Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 10 D. NUTARIMO NR. 978 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 20 d. Nr. 389
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.“

2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMAS“.

2.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, pareigybėms finansuoti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

2.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS FINANSAVIMAS“.

2.6. Pakeisti 10 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšų dalis, skiriama konkretaus asmens socialinei globai finansuoti, priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas), ir nuo socialinės globos kainos.“

2.7. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimui užtikrinti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

2.8. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.1. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti;“.

2.9. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis globos (rūpybos) išmokai mokėti apskaičiuojamas pagal Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

2.10. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Globos (rūpybos) išmoka vaikui pirmiausia naudojama šios Metodikos 27.2–27.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms, o paskui – šios Metodikos 25.4 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti.

Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti šeimynai mokamas globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas naudojamas šeimynos dalyvių gyventojų pajamų mokesčiui, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms, mokėtinoms nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, ir šios Metodikos 27.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti. Nepanaudota minėtoms išlaidoms apmokėti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo dalis naudojama šios Metodikos 25.4 ir 27.2–27.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.“

2.11. Pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:

„191. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų lėšų, dydis yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.“

2.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS“.

2.13. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Rekomenduojama, kad šios Metodikos 25.1 papunktyje nurodytos išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų įstaigos darbo užmokesčio fondo.“

2.14. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Profesinių grupių personalo sudėtis ir skaičius nustatomi vadovaujantis Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Maitinimo išlaidos apskaičiuojamos taikant sveikatos apsaugos ministro tvirtinamas Rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims, atitinkančias Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro.

Maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai ateinantiems metams kasmet iš naujo persvarstomi atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą informaciją apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius.“

2.15. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE“.

2.16. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė