Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1348 „DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 302

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“:

1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Įsigyti valstybinės žemės sklypus Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais gali minėtoje dalyje nurodyti žemės sklypų savininkai (toliau – aplinkinių sklypų savininkai).“

3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVĖJAI IR PIRKĖJAI“.

4. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARENGIMAS PARDUOTI“.

5. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3. pagal parengtą valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylą, vadovaudamasis Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“, nustato žemės servitutus;“.

6. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMAS“.

7. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS“.

8. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Nuosavybės teisė į valstybinės žemės sklypą pirkėjui pereina nuo valstybinės žemės sklypo perdavimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės žemės sklypo perdavimas įforminamas valstybinės žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktu (2 priedas). Šį aktą per 3 darbo dienas nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas ir pirkėjas.“

9. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

10. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai, priimti vadovaujantis Taisyklėmis, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Mažeika