, išmokos ir kompensacijos šiems darbuotojams;

17.2. už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo ir mokslo ministro tvirtinamame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;

17.3. už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams, taip pat darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;

17.4. tarptautinis mokestis už tarptautinio bakalaureato klases.

 

 

IV SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

 

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į pakitusį mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., perskirsto specialios tikslinės dotacijos dalį, skirtą ugdymo reikmėms finansuoti nuo rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme), tarp savivaldybių, laikydamasi šių nuostatų:

18.1. Pirmiausia kiekvienai savivaldybei skiriama mokymo lėšų suma, apskaičiuota pagal mokinių ir sąlyginį klasių (grupių) skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Šios lėšos paskirstomos ir naudojamos laikantis Aprašo III skyriaus nuostatų.

18.2. Specialios tikslinės dotacijos suma, gauta iš bendros perskirstomos sumos atėmus sumą, perskirstomą pagal Aprašo 18.1 papunktį, savivaldybėms paskirstoma proporcingai joms iki perskirstymo nustatytoms metinėms specialios tikslinės dotacijos sumoms. Šias lėšas savivaldybės skiria pedagoginiams darbuotojams, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

19. Savivaldybės mokymo lėšas tarp mokyklų perskirsto pakitus mokinių ir sąlyginiam klasių (grupių) skaičiui einamųjų metų rugsėjo 1 dieną.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Bendras sąlyginis pareigybių skaičius apskaičiuojamas sąlyginį pareigybių skaičių klasei (grupei) (pn) padauginus iš sąlyginių klasių (grupių) skaičiaus. Aprašo 5 priedo 6.1–6.8, 6.10 ir 6.11 papunkčiuose nurodytais atvejais bendras sąlyginis pareigybių skaičius apima ir švietimo pagalbos specialistų pareigybes.

21. Švietimo informacinių technologijų centrui švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka informaciją, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikia valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės mokyklos, teikiančios ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį arba vidurinį ugdymą.

22. Savivaldybės už mokymo lėšų panaudojimą atsiskaito švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,4906

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

0,9811

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

0,0778

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose klasėse, ir mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,4299

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus mokinius, besimokančius specialiosiose mokyklose arba specialiosiose klasėse) ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių2

3,8153

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus mokinius, besimokančius specialiosiose mokyklose arba specialiosiose klasėse) ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių2

7,6307

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3.4 papunktyje

2,6452

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose grupėse ar bendrosios paskirties grupėse ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

5,2904

1.2.4. migrantams2, 3

3,3333

1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4

0,0129

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4

0,1342

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1561

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje5, 6

0,1873

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba5

0,1639

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0317

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0585

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0446

 

1 Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2 Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3 Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų pasiekimų, nurodytų švietimo ir mokslo ministro tvirtinamose bendrosiose ugdymo programose), jeigu mokiniui (vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo planais) bendrojo ugdymo dalykų ar pamokų skiriama daugiau nei kitam tos klasės mokiniui, kuris nėra migrantas.

4 Šio priedo 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

5 Mokyklų, kurių mokiniams taikomi šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiai, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

6 Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba; valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

_________________________

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO LĖŠŲ UGDOMAJAI VEIKLAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1. Bazinis grupės dydis (mokinių skaičius)

10

15

20

20

2. Mažiausias sąlyginės grupės mokinių skaičius

5

8

10

10

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

5,27

4. Sąlyginis grupės dydis (mokinių skaičius)

5 ir daugiau

8 ir daugiau

10 ir daugiau

10 ir daugiau

5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

37,06

37,06

37,06

38,93

 

Pastabos:

1. Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose grupėse, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 2 kartus.

2. Faktinis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bendrosios paskirties grupėse, skaičius mokinių sraute didinamas 2 kartus.

3. Mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba, pagal šio priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 5 procentais.

 

_________________________

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

BENDROJO UGDYMO LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Rodiklis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I

gimna-zijos) kl.

10 (II gimna-

zijos) kl.

III

gimna-zijos kl.

IV

gimna-zijos kl.

1. Bazinis klasės dydis (mokinių skaičius)

24

30

2. Mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius

8

12

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

7,61

4. Sąlyginis klasės dydis (mokinių skaičius)

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 11

12-20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

iki 20

21 ir daugiau

5. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus (hknt):

5.1. klasės, išskyrus jungtines klases

850

850

850

884

918

952

918

952

986

918

952

986

1080

1188

1404

1152

1296

1584

1188

1332

1584

1224

1332

1584

1332

1476

1728

1368

1512

1764

1620

1908

1620

1908

5.2. jungtinės klasės1:

5.2.1. kai sujungtos dvi klasės

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1088

1190

1224

1476

1764

1872

1476

1764

1872

1476

1764

1872

1476

1764

1872

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.2. kai sujungtos trys klasės

1224

1326

1394

1224

1326

1394

1224

1326

1394

1224

1326

1394

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2.3. kai sujungtos keturios klasės

1326

1428

1530

1326

1428

1530

1326

1428

1530

1326

1428

1530

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Vidutinė kontaktinių valandų, tenkančių vienai pareigybei, norma per mokslo metus (pknt)

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

688

732

776

732

776

732

776

7. Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai:

 

7.1. profesinėse mokyklose2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,7680

0,7680

0,7680

0,7680

7.2. mokiniams, besimokantiems tautinės mažumos kalba

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2200

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

7.3. mokiniams, besimokantiems valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje3

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

1,2000

 

1 Šio priedo 5.2 papunktis netaikomas Aprašo 5 priede nurodytais atvejais.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 7.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir 7.2 arba 7.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taikomi kiekviename iš šių papunkčių nurodyti sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai.

3 Mokiniai laikomi besimokančiais daugiakalbėje aplinkoje, jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė kalba.

_____________________

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (II gimna-zijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–8

9–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

 

––––––––––––––––––––

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

SPECIALIŲJŲ MOKINIŲ SRAUTŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Specialieji mokinių srautų nustatymo kriterijai

Sąlyginio pareigybių skaičiaus klasei (pn) indeksavimo koeficientai

Bazinis klasės dydis

mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 (I gimnazijos) kl.

10 (II gimnazijos) kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

1–4 kl.

5–8 kl.

9–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl.

1.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių1:

1.1.

bendrajam ugdymui2

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,0059

0,8769

0,8274

0,8515

0,9796

0,8937

0,8833

0,8808

0,9446

0,9376

0,9002

0,9002

24

30

30

30

1.2.

sportiniam ugdymui (kartu su bendruoju ugdymu)

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

2,2347

2,0387

2,0151

2,0093

2,3112

2,2942

2,4088

2,4088

30

30

30

1.3.

meniniam ugdymui:

1.3.1.

dailei

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,0859

0,9467

0,8933

0,9192

1,0576

0,9648

0,9537

0,9509

1,0197

1,0122

0,9718

0,9718

24

30

30

30

1.3.2.

muzikai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

2,5608

2,2325

2,1065

2,1677

2,4941

2,2753

2,2491

2,2426

2,4050

2,3872

2,2919

2,2919

24

30

30

30

1.3.3.

baletui

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

3,2246

2,8112

2,6525

2,7296

3,1405

2,8650

2,8320

2,8238

3,0283

3,0060

2,8859

2,8859

24

30

30

30

1.3.4.

choreografijai

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

1,5512

1,3523

1,2760

1,3131

1,5108

1,3783

1,3624

1,3584

1,4568

1,4461

1,3884

1,3884

24

30

30

30

2.

Jaunimo mokyklos (klasės) 12–16 metų mokiniams3

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

1,3656

1,2646

1,2446

1,2252

1,3415

1,3273

16

16

3.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius); 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės4; pataisos įstaigos mokyklos (klasės):

3.1.

pataisos namų mokykla (klasė) 14-15 metų mokiniams5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,0959

0,9843

0,9244

0,9534

0,9893

0,9361

0,9132

0,9006

0,9694

0,9638

6

6

6

3.2.

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,7719

0,6729

0,6349

0,6534

0,9368

0,8547

0,8448

0,8424

0,8726

0,8661

0,8432

0,8432

24

30

30

30

3.3.

pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos (klasės)

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,6496

0,5680

0,5334

0,5490

0,6766

0,6266

0,6167

0,6070

0,6301

0,6234

0,5621

0,5621

20

20

20

20

3.4.

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)6

pavienio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

grupinio / neakivaizdinio, nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

0,0099

0,0089

0,0083

0,0086

0,0060

0,0057

0,0056

0,0055

0,0043

0,0043

0,0030

0,0030

1

1

1

1

3.5.

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

0,3456

0,3013

0,2843

0,2925

0,5461

0,4982

0,4925

0,4910

0,5309

0,5270

0,5440

0,5440

24

30

30

30

4.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

4.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)8:

4.1.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

1,5551

1,3966

1,3117

1,3529

1,3494

1,2769

1,2457

1,2285

1,3371

1,3293

6

6

6

4.1.2.

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,9268

0,8324

0,7817

0,8063

0,6810

0,6444

0,6287

0,6200

0,5304

0,5273

8

8

8

4.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni):

4.2.1.

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

0,5749

0,5164

0,4850

0,5002

0,5707

0,5400

0,5268

0,5195

0,5304

0,5272

0,4778

0,4778

8

8

8

8

4.2.2.

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)7

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)7

0,3939

0,3538

0,3322

0,3427

0,4682

0,4430

0,4322

0,4262

0,4154

0,4130

0,2913

0,2913

8

8

8

8

5.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais:

5.1.

mokomi namie (pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

0,1857

0,1668

0,1567

0,1616

0,1971

0,1865

0,1820

0,1795

0,1732

0,1722

0,1421

0,1421

1

1

1

1

5.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

5.2.1.

Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ar nuolat gyvena ir mokosi užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0151

0,0135

0,0127

0,0131

0,0121

0,0114

0,0111

0,0110

0,0117

0,0116

0,0095

0,0095

1

1

1

1

5.2.2.

kiti mokiniai, kurie mokosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,0151

0,0135

0,0127

0,0131

0,0121

0,0114

0,0111

0,0110

0,0117

0,0116

0,0095

0,0095

1

1

1

1

5.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1108

0,9976

0,9369

0,9663

0,8706

0,8238

0,8037

0,7926

0,7204

0,7162

0,5430

0,5430

10

10

10

10

5.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,4080

1,2313

1,1562

1,1901

1,2204

1,1302

1,1123

1,0950

1,0160

1,0052

0,9964

0,9964

16

16

16

16

5.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,8456

1,6139

1,5155

1,5599

1,4840

1,3743

1,3526

1,3315

1,2365

1,2234

0,9964

0,9964

16

16

16

16

6.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės (lavinamosios klasės, parengiamosios klasės), išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

6.1.

specialiosios klasės turintiesiems sveikatos problemų9

2,0611

1,8024

1,6925

1,7421

1,7069

1,5807

1,5557

1,5315

1,6770

1,6591

16

16

16

6.2.

specialiosios klasės turintiesiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (parengiamosios klasės)10

1,5458

1,3518

1,2694

1,3066

1,2802

1,1855

1,1668

1,1486

1,2577

1,2444

12

12

12

6.3.

specialiosios klasės akliesiems ir silpnaregiams (parengiamosios klasės), specialiosios klasės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems  (kochlearinių implantų naudotojams) (parengiamosios klasės)11

1,8996

1,7061

1,6023

1,6526

1,6140

1,5273

1,4899

1,4694

1,3497

1,3418

1,0327

1,0327

10

10

10

10

6.4.

specialiosios klasės turintiesiems judesio ir padėties sutrikimų12

1,3414

1,2047

1,1314

1,1669

1,1638

1,1012

1,0743

1,0595

1,1532

1,1464

0,6594

0,6594

10

10

10

10

6.5.

specialiosios klasės turintiesiems nežymių intelekto sutrikimų13 ir kitiems mokiniams (išskyrus nurodytus šio priedo 7.1–7.4, 7.6–7.11 papunkčiuose)

1,5458

1,3518

1,2694

1,3066

1,2802

1,1855

1,1668

1,1486

1,2577

1,2444

12

12

12

6.6.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą14, 15

2,3713

2,1298

2,0002

2,0630

1,7425

1,6488

1,6085

1,5863

1,3570

1,3491

10

10

10

6.7.

Specialiosios (lavinamosios) klasės turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas16, 17

1,5651

1,4056

1,3201

1,3616

1,1501

1,0882

1,0616

1,0470

0,8956

0,8904

6

6

6

6.8.

specialiosios klasės turintiesiems įvairiapusių raidos sutrikimų; specialiosios klasės turintiesiems elgesio ir emocijų sutrikimų18

1,0731

0,9638

0,9051

0,9336

0,9311

0,8810

0,8595

0,8476

0,9226

0,9172

6

6

6

6.9.

išlyginamosios klasės19

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,1006

0,9885

0,9283

0,9575

0,8087

0,7653

0,7466

0,7363

0,6298

0,6261

0,4942

0,4942

10

10

10

10

6.10.

vaikų socializacijos klasės

1,3494

1,2769

1,2457

1,2285

1,3371

1,3293

6

6

6.11.

specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės20:

6.11.1.

vaikų socializacijos centruose

0,8094

6

6.11.2.

kitose mokyklose

1,3491

10

7.

Gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

1,3114

1,3114

30

8.

Lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių ir lietuvių kilmės užsieniečių klasės5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

1,7444

1,5208

1,4350

1,4767

1,9306

1,7613

1,7410

1,7359

1,8617

1,8480

1,7742

1,7742

24

30

30

30

 

1 Taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, atitinkantiems vieną iš šio priedo 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų.

2 Mokiniams, atitinkantiems šio priedo 1.1 papunktyje nurodytą kriterijų ir vieną iš 1.3 papunktyje nurodytų kriterijų, lėšos ugdymo planui įgyvendinti skaičiuojamos pagal kiekvieną iš jų.

3 Taikoma ir vyresniems nei 16 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 12–16 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio ugdymo programos.

4 Dirbančio 16–17 metų jaunimo klasės rodikliai taikomi ir vyresniems nei 17 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 16–17 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos.

5 Mokyklų, nurodytų šio priedo 3.1, 5.3–5.5 papunkčiuose ir 8 punkte, sąrašus tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

6 Taikoma mokiniams, laikinai ar nuolat gyvenantiems užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais).

7 Išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis).

8 Taikoma mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. nėra sukakę 16 metų.

9 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V–856 „Dėl Klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Klasių paskirčių klasifikatorius), yra 210201.

10 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210203, 210403.

11 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra šie: 210401, 210402, 210205, 210206, taip pat jeigu mokiniai turi šių specialiųjų ugdymosi poreikių, nurodytų Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V–395 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius): 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700, 2221, 2222, 2231, 2232.

12 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210202.

13 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210204.

14 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1120, 1130, 1140, 1150, 1800.

15 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301.

16 Taikoma, jeigu mokiniai turi šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius, nurodytus Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1700, 1800, 1120, 1130, 1140, 1150.

17 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210302.

18 Taikoma, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210207, 210208.

19 Taikoma ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų) tik bendrųjų klasių, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210702 ir 210703, mokiniams, kurie mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę.

20 Taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus (iki asmeniui sueina 21 metai).

 

Pastaba:

Specialiojo ugdymo centrams, skirtiems šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 5 procentais. Jų sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

 

______________________

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas (*)

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–8 kl.1

9–10

(I–II gimna-zijos) kl.2

III–IV gimna-zijos kl.3

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–7

1–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0

0

1 Apskaičiuojant lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (Lup), savivaldybių mokykloms, nurodytas sąlyginis klasių skaičius priskiriamas tik tuo atveju, kai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Švietimo ir mokslo ministerijai yra pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti kitais mokslo metais (nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.): kai klasėje yra 1–4 mokiniai – 0,67 sąlyginio klasės skaičiaus; kai klasėje yra 5–7 mokiniai – 0,5 sąlyginio klasės skaičiaus.

2 10 (II gimnazijos) klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 1, tais atvejais, kai mokykloje nesudaromos 9 (I gimnazijos) klasės atitinkama mokomąja kalba.

3 IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 1, tais atvejais, kai mokykloje nesudaromos III gimnazijos klasės atitinkama mokomąja kalba.

 

 

(*)nuo 2019-01-01

––––––––––––––––––––