HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 631 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS BEI NENUKIRSTO MIŠKO MATAVIMO IR TŪRIO NUSTATYMO TAISYKLių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 3 d. Nr. D1-810

Vilnius

 

 

Pakeičiu Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.1 papunktį.

2. Pripažįstu netekusiais galios 2.8 ir 2.9 papunkčius.

3. Pripažįstu netekusiu galios 2.17 papunktį.

4. Pripažįstu netekusiais galios 2.22, 2.23 ir 2.24 papunkčius.

5. Pripažįstu netekusiais galios 2.26, 2.27 ir 2.28 papunkčius.

6. Pripažįstu netekusiais galios 2.30 ir 2.31 papunkčius.

7. Pripažįstu netekusiu galios 2.36 papunktį.

8. Pripažįstu netekusiu galios 2.39 papunktį.

9. Pripažįstu netekusiu galios 2.45 papunktį.

10. Papildau 21 punktu:

„21. Kitos sąvokos, vartojamos Taisyklėse, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Pakeičiu 4.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.1. Vienetiniu matavimo metodu nustatomas stiebų, stulprąsčių, pabėgrąsčių, fanerrąsčių ir vidutinio stambumo (vidurio skersmuo be žievės 23-34 cm) pjautinųjų rąstų bei stambių (vidurio skersmuo be žievės 35 cm) pjautinųjų rąstų tūris“.

12. Pakeičiu 4.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3.2. Grupiniu matavimo metodu nustatomas popierrąsčių, plokščių medienos, smulkių pjautinųjų rąstų ir malkų tūris“.

13. Pakeičiu 6.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3.2. popierrąsčių tūrio kontroliniam patikrinimui vienetiniu matavimo metodu rąstų skersmenys su žieve matuojami plongalyje (10 cm atstumu nuo skersgalio) ir storgalyje (10 cm atstumu nuo skersgalio, jei rąstai be kamblio, ir 45 cm atstumu, jei rąstai su kambliu) (1 priedas, 4 iliustracija);“.

14. Pakeičiu 1 priedo ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„4 iliustracija. Kontrolinio bandymo popierrąsčių plongalio ir storgalio skersmens matavimas“.

15. Pakeičiu 2 priedo 6 skyriaus ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Rąstų, taip pat karčių su žieve tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo koeficientai (6.3, 6.4 lent.) nustatyti pagal popierrąsčių su žieve rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) koregavimo koeficientus. Buvo priimta, jog pušies ir eglės rąstai beveik tiesūs, lapuočių – šiek tiek kreivi, visi kokybiškai nugenėti, į rietuves sudėti neglaudžiai, o kartys sudėtos gerai. Pataisa dėl žievės storio priimta, įvertinus kiekvienos medžių rūšies žievės tūrio dalį, mažiausia baltalksniui ir drebulei (- 5), vidutinio dydžio eglei ir beržui (- 6) ir didžiausia pušiai bei juodalksniui (- 7 - 8). Ąžuolui ir uosiui naudotini lapuočių medžių rūšių vidutiniai glaudumo koeficientai“.

16. Pakeičiu 2 priedo 6 skyriaus septintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Popierrąsčių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) ir koregavimo koeficientai pateikti 6.5 lentelėje. Šie koeficientai suderinti su atitinkamais pagrindinės popierrąsčių importuotojos – Švedijos normatyvais. Bazinė koeficiento reikšmė yra koreguojama, atsižvelgiant į daugybę faktorių, turinčių įtakos popierrąsčių rietuvių glaudumui“.

17. Pakeičiu 2 priedo lentelių 6.5. poskyrio 1 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„1. Pradinis popierrąsčių rietuvės glaudumo koeficientas“.

18. Pakeičiu pastraipą, einančią po 2 priedo lentelių 6.5. poskyrio 2 lentele, ir ją išdėstau taip:

„Pavyzdys. Pušies popierrąsčių (69) su vidutiniu skersmeniu laibgalyje 11 cm (-4), į mašiną neglaudžiai sukrautų (-3), į rietuvę, aukštesnę kaip 2 m (+1), beveik tiesių (-1), su keletu trumpų šakų (-1), be sniego (0) ir be atliekų (0), 3 m ilgio (+0), normalia žieve (-6) glaudumo koeficientas lygus 55 %“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas