herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DRAUDIMO LIUDIJIMŲ REGISTRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. 03-194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.991 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 200 straipsnio 3 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1Patvirtinti Draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. N-52 „Dėl Draudimo liudijimų (polisų) registracijos ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                              Vitas Vasiliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. spalio 18 d.

nutarimu Nr. 03-194

 

 

DRAUDIMO LIUDIJIMŲ REGISTRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos draudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – draudimo įmonė).

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Specialūs teisės aktai gali nustatyti papildomus draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos reikalavimus.

 

II SKYRIUS

DRAUDIMO LIUDIJIMŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

4. Visi draudimo įmonės įsigyti, darbuotojams ir kitiems draudimo produktų platintojams išduoti ir jų grąžinti (draudimo liudijimus panaudojus sudarant draudimo sutartį, nepanaudojus, sugadinus arba anuliavus) draudimo liudijimai, taip pat draudimo įmonės platinami (įsigyti, išduoti ir grąžinti) kitų Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų valstybių draudimo įmonių draudimo liudijimai privalo būti registruojami draudimo liudijimų registracijos ir apskaitos žurnaluose.

5. Draudimo liudijimų registracijos ir apskaitos žurnalai gali būti pildomi rašytine arba elektronine forma.

6. Draudimo įmonė turi užtikrinti draudimo liudijimų registracijos ir apskaitos žurnalų duomenų teisingumą, saugumą, tikrumą ir galimybę identifikuoti asmenis, nurodytus Aprašo 9 punkte.

7. Draudimo liudijimų registracijos ir apskaitos žurnalų turinį, formą (elektroninė arba rašytinė), jų pildymo ir saugojimo tvarką nustato draudimo įmonės vadovas.

8. Draudimo įmonės vadovas privalo paskirti (įgalioti) draudimo įmonės darbuotoją, atsakingą už draudimo liudijimų registravimą ir apskaitą. Draudimo liudijimus turi teisę išduoti arba grąžinamus priimti tik draudimo įmonės vadovo paskirti (įgalioti) draudimo įmonės darbuotojai.

9. Draudimo liudijimų registravimas ir apskaita turi būti tvarkomi taip, kad draudimo liudijimo išdavimas (grąžinimas) būtų patvirtintas draudimo liudijimą išdavusio (priėmusio) Aprašo 8 punkte nurodyto paskirto (įgalioto) draudimo įmonės darbuotojo ir draudimo liudijimą gavusio (grąžinusio) draudimo įmonės darbuotojo ar kito draudimo produktų platintojo.

10.  Draudimo įmonės, naudojančios programinę įrangą draudimo liudijimų duomenims kurti ir spausdinti, privalo užtikrinti galimybę identifikuoti kiekvieno sukurto draudimo liudijimo duomenis, įskaitant ir sugadintų ar anuliuotų draudimo liudijimų duomenis, taip pat asmenis (draudimo įmonės darbuotojus ir kitus draudimo produktų platintojus ar draudėjus), kurie sukūrė konkretų draudimo liudijimą.

11Draudimo įmonė privalo užtikrinti, kad draudimo liudijimai būtų kuriami ir spausdinami tik su draudimo įmonės leidimu (kad tik jos įgalioti asmenys, kuriuos galima identifikuoti bet kuriuo momentu, arba draudėjai, kai yra suteikta galimybė pirkti draudimo paslaugas internetu, galėtų sukurti ir spausdinti draudimo liudijimus), taip pat privalo užtikrinti sukurtų draudimo liudijimų duomenų saugumą ir teisingumą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.  Už draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarką, sistemą, taip pat jos kontrolę ir apsaugą atsako draudimo įmonės vadovas.

___________________