Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. 1110

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Rengiant, derinant, svarstant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, perkeliant Europos Sąjungos teisę į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir koordinuojant jos įgyvendinimą, vadovaujamasi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (toliau – Koordinavimo taisyklės), ir Reglamentu.“

1.2. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą (toliau – asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai).“

1.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ir Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja atitinkamai Vyriausybės komiteto pirmininkas, Vyriausybės komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Vyriausybės komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Vyriausybės komisijos pirmininko paskirtas asmuo arba pagal Reglamento 4 punktą paskirtas pakaitinis narys) ar darbo grupės vadovas (jeigu jo nėra, – darbo grupės vadovo pavaduotojas ar kitas darbo grupės vadovo paskirtas asmuo arba pagal Reglamento 4 punktą paskirtas pakaitinis narys). Posėdyje, be Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių, gali dalyvauti ir kiti asmenys Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo kvietimu (toliau – kviestieji asmenys).“

1.4. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Vyriausybė, sudarydama Vyriausybės komisiją, Ministras Pirmininkas, sudarydamas darbo grupę, gali skirti pakaitinius Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narius (išskyrus Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo, jeigu yra paskirti juos pavaduojantys asmenys), kurie dalyvautų Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdyje, jeigu posėdyje Vyriausybės komisijos arba darbo grupės nariai nedalyvauja, taip pat nurodyti asmenis, kurie padėtų organizuoti Vyriausybės komisijos ar darbo grupės veiklą ir atliktų Vyriausybės nutarime arba Ministro Pirmininko potvarkyje nurodytas funkcijas.“

1.5. Pakeisti 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdžių protokolams parengti (surašyti) Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos pirmininko (posėdžio pirmininko) ar darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) sprendimu daromas garso ar vaizdo įrašas, protokolus įforminantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atsako už garso ar vaizdo įrašų darymą ir už tai, kad šie įrašai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo posėdžio dienos iš garso įrašymo įrenginių ar vaizdo įrašymo sistemų būtų ištrinti.“

1.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai.

Vyriausybės kanceliarija rengia vidutinio laikotarpio (3–4 metų) Vyriausybės teisėkūros planą. Jame nurodomi planuojami parengti įstatymų, Seimo nutarimų ir Vyriausybės nutarimų projektai, kurių reikia Vyriausybės programos nuostatoms, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms ir kitiems Vyriausybės įsipareigojimams įgyvendinti. Šis planas skelbiamas Vyriausybės interneto svetainėje.

Vyriausybei teikiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų rengimo ir pateikimo Vyriausybei terminai turi būti planuojami taip, kad įstatymų, prireikus kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai būtų pateikiami Seimui svarstyti laikantis Vyriausybės pasiūlymuose dėl atitinkamos Seimo sesijos darbų programos suplanuotų terminų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai – laikantis planavimo dokumentuose ar kituose Vyriausybės priimtuose teisės aktuose suplanuotų terminų, o Vyriausybės nutarimų, kaip įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų, projektai – vadovaujantis Reglamento 127 punkto antrosios pastraipos nuostatomis.“

1.7. Pripažinti netekusiu galios 121 punktą.

1.8. Papildyti III skyriaus pirmąjį skirsnį ir po poskirsnio „Bendrosios nuostatos“ įrašyti poskirsnį „Konsultavimasis su visuomene“:

Konsultavimasis su visuomene

 

151. Konsultuojantis su visuomene, kviečiami dalyvauti suinteresuoti asmenys (fiziniai asmenys, ekspertai, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti subjektai), kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paveiks ar gali paveikti numatomas teisinis reguliavimas (toliau – suinteresuoti asmenys).

Konsultavimasis su visuomene vykdomas atliekant apklausas, interviu, organizuojant diskusijas, konferencijas, viešus klausymus, kviečiant teikti pasiūlymus, sudarant darbo grupes ar Vyriausybės komisijas teisės akto projektui parengti arba kitais būdais, užtikrinančiais, kad bus pasiektas konsultavimosi tikslas.

152. Konsultavimasis su visuomene vykdomas, kai:

152.1. reikia sužinoti suinteresuotų asmenų nuomonę ir surinkti kitus duomenis, patvirtinančius galimą arba esamą visuomeninių santykių problemą, įvertinti šios problemos aktualumą, mastą, visuomeninių santykių teisinio reguliavimo trūkumus, naujo teisinio reguliavimo poreikį ir galimą jo turinį, nustatyti galimas teisinio reguliavimo alternatyvas ir įvertinti jų poveikį;

152.2. suinteresuotiems asmenims norima pristatyti siūlomo teisinio reguliavimo esmę ir įvertinti jo poveikį, įsitikinti, ar siūlomos teisinio reguliavimo priemonės leis veiksmingai išspręsti esamą visuomeninių santykių problemą, ar bus aišku, kaip siūlomą teisinį reguliavimą reikės įgyvendinti;

152.3. reikia sužinoti suinteresuotų asmenų nuomonę ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų ar kitais teisės akto projektą rengiančiai institucijai svarbiais atvejais.

153. Apie konsultavimosi su visuomene pradžią ir eigą paskelbiama portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“, prireikus ir kitomis visuomenei informuoti ir veiklai viešinti skirtomis priemonėmis, kad apie konsultavimąsi su visuomene sužinotų suinteresuoti asmenys.

154. Konsultavimasis su visuomene vykdomas atsižvelgiant į portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“ Vyriausybės kanceliarijos paskelbtas metodines rekomendacijas.

155. Ministrui Pirmininkui (ar jo pavedimu – Vyriausybės kancleriui) pavedus, Vyriausybės kanceliarija organizuoja konsultavimąsi su visuomene dėl Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio) nurodytų teisės aktų projektų ir kitų valstybės valdymo klausimų.“

1.9. Pakeisti 16  punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Teisės aktų (išskyrus šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytus teisės aktus) projektai rengiami vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Reglamento nuostatomis.

Siekiant užtikrinti tvarią teisėkūrą ir mažinti tų pačių teisės aktų keitimo dažnį, institucija, prieš pradėdama rengti teisės akto projektą, neįtrauktą į Vyriausybės teisėkūros planą, turi įsitikinti, ar į šį planą nėra įtrauktas numatomo keisti teisės akto pakeitimo projektas, su kuriuo galėtų būti sujungti institucijos planuojami parengti teisės akto pakeitimai. Jeigu Vyriausybės teisėkūros plane einamaisiais metais ar artimiausią pusmetį (kai planuojami Vyriausybės pasiūlymai Seimo rudens sesijos programai) jau yra numatyta rengti to paties teisės akto pakeitimo projektą, teisės akto projektą norinti rengti institucija kreipiasi į ministeriją, Vyriausybės teisėkūros plane numačiusią rengti teisės akto pakeitimo projektą, su prašymu įtraukti į ministerijos rengiamą teisės akto pakeitimo projektą atitinkamus teisės akto pakeitimus ir pateikia prašomų įtraukti teisės akto pakeitimų projektą bei Reglamento 19 punkte numatytus dokumentus. Institucijos, kurių pateikti teisės akto pakeitimai buvo įtraukti į kitos ministerijos rengiamą teisės akto pakeitimo projektą, privalo bendradarbiauti ir teikti visą reikiamą ekspertinę pagalbą, sujungtą teisės akto pakeitimo projektą derinant su Reglamento 25 ir 26 punktuose nurodytomis institucijomis (toliau – išvadas teikiantys subjektai, suinteresuotos institucijos), svarstant Vyriausybėje ar Seime.

Jeigu kyla tarpinstitucinių nesutarimų dėl teisės aktų pakeitimų projektų sujungimo, ministerijos kreipiasi į Vyriausybės kanclerį su pasiūlymais dėl nesutarimų derinimo. Jeigu reikia, Vyriausybės kancleris priima sprendimą dėl suinteresuotų institucijų pasitarimo organizavimo arba paveda jį organizuoti Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui, Vyriausybės kanclerio pavaduotojui ar atitinkamam Vyriausybės kanceliarijos padaliniui.

Teisės taikymo aktų ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami Reglamento nustatyta tvarka mutatis mutandis vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar konfidencialios informacijos pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą ar kitus įstatymus (toliau – komercinę paslaptį sudaranti informacija), projektai rengiami netaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo 17 straipsnio reikalavimų.

Teisės aktų projektai turi atitikti teisingumo ministro tvirtinamas teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.“

1.10. Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

18. Parengti teisės aktų projektai (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms per TAIS. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms tokiu būdu, kuris užtikrintų atitinkamos informacijos apsaugą (teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami suinteresuotoms institucijoms įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir (ar) teisės aktų projektų lydimieji dokumentai, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar asmens duomenų, kurių viešinimas neatitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų (toliau – neviešinami asmens duomenys), teikiami suinteresuotoms institucijoms registruotu paštu, prireikus pristatomi per kurjerius, e. pristatymo sistemą arba dokumento gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau – būdas, užtikrinantis atitinkamos informacijos apsaugą).“

1.11. Pakeisti 21.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2. teisės akto projektu sprendžiama problema, teisės akto projekto rengimą paskatinusios priežastys (tyrimų, analizių duomenys, valstybės institucijų ar įstaigų, tarptautinių organizacijų rekomendacijos, ataskaitos, suinteresuotų asmenų ar jų grupių skundai, teismų sprendimai, praktinės taikymo problemos ir kita), teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – problemos sprendimas (sprendimo priemonės, kartu pagrindžiant, kodėl nepakanka administracinių ir (ar) organizacinių priemonių, kurios padėtų spręsti problemą nekeičiant teisinio reguliavimo), sprendimo įgyvendinimo kaštai, nauda, juos patirsiantys subjektai bei asmenų grupės ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. Taip pat nurodomas įgyvendinimo mechanizmas (kokios institucijos dalyvaus įgyvendinant sprendimą, kaip jos pasirengusios atlikti joms pavedamas funkcijas ir kita) ir rodikliai, pagal kuriuos bus stebimas sprendimo įgyvendinimas (kas konkrečiai bus atsakingas už šių rodiklių stebėseną ir kokiu dažnumu jie bus stebimi, kas bus atsakingas už sprendimo priemonių tikslinimo ir tobulinimo veiksmų inicijavimą, jeigu įvardytų rodiklių stebėsenos duomenys rodys, jog sprendimas netinkamai įgyvendinamas). Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimais. Įgyvendinimo mechanizmas ir rodikliai nenurodomi, kai teisės akto projektu atliekami redakciniai ir (ar) teisės technikos pakeitimai;“.

1.12. Papildyti 21.21 papunkčiu:

21.2.1 jeigu įstatymo ar Seimo nutarimo projektas nenumatytas Vyriausybės nutarimu patvirtintuose pasiūlymuose atitinkamai Seimo sesijos darbų programai, nurodomi argumentai, kodėl šio projekto priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, ir pateikiama informacija apie galimas neigiamas pasekmes, kurios atsirastų nepriėmus šio projekto nedelsiant;“.

1.13. Pakeisti 21.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.8. jeigu buvo konsultuotasi su visuomene, – konsultavimosi tikslas, būdas (būdai), suinteresuoti asmenys, su kuriais konsultuotasi, konsultavimosi trukmė ir apibendrinti konsultavimosi rezultatai. Prireikus kartu su raštu, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, pateikiama papildoma informacija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus. Jeigu su visuomene konsultuojamasi ar numatoma konsultuotis, – konsultavimosi tikslas, būdas (būdai), suinteresuoti asmenys ir konsultavimosi trukmė;“.

1.14. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Raštui, kuriuo teikiamas išvadoms gauti teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 21.21–21.8 papunkčių reikalavimai. Šiame rašte taip pat turi būti motyvuotai išdėstytos teigiamos ir neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti priėmus teisės aktą.“

1.15. Papildyti 371 punktu:

371. Jeigu dėl teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo, siekiant koordinuoti bendrus institucijų veiksmus, reikia tarpinstitucinių pavedimų ar kitų priemonių, kartu su teisės akto projektu teikiamas Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas. Šis projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis. Paprastai Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms kartu su teisės akto projektu, o kai teisės akto projektas svarstomas Vyriausybėje, Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis elektroninėmis priemonėmis, darbo susitikimuose ar kitaip.“

1.16. Pakeisti 38.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

38.4. informacija apie konsultavimosi su visuomene tikslą, būdą (būdus), trukmę, suinteresuotus asmenis, su kuriais konsultuotasi, ir apibendrintus konsultavimosi rezultatus. Prireikus kartu su teikimu pateikiama papildoma informacija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus.“

1.17. Pakeisti 44 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės kanceliarijoje paprastai nevertinamas teisės akto projektas, jeigu jis Reglamento nustatyta tvarka nederintas su suinteresuotomis institucijomis arba jeigu derinant teisės akto projektą išvadas teikiantiems subjektams išvadoms pateikti, o suinteresuotiems asmenims pastaboms ir pasiūlymams dėl teisės aktų projektų pateikti buvo nustatyti trumpesni terminai, nei nurodyta Reglamento 27, 271 ar 28 punktuose. Toks projektas per TAIS grąžinamas rengėjams, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą, teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.18. Pakeisti 49 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Teisės akto projektas, dėl kurio Vyriausybės kanceliarijos padaliniai pateikė esminių pastabų ir pasiūlymų (iš esmės pakeisti galiojantį ar siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą, patikslinti ir (ar) papildyti duomenimis ir įrodymais pateiktą Reglamento 21.2 papunktyje nurodytą informaciją) (toliau – esminės pastabos) ir (ar) daug neesminių pastabų ir (ar) nurodė, kad įstatymo ar Seimo nutarimo projektas nenumatytas Vyriausybės nutarime dėl atitinkamos Seimo sesijos darbų programos patvirtintuose Vyriausybės pasiūlymuose, išskyrus Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus ir kai teisės akto priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, suderinus su Vyriausybės kancleriu, Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju ar Vyriausybės kanclerio pavaduotoju ne vėliau kaip per  2 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos per TAIS grąžinamas rengėjams, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą ir teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.“

1.19. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Rengėjas, bendradarbiaudamas su Vyriausybės kanceliarijos padaliniais (elektroninėmis priemonėmis, darbo susitikimuose ir kitaip), patikslina teisės akto projektą, papildomai suderina jį su suinteresuotomis institucijomis, prireikus konsultuojasi su visuomene (kai patikslintame teisės akto projekte siūloma nustatyti naują teisinį reguliavimą ar teisės akto projektas buvo pakeistas iš esmės) ir pateikia jį Vyriausybei.“

1.20. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (skaitmeninėmis jos kopijomis), išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiama Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DIVIS) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto svetainėje. Vyriausybės kancleris (arba Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas) ir ministerijų atstovai (viceministrai, ministerijų kancleriai) pasitarime, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę papildomų klausimų. Kaip papildomi klausimai į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkę įtraukiami svarstyti tik Reglamento nustatyta tvarka su suinteresuotomis institucijomis derinti klausimai (išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus), jeigu šioms institucijoms apie planuojamą svarstymą buvo pranešta iki pasitarimo pradžios.

Svarstant teisės akto projektą ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime, ministerijos atstovas pristato teisės akto projekto esmę: paprastai nurodoma sprendžiama (-os) problema (-os), teisės akto rengimą paskatinusios priežastys ir nurodomi duomenys ir (ar) tai pagrindžiantys argumentai, problemos (-ų) sprendimo priemonės, jų įgyvendinimo kaštai, nauda ir juos patirsiantys subjektai bei asmenų grupės, pranešama apie konsultavimosi su visuomene, jeigu konsultavimasis buvo vykdytas, rezultatus, taip pat nurodomi likę nesuderinti klausimai.“

1.21. Pakeisti 58 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomi teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo rezultatai ir galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo rezultatai.“

1.22. Papildyti 581 punktu:

581. Jeigu dėl Vyriausybės pasitarime svarstomų klausimų, siekiant koordinuoti bendrus valstybės institucijų  veiksmus, reikia tarpinstitucinių pavedimų ar kitų priemonių, kartu su teikiamu svarstyti klausimu teikiamas Vyriausybės pasitarimo sprendimo projektas. Šis projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis Reglamento 371  punkte nustatyta tvarka.“

1.23. Pakeisti 63 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės pastate kartą per savaitę, trečiadieniais, arba nuotoliniu būdu Ministro Pirmininko paskirtu laiku.“

1.24. Papildyti 701 punktu:

701. Jeigu paskelbus Vyriausybės posėdžio darbotvarkę prireikia įtraukti į ją naujų teisės aktų projektų, kuriuos būtina nedelsiant priimti Vyriausybės posėdyje, Vyriausybės kancleris ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki paskelbto Vyriausybės posėdžio kreipiasi į Ministrą Pirmininką  ir šiam pritarus parengia naują Vyriausybės posėdžio darbotvarkę. Ji, pasirašyta Ministro Pirmininko, nedelsiant pateikiama Reglamento 69 punkte nurodytiems asmenims ir paskelbiama Reglamento 70 punkto nustatyta tvarka. Kaip papildomi klausimai į Vyriausybės posėdžio  darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus.“

1.25. Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76. Svarstant klausimą dėl įstaigų vadovų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų priėmimo (skyrimo) į pareigas (atleidimo iš pareigų), Vyriausybės posėdyje dalyvauja kandidatas į atitinkamas pareigas (atleidžiamas iš pareigų atitinkamas įstaigos vadovas, valstybės pareigūnas, valstybės tarnautojas).“

1.26. Papildyti 781 punktu:

781. Kai svarstomas darbotvarkės klausimas dėl ministro pareikšto nusišalinimo, nusišalinimą pareiškęs ministras pristato klausimą, bet balsavime nedalyvauja, o apie tai pažymima Vyriausybės posėdžio protokole.“

1.27. Pakeisti 83 punktą ir jį išdėstyti taip:

83. Protokole nurodomi posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo prieš, susilaikė ar kas nedalyvavo balsavime), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Reglamento 97 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais protokole nurodomos konkrečios siūlomos naujos teisės akto projekto nuostatos, kuriomis buvo nuspręsta patikslinti teisės akto projektą.

1.28. Pakeisti III skyriaus penktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS IR SKELBIMAS“.

1.29. Papildyti 881 punktu:

881. Vyriausybės posėdyje priimtą nutarimą dėl ministro pareikšto nusišalinimo arba nutarimą nepriimti ministro nusišalinimo pasirašo tos valdymo srities ministras, kuriam Vyriausybės nutarimo projekte buvo pavesta arba buvo siūloma pavesti atlikti nusišalinimą pareiškusio ministro funkcijas.“

1.30. Pakeisti 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

98. Vyriausybės nutarimai pasirašomi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Vyriausybės posėdyje nebuvo nustatyti kiti Vyriausybės nutarimų pasirašymo terminai.“

1.31. Pripažinti netekusiu galios 101 punktą.

1.32. Pakeisti 1082 punktą ir jį išdėstyti taip:

1082. Informaciją apie Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytų aplinkybių atsiradimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai teikia Vyriausybės atstovas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

Jei Vidaus reikalų ministerija informaciją apie Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytų pagrindų buvimą gauna ne iš Vyriausybės atstovo, ji per 3 darbo dienas nuo informacijos apie galimą šių pagrindų buvimą gavimo nusiunčia ją Vyriausybės atstovui, kad jis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo pagal kompetenciją pateiktų nuomonę apie galimą nurodytų pagrindų buvimą.“

1.33. Pakeisti 1086 punktą ir jį išdėstyti taip:

1086. Klausimas dėl pasiūlymo Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais teikimo svarstomas Vyriausybės pasitarime. Vyriausybės pasitarime nusprendus teikti pasiūlymą Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, Vyriausybės ir Seimo nutarimų projektai svarstomi Vyriausybės posėdyje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų pateikimo Vyriausybei dienos.“

1.34. Pakeisti 113 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Kai pasirašomas Seimo posėdžio protokolas, kuriame nurodyta Vyriausybės pateiktus Seimui įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus grąžinti tobulinti, patobulintas įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektas turi būti pateiktas Vyriausybei ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo minėto protokolo pasirašymo dienos. Vyriausybės kancleris ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas esant objektyvioms aplinkybėms šį terminą gali pratęsti.“

1.35. Papildyti V skyrių 1141–1143 punktais:

1141. Vyriausybės santykiai su visuomene grindžiami:

1141.1. vieša, planuojama Vyriausybės veikla, didinant visuomenei skelbiamos viešos informacijos, atvirų duomenų apimtį, prieinamumą ir juos panaudojant, siekiant padėti visuomenei suprasti Vyriausybės priimamus sprendimus;

1141.2. atskaitomybe, priimtina forma teikiant visuomenei informaciją apie Vyriausybės priimtus sprendimus, atliktus darbus, pasiektus rezultatus, tam skirtus ir panaudotus išteklius;

1141.3. visuomenės skatinimu dalyvauti konsultavimosi su visuomene procese ir teikti pasiūlymus Vyriausybei;

1141.4. bendradarbiavimu su įvairiems sektoriams atstovaujančiais suinteresuotais asmenimis.

1142. Reglamento 1141 punkto nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su ministerijomis, Vyriausybės įstaigomis ir kitais suinteresuotais asmenimis. Vyriausybės kanceliarija teikia metodines rekomendacijas dėl Reglamento 1141 punkto nuostatų įgyvendinimo, stebi ir vertina jų įgyvendinimo pažangą ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl veiksmų, kurių reikia šioms nuostatoms tinkamai įgyvendinti. Šiame punkte nurodytos Vyriausybės kanceliarijos metodinės rekomendacijos skelbiamos portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“.

1143. Vyriausybės kanceliarija, ministerijos ar Vyriausybės įstaigos konsultavimąsi su visuomene dėl kitų, su teisės aktų projektų rengimu nesusijusių, bet aktualių valstybės valdymo ar veiklos klausimų vykdo laikydamosi Reglamento nuostatų.“

1.36. Pakeisti 116 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

116. Vyriausybei ar Ministrui Pirmininkui adresuoti Lietuvos Respublikos piliečių, kitų asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.“

1.37. Pakeisti 117 punktą ir jį išdėstyti taip:

117. Ministrai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis priima Vyriausybės pastate pagal Ministro Pirmininko patvirtintus kiekvienų metų ketvirčių grafikus Vyriausybės kanclerio nustatyta tvarka, o viceministrai ir (ar) kiti ministerijų atstovai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis priima ministerijose ministrų nustatyta tvarka.“

1.38. Pakeisti 119 punktą ir jį išdėstyti taip:

119. Ministras Pirmininkas potvarkiu sudaro vyriausybines delegacijas, su oficialiu vizitu vykstančias į kitas šalis arba dalyvaujančias nuotoliniu būdu, taip pat vykstančias dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose, arba paveda asmeniui atstovauti Vyriausybei ir dalyvauti minėtuose tarptautiniuose renginiuose (toliau – oficialus asmuo).“

1.39. Pakeisti 120 punktą ir jį išdėstyti taip:

120. Vyriausybinė delegacija (oficialus asmuo) paprastai vyksta į užsienio valstybę arba dalyvauja nuotoliniu būdu tos valstybės valdžios institucijos kvietimu (sutikimu), taip pat tarptautinės organizacijos kvietimu.

Atitinkama ministerija parengia Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos sudarymo ar pavedimo oficialiam asmeniui atstovauti Vyriausybei projektą ir suderina jį su Užsienio reikalų ministerija. Potvarkio projekte išdėstomas vizito tikslas, nurodoma vizito vieta ir trukmė, atitinkamai delegacijos sudėtis ar oficialus asmuo, kartu su delegacija vykstantys arba nuotoliniu būdu dalyvaujantys asmenys, išlaidų padengimo šaltiniai. Kartu su potvarkio projektu pateikiama išsami informacija apie rengiamą vizitą, šiam renginiui numatomas valstybės biudžeto lėšas ir argumentai, pagrindžiantys vyriausybinės delegacijos sudėtį ir būtinybę dalyvauti nurodytuose renginiuose. Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos sudarymo ar pavedimo oficialiam asmeniui atstovauti Vyriausybei projektas turi būti pateiktas Ministrui Pirmininkui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki vizito pradžios.

Pasibaigus vizitui, turi būti parengta vizito ataskaita. Vyriausybinės delegacijos vadovas, oficialus asmuo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo vizito pabaigos pateikia vizito ataskaitą Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai vyriausybinės delegacijos vadovas yra Ministras Pirmininkas.“

1.40. Pakeisti 121 punktą ir jį išdėstyti taip:

121. Ministrai, viceministrai, ministerijų kancleriai ir Vyriausybės įstaigų vadovai, numatydami savo oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes (taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų sudaromų specialių darbo grupių vizitus į užsienio valstybes derėtis ir rengti tarptautinių sutarčių), išskyrus atvejus, kai sudaromos vyriausybinės delegacijos, ne vėliau kaip prieš savaitę (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus) praneša Užsienio reikalų ministerijai apie išvykimo arba dalyvavimo nuotoliniu būdu laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus ir šių susitikimų tikslus.“

1.41. Pakeisti 127 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

127. Vyriausybės kanceliarija, gavusi iš Seimo kanceliarijos informacinį pranešimą apie priimtus įstatymus ir kitus Seimo teisės aktus, nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo informacinio pranešimo registravimo Vyriausybės kanceliarijoje, parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu Vyriausybės kanclerio) pavedimą ministerijoms dėl reikiamų parengti įstatymo ar kito Seimo priimto teisės akto įgyvendinamųjų Vyriausybės nutarimų projektų, taip pat nurodo reikiamų Vyriausybės nutarimų projektų pateikimo Vyriausybei terminus. Ministerijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo gavimo praneša Vyriausybės kanceliarijai, kokie Vyriausybės nutarimų projektai bus teikiami Vyriausybei įgyvendinant įstatymą ar kitą Seimo priimtą teisės aktą.“

1.42. Pakeisti VIII skyrių ir jį išdėstyti taip:

VIII SKYRIUS

KOMANDIRUOTĖS, ATOSTOGOS, KITI SU TARNYBOS (DARBO) SANTYKIAIS SUSIJĘ KLAUSIMAI. NUSIŠALINIMO TVARKA

 

136. Šio skyriaus nuostatos netaikomos sprendžiant su tarnybos (darbo) santykiais susijusius klausimus tais atvejais, kai įstatymuose nustatyta kitaip arba kai tarnybos (darbo) klausimus sprendžia atitinkamos valdymo srities ministras.

137. Ministras Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Respublikos Prezidentu ir suderinęs pateikia Respublikos Prezidentui atitinkamą dekreto dėl pavedimo vienam iš ministrų pavaduoti Ministrą Pirmininką projektą.

138. Ministrai, įstaigų vadovai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos Respublikos ribų, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Ministras, įvertinęs šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytas aplinkybes, kartu su pranešimu apie komandiruotę taip pat informuoja, ar komandiruotės metu turi būti numatomas jo pavadavimas. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija.

Ministrai, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi žodžiu apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės atstovai, kiti įstaigų vadovai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija, o leidimas Vyriausybės atstovams ir Vyriausybės kancleriui – Ministro Pirmininko potvarkiu.

Ministro komandiruotės metu jo pavadavimas nenumatomas, jeigu yra reikiamų techninių priemonių ir komandiruotės metu užtikrinamas dokumentų pasirašymo ar kitų ministro atliekamų funkcijų saugumas ir ministras gali atlikti jam priskirtas funkcijas.

139. Ministrams, Vyriausybės atstovams, kitiems įstaigų vadovams, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę, kurią potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas. Potvarkio dėl kasmetinių atostogų suteikimo eilės projektą (projektus) rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų, Vyriausybės atstovų, kitų įstaigų vadovų, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, rašytinius prašymus.

Į kasmetinių atostogų suteikimo eilę įtrauktas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis išeiti kasmetinių atostogų suteikimo eilėje nurodytu laiku arba pageidaujantis paimti dalį kasmetinių atostogų, turi pateikti rašytinį prašymą Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą, kad kasmetinių atostogų laikas būtų pakeistas. Šis pakeitimas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu.

140. Ministras Pirmininkas potvarkiu tvirtina ministrų pavadavimo komandiruočių, atostogų, ligos metu ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais grafiką. Šio grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų pateiktus pasiūlymus, suderintus su atitinkamais ministrais.

141. Ministrams, Vyriausybės atstovams, kitiems įstaigų vadovams, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, papildomas poilsio laikas suteikiamas Ministro Pirmininko potvarkiu pagal jų iš anksto pateiktą rašytinį prašymą.

Kiti su Vyriausybės atstovų tarnybos (darbo) santykiais susiję klausimai įforminami Ministro Pirmininko potvarkiu, o įstaigų vadovų, kuriuos į pareigas priima (skiria) ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, – Ministro Pirmininko rezoliucija.

142. Vyriausybė motyvuotu nutarimu priima ministrų, Vyriausybės atstovų, kitų įstaigų vadovų, valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė, nusišalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu šios pareigos yra susijusios su privačiais interesais, arba jo nepriima, taip pat įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui numatytas pareigas.

Vyriausybės atstovai, kiti įstaigų vadovai, valstybės pareigūnai ar valstybės tarnautojai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė, pareiškimą apie nusišalinimą pateikia Vyriausybei ir atitinkamos valdymo srities ministrui, o šio ministro vadovaujama ministerija parengia ir Reglamento nustatyta tvarka pateikia Vyriausybei svarstyti Vyriausybės nutarimo, kuriuo siūloma priimti pareikštą nusišalinimą arba jo nepriimti, projektą.

Vyriausybės nariai nusišalina Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir Reglamente nustatyta tvarka.“

1.43. Buvusius 1401–141 punktus laikyti atitinkamai 143–147 punktais.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šio nutarimo 1.32 ir 1.33 papunkčiai įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2.2. Teisės aktų projektams, pateiktiems derinti suinteresuotoms institucijoms iki šio nutarimo įsigaliojimo, taip pat teisės aktų projektams, pateiktiems Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomi iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento reikalavimai.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė