Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. RUGSĖJO 24 D. NUTARIMO NR. 942 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĘ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠO, KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR INFORMACIJOS APIE PASTEBĖTUS GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO POŽYMIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR PRIEMONES, KURIŲ BUVO IMTASI PRIEŠ PAŽEIDĖJUS, PATEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1073

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 14 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi ir 11 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindama 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyvos 2006/70/EB, nustatančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai (OL 2006 L 214, p. 29), 3 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašą:

1.2.1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. Klientas yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo arba Europos Sąjungos valstybių narių nustatyta tvarka įsteigta viešoji įstaiga ir atitinka visus šiuos kriterijus:

1.1.1. Klientui nustatytos funkcijos pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo arba Europos Sąjungos antrinės teisės aktus.

1.1.2. Informacija apie kliento tapatybę viešai prieinama ir finansų įstaigai ar kitam subjektui jos skaidrumas nekelia abejonių.

1.1.3. Kliento veikla ir jos apskaitos metodai finansų įstaigai ar kitam subjektui aiškūs ir suprantami.

1.1.4. Klientas atskaitingas Europos Sąjungos institucijai arba Europos Sąjungos valstybės narės valdžios institucijoms.“

1.2.2. Pakeisti 1.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.4. Pagrindinė kliento veikla nėra finansų įstaigos ar kito subjekto vykdoma veikla, išskyrus veiklą, nurodytą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 10 dalies 7 punkte.“

1.2.3. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Kliento, kliento atstovo (jeigu piniginė operacija atliekama per atstovą), asmens, kurio naudai atliekama piniginė operacija, tapatybę nustatantys duomenys atitinka Lietuvos Respublikos ir tarptautinių organizacijų (FATF, Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos) sudarytuose sąrašuose pateiktus su pinigų plovimu ir (ar) teroristine veikla susijusių asmenų duomenis arba jiems taikomos finansinės sankcijos pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.“

1.2.4. Pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.6. Klientas – juridinis asmuo ar kita organizacija registruotas (-a) tikslinėje teritorijoje, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisykles:

1.3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau vadinama – Įstatymas) ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73).“

1.3.2. Pakeisti 3.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.4. tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris, jo išdavimo vieta ir galiojimo laikas arba leidimo nuolat gyventi užsienio valstybėje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams, nuolat gyvenantiems užsienio valstybėje);“.

1.3.3. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. įvertinti, ar klientas – fizinis asmuo, pradedantis bendradarbiauti su finansų įstaiga ar kitu subjektu, pateikia galiojančius tapatybę patvirtinančius dokumentus arba juos atitinkantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; nustatyti, ar jo pateiktame dokumente yra būtent to kliento nuotrauka;“.

1.3.4. Pakeisti 5.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.6. kai reikia nustatyti užsieniečio kliento tapatybę, padaryti tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje puslapio su nuotrauka kopiją arba nuskenuoti dokumentą; pensijų fondų valdymo įmonių (sudarant pensijų kaupimo sutartis), draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių atsakingas darbuotojas privalo padaryti fizinio asmens pateikto tapatybę patvirtinančio dokumento puslapio, kuriame yra šio fizinio asmens nuotrauka, kopiją arba nuskenuoti dokumentą, arba įrašyti asmens duomenis (vardas ir pavardė, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) pildomame dokumente (pensijų kaupimo sutartyje ar draudimo liudijime – polise);“.

1.3.5. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Be duomenų, nurodytų šių taisyklių 4 punkte, klientas – juridinis asmuo ar kita organizacija, registruotas (-a) tikslinėje teritorijoje, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, ir asmuo, atstovaujantis šiam juridiniam asmeniui ar organizacijai, taip pat privalo pateikti rašytinę informaciją apie savo dabartinę gyvenamąją vietą, pašto adresą ir kontaktinę informaciją (veikiančius telefono numerius, elektroninio pašto adresus).“

1.3.6. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Jeigu klientas yra juridinis asmuo, atstovaujamas fizinio asmens, arba klientui – fiziniam asmeniui – atstovauja kitas fizinis asmuo, finansų įstaiga ar kitas subjektas turi pareikalauti iš jo įgaliojimo ir, jeigu yra galimybė, patikrinti jo galiojimą (tai yra jį išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą), įgaliojimo galiojimo laiką, kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime (įgaliojimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus).“

1.3.7. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Tapatybei nustatyti turi būti pateikti dokumentų originalai arba šių dokumentų kopijos su notaro liudijimu, patvirtinančiu dokumento kopijos tikrumą. Šis reikalavimas netaikomas, kai kliento tapatybė nustatoma jam fiziškai nedalyvaujant, tai yra nuotoliniu būdu (toliau – nuotolinis būdas), laikantis šių taisyklių 10 punkte nustatytų reikalavimų.“

1.3.8. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Ant kiekvieno kliento tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, kurio originalo finansų įstaigoje ar kitame subjekte nėra, kopijos (jeigu daroma popierinė dokumento kopija) finansų įstaigos ar kito subjekto atsakingas darbuotojas, padaręs dokumento kopiją, privalo uždėti tikrumo žymą. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, atsakingo darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, finansų įstaigos ar kito subjekto antspaudas. Jeigu antspaudą turėti neprivaloma pagal finansų įstaigos ar kito subjekto veiklą reguliuojančius teisės aktus, kliento tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopijos tikrumas (jeigu daroma popierinė dokumento kopija) patvirtinamas finansų įstaigos ar kito subjekto atsakingo darbuotojo parašu, taip pat nurodomas atsakingo darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė ir data.“

1.3.9. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Finansų įstaigos ir kiti subjektai gali nustatyti klientų tapatybę nuotoliniu būdu šiais atvejais:

10.1. kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinama naudojantis kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka reglamento (ES) Nr. 910/2014, reikalavimus; trečiųjų valstybių kvalifikuoti elektroniniai parašai pripažįstami vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 910/2014 14 straipsniu;

10.2. kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinama Europos Sąjungoje išduotomis elektroninės atpažinties priemonėmis, veikiančiomis pagal aukšto arba pakankamo saugumo užtikrinimo lygio elektroninės atpažinties schemas, nustatytas reglamento (ES) Nr. 910/2014 8 straipsnyje;

10.3. kai naudojamos elektroninės priemonės, leidžiančios perduoti tiesioginį vaizdą vienu iš šių būdų:

10.3.1. tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje originalas ir kliento tapatybė patvirtinama naudojantis bent pažangiuoju elektroniniu parašu, atitinkančiu reglamento (ES) Nr. 910/2014 26 straipsnio reikalavimus;

10.3.2. tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas kliento veido atvaizdas ir kliento parodytas tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje originalas.“

1.3.10. Papildyti 101 punktu:

101. Nustatyti tapatybę šių taisyklių 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytais atvejais galima, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

101.1. prieš kliento tapatybės nustatymą šių taisyklių 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytais atvejais kliento tapatybė buvo nustatyta jam fiziškai dalyvaujant išduodant kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatą ar elektroninės atpažinties priemonę, veikiančią pagal aukšto arba pakankamo saugumo užtikrinimo lygio elektroninės atpažinties schemą, ir vykdant šių taisyklių 3 punkto reikalavimus;

101.2. kliento – fizinio asmens ir juridinio asmens atstovo – tapatybė buvo nustatyta iš šių taisyklių 3, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų.“

1.3.11. Papildyti 102 punktu:

102. Nustatydami kliento tapatybę pagal šių taisyklių 10 punktą, finansų įstaigos ir kiti subjektai privalo vykdyti šių taisyklių 5.3 ir 5.4 papunkčių reikalavimus ir tapatybei nustatyti panaudoti papildomus duomenis, dokumentus ar informaciją, gautus iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, kurie leidžia įsitikinti kliento tapatybės autentiškumu.“

1.3.12. Papildyti 103 punktu:

103. Kliento vaizdo ir garso tapatybės duomenys, nustatyti nuotoliniu būdu, turi būti saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos tuo formatu, kuriuo surinkti.“

1.3.13. Papildyti 104 punktu:

104. Kliento tapatybės nustatymo proceso techninius reikalavimus, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis perduoti tiesioginį vaizdą, kaip nurodyta šių taisyklių 10.3 papunktyje, nustato Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

1.3.14. Papildyti 105 punktu:

105. Atsakomybė už šiose taisyklėse nustatytų kliento tapatybės nustatymo reikalavimų įvykdymą, kai kliento tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, tenka finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, išskyrus atvejus, kai kliento tapatybė buvo nustatyta naudojant elektroninės atpažinties priemonę, veikiančią pagal aukšto arba pakankamo saugumo užtikrinimo lygio elektroninės atpažinties schemas, nustatytas reglamento (ES) Nr. 910/2014 8 straipsnyje.“

1.3.15. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Pateiktų duomenų teisingumą klientas patvirtina parašu ir (arba) antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti pagal jo veiklą reguliuojančius teisės aktus) savo byloje ar anketoje arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu duomenys pateikiami nuotoliniu būdu, kai klientas, pateikdamas duomenis, kartu patvirtina ir jų teisingumą.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas