vytis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-974

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 4 punktą,

t v i r t i n u Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                    Šarūnas Birutis