LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMO NR. X-1207 4, 6, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3124

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nustatyti tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo principus ir prioritetus;“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tvirtina nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos priemonės;“.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 11 punktu:

11) rengia tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos priemones ir (arba) koordinuoja jų rengimą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) savivaldybių planavimo dokumentuose, atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir galimybes, teikia prioritetus projektams, skirtiems vietos tautinio paveldo produktų kūrėjų sukurtiems tautinio paveldo produktams realizuoti ir jų populiarinimui plėtoti, taip pat tradicinių amatų centrams bei kitoms tautinio paveldo produktų demonstravimo ir prekybos vietoms įsteigti ir plėtoti.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda