FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 m. GEGUŽĖS 10 d. įsakymO Nr. 46-V „Dėl FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-133

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMŲ ūkio subjektų PATIKRINIMŲ tvarkos aprašO patvirtinimo

 

 

T v i r t i n u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                                           Šarūnas Rameikis


 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46-V

(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr.  V-133 redakcija)

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMŲ ūkio subjektų PATIKRINIMŲ tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) pareigūnų atliekamų ūkio subjektų ūkinės finansinės ar kitokios veiklos, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tikrinimo tvarką.

2. Atlikdami patikrinimus Tarnybos pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu , Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (jei atliekamas patikrinimas dėl šio įstatymo nuostatų laikymosi) ir šiuo Tvarkos aprašu.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta visų rūšių ir nuosavybės formų įmonė, įstaiga, organizacija ar kitas juridinis ar fizinis asmuo, vykdantis ūkinę, gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią veiklą.

Patikrinimas – Tarnybos pareigūnų atliekamas ūkio subjekto ūkinės finansinės ar kitokios veiklos tikrinimas, siekiant įgyvendinti Tarnybos uždavinius ir funkcijas.

4. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos nagrinėjant skundus, pareiškimus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką.

5. Patikrinimas gali būti atliekamas Tarnybos administracijos padalinio buveinėje arba (ir) nuvykus pas ūkio subjektą, jei turima informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų. Patikrinimas taip pat gali būti atliekamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsnio 1 punktu pagal patvirtintą patikrinimų planą (priežiūros planą).

 

II. Pavedimas atlikti PATIKRINIMą

 

6. Pareigūnas surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo faktinį pagrindą pagrindžiančias aplinkybes inicijuoti patikrinimą ir pateikia jį administracijos padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui, kuris, įvertinęs pareigūno pateiktą tarnybinį pranešimą, priima vieną iš šių sprendimų, užrašydamas rezoliuciją:

6.1. pradėti patikrinimo procedūrą;

6.2. nepradėti patikrinimo procedūros.

7. Kai inicijuojant patikrinimą pareigūnams tikslinga naudotis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 ir 8 punktuose nustatytomis teisėmis, patikrinimą inicijuojantis pareigūnas papildomai motyvuotame tarnybiniame pranešime nurodo faktinį pagrindą pagrindžiančios aplinkybės, leidžiančios  pareigūnui taikyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 ir 8 punktuose nurodytus veiksmus.

8. Sutikdamas su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 punktuose minėtų veiksmų atlikimo tikslingumu, Tarnybos administracinio padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo sprendimą pažymi Pavedime atlikti ūkio subjekto patikrinimą (toliau – Pavedimas) (1 priedas).

9. Sutikdamas su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 8 punkte minėtų veiksmų atlikimo tikslingumu, Tarnybos administracinio padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo rezoliucija patikrinimą inicijuojančiam pareigūnui paveda inicijuoti motyvuoto prašymo teikimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka. Skundo dėl Vilniaus apygardos administraciniam teismo sprendimo atmesti prašymą nagrinėjimo laikas neįskaičiuojamas į patikrinimo trukmę.

10. Nesutikdamas su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4 – 6 ir 8 punktuose minėtų veiksmų atlikimo tikslingumu, Tarnybos administracinio padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo rezoliucija nurodo nesutikimo motyvus.

11. Atlikdami ūkio subjekto patikrinimą pareigūnai privalo turėti Tarnybos administracijos padalinio vadovo ar Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens pasirašytą ir Vidaus dokumentų registre užregistruotą Pavedimą.

12. Pavedime turi būti nurodyta:

12.1. Tarnybos administracijos padalinio, kurio pareigūnams pavedama atlikti ūkio subjekto patikrinimą, pavadinimas;

12.2. Pavedimo surašymo data ir registracijos numeris;

12.3. pareigūnų, kuriems pavesta atlikti ūkio subjekto patikrinimą, pareigos, vardai ir pavardės;

12.4. tikrinamojo ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas arba adresai (jei tai fizinis asmuo – jo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas) arba vietovė, kurioje numatoma tikrinti vieną ar kelis ūkio subjektus;

12.5. patikrinimo tikslas;

12.6. patikrinimo atlikimo konkreti diena, kurią ūkio subjektas bus tikrinamas;

12.7. patikrinimo trukmė;

12.8. sprendimas, ar pareigūnai patikrinimo metu gali naudoti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 punktuose nustatytomis teisėmis.

13. Kai patikrinimo atlikimo metu paaiškėja, kad pareigūnams tikslinga naudotis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 ir 8 punktuose nustatytomis teisėmis, arba atsiranda poreikis šiomis teisėmis pasinaudoti pakartotinai, patikrinimą organizuojantis pareigūnas surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą nurodydamas faktinį pagrindą pagrindžiančios aplinkybės, leidžiančios  pareigūnui taikyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4-6 ir 8 punktuose nurodytus veiksmus.

14. Sutikdamas su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4 – 6 punktuose minėtų veiksmų atlikimo tikslingumu, Tarnybos administracinio padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo rezoliucija paveda patikrinimą organizuojančiam pareigūnui atlikti nurodytus veiksmus;

15. Dėl su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 8 punkte minėtų veiksmų atlikimo tikslingumo procedūra vykdoma Tvarkos aprašo 9  ir 10 nustatyta tvarka.

16. Patikrinimai turi būti atliekami per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką. Tarnybos administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo, pasirašydamas Pavedimą, nustato patikrinimo trukmę, kuri negali būti ilgesnė nei 30 dienų.

17. Draudžiama atlikti ūkio subjekto patikrinimą vienam pareigūnui. Patikrinime gali dalyvauti Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistas ir kitų valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai.

18. Atskirais atvejais, kai yra aplinkybių, dėl kurių patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų, patikrinimas nuvykus pas ūkio subjektą gali būti atliktas be Pavedimo. Tokiu atveju prieš atliekant patikrinimą, jį organizuojantis pareigūnas telefonu ar kitomis priemonėmis suderina ūkio subjekto neatidėliotino patikrinimo būtinumą su administracijos padalinio vadovu ar Tarnybos direktoriaus įgaliotu asmeniu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną administracijos padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo skubaus ūkio subjekto patikrinimo priežastis bei faktinį pagrindą pagrindžiančias aplinkybes.

 

III. ūkio subjekto patikrinimo atlikimo procedūra

 

19. Patikrinimo atlikimą organizuoja pirmas Pavedime nurodytas Tarnybos pareigūnas, kuriam pavesta atlikti ūkio subjekto patikrinimą.

20. Pareigūnai, nuvykę tikrinti ūkio subjekto, turi prisistatyti, parodyti tarnybinius pažymėjimus, supažindinti su Pavedimu ūkio subjekto vadovą ar jo atstovą, ar fizinį asmenį.

21. Su Pavedimu pasirašytinai supažindinamas tikrinamo ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas ar fizinis asmuo eilutėje „Susipažinau“ įrašo savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašo ir įrašo datą. Jeigu Pavedime pasirašyti atsisako, patikrinimą organizuojantis Tarnybos pareigūnas tai nurodo eilutėje „Susipažinau“ ir joje pasirašo.

22. Patikrinimą organizuojantis pareigūnas patikrinimo atlikimo metu turi surašyti tarnybinį pranešimą, jei ūkio subjektas nevykdo patikrinimą organizuojančio pareigūno privalomų reikalavimų jam atliekant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 3 punktą, nurodytus veiksmus.  Tarnybinį pranešimą su jį pagrindžiančiais įrodymais patikrinimą organizavęs pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tarnybinio pranešimo surašymo ir užregistravimo Vidaus dokumentų registre dienos pateikia administracijos padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui, kuris sprendžia dėl tarnybinio pranešimo perdavimo nagrinėti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) dėl poveikio priemonių taikymo.

 

IV. dokumentų ir (ar) daiktų paėmimas ir grąžinimas

 

23. Atliekantys patikrinimą pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, turi teisę paimti dokumentų originalus, neatidėliotinais atvejais ir daiktus patikrinimui atlikti.

24. Esant ūkio subjekto, iš kurio paimti dokumentai, raštiškam prašymui, paimtų dokumentų kopijos turi būti padaromos per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

25. Dokumentai ir (ar) daiktai paimami surašius dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktą (2 priedas).

26. Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akte turi būti nurodoma:

26.1. dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akto surašymo data ir vieta;

26.2. pareigūno, surašiusio dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktą, pareigos, vardas ir pavardė;

26.3. dalyvaujančių pareigūnų ir asmenų vardai, pavardės, pareigos;

26.4. tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas, adresas, įmonės kodas (jei tai fizinis asmuo – jo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas);

26.5. paimtų dokumentų (dokumentų bylų) numeriai, datos, pavadinimai, kiekis ir (ar) daiktų pavadinimai, mato vienetai, kiekis;

26.6. paimtų dokumentų ir (ar) daiktų saugojimo vietos adresas.

27. Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas jų lieka dokumentus ir (ar) daiktus paėmusiam pareigūnui, kitas pasirašytinai įteikiamas tikrinamo ūkio subjekto vadovui ar jo atstovui ar fiziniam asmeniui.

28. Abu dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akto egzempliorius turi pasirašyti visi patikrinime dalyvaujantys pareigūnai, kiti asmenys, tikrinamo ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas ar fizinis asmuo. Abiejų dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktų egzempliorių pirmo ir kiekvieno papildomo lapo pabaigoje pasirašo dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktą surašęs pareigūnas ir tikrinamo ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas ar fizinis asmuo. Jeigu ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas, ar fizinis asmuo pasirašyti atsisako, pareigūnai apie tai pažymi dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akte ir pasirašo.

29. Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktas nedelsiant turi būti registruojamas Vidaus dokumentų registre Pavedimo registracijos numeriu, per brūkšnelį užrašant raidę „D“ (pvz., 04/XXX-X-D). Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akto data, numeris ir duomenys suvedami Vidaus dokumentų registro grafoje „Tolesnė dokumento eiga“.

30. Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimas gali būti atliekamas ūkio subjekto patalpose: jo veiklos vietose, teritorijose ir pan. Kai to neįmanoma padaryti nurodytose vietose, pareigūnas turi teisę duoti ūkio subjektui ar jo atstovui nurodymą, kad šis patikrinimui reikalingus dokumentus ir (ar) daiktus pristatytų į Tarnybos administracijos padalinio buveinę.

31. Patikrinimą atliekantis pareigūnas turi teisę ūkio subjekto dokumentus ir (ar) daiktus laikyti ne ilgiau kaip iki patikrinimo atlikimo pabaigos, o Tvarkos aprašo 45.4 papunkčio atveju – iki Tarnybos priimto sprendimo įsiteisėjimo.

32. Pradėjus ikiteisminį tyrimą dokumentai ir (ar) daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikomi ir saugomi vadovaujantis Paimtų, konfiskuotų daiktų apskaitos, saugojimo ir paimtų daiktų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus. Pradėjus administracinį procesą dokumentai ir (ar) daiktai saugomi dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akte nurodytoje vietoje tol, kol dėl jų bus priimtas sprendimas  Administracinių nusižengimų kodekso 599 straipsnio nustatyta tvarka. Priėmus sprendimą, numatytą Tvarkos aprašo 45.2 papunktyje, paimti dokumentai ir (ar) daiktai nedelsiant turi būti grąžinami ūkio subjekto vadovui ar jo atstovui, ar fiziniam asmeniui.

33. Už paimtų dokumentų ir (ar) daiktų saugojimą atsako patikrinimą organizuojantis (organizavęs) Tarnybos padalinio pareigūnas.

 

V. ūkio subjekto patikrinimo akto surašymas

 

34. Ūkio subjekto patikrinimo aktas (toliau – Patikrinimo aktas) surašomas ūkio subjekto patikrinimo metu arba jį baigus nedelsiant.

35. Patikrinimo rezultatai surašomi į Patikrinimo aktą 2 (dviem) egzemplioriais (3 priedas). Antrasis egzempliorius pasirašytinai įteikiamas tikrinto ūkio subjekto vadovui ar jo atstovui ar fiziniam asmeniui.

36. Patikrinimo akte turi būti nurodyta:

36.1. administracijos padalinio, kurio pareigūnai atliko ūkio subjekto patikrinimą, pavadinimas;

36.2. Patikrinimo akto data ir numeris;

36.3. ūkio subjekto patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas;

36.4. ūkio subjekto patikrinimą atlikusių pareigūnų pareigos, vardai, pavardės;

36.5. tikrinto ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas (jei tai fizinis asmuo – jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas), telefonai, veiklos rūšis, licencijų numeriai;

36.6. kitų dalyvaujančių asmenų pareigos, vardai ir pavardės;

36.7. gali būti nurodomi ir kiti svarbūs duomenys.

37. Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašyta ūkio subjekto patikrinimo eiga, jo rezultatai, kas konkrečiai tikrinta, kas nustatyta.

38. Pažeidimo esmė Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašyta aiškiai ir tiksliai.

39. Jeigu Patikrinimo akte trūksta vietos ūkio subjekto patikrinimo eigai aprašyti, naudojami papildomi lapai. Eilutėje „Lapų skaičius“ nurodoma, kiek lapų sudaro Patikrinimo aktą.

40. Patikrinimo akto eilutėje „Patikrinimo akto nuorašą gavau“ tikrinto ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas ar fizinis asmuo įrašo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Jeigu pasirašyti atsisakoma, pareigūnai apie tai pažymi Patikrinimo akte ir pasirašo.

41. Abu Patikrinimo akto egzempliorius pasirašo ūkio subjekto veiklą tikrinę pareigūnai ir kiti patikrinime dalyvavę asmenys, nurodydami savo pareigas, vardus ir pavardes. Abiejų Patikrinimo aktų egzempliorių pirmo ir kiekvieno papildomo lapo pabaigoje pasirašo Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas ir tikrinamo ūkio subjekto vadovas ar jo atstovas, ar fizinis asmuo.

42. Patikrinimo aktas nedelsiant turi būti registruojamas Vidaus dokumentų registre Pavedimo registracijos numeriu, per brūkšnelį užrašant raidę „A“ (pvz., 04/XXX-X-A). Patikrinimo akto data, numeris ir duomenys nurodomi Vidaus dokumentų registro grafoje „Tolesnė dokumento eiga“.

 

VI. Patikrinimo akto tvirtinimas

 

43. Patikrinimą organizavęs pareigūnas, įvertinęs ūkio subjekto patikrinimo metu surinktą medžiagą, surašo tarnybinį pranešimą, kuriame aprašo ūkio subjekto patikrinimo eigą ir rezultatus. Jeigu patikrinimas nebaigtas per Pavedime nustatytą terminą, tarnybiniame pranešime aprašoma patikrinimo eiga ir nurodomos priežastys, dėl kurių patikrinimas nebaigtas.

44. Tarnybinį pranešimą su patikrinimo metu surinkta medžiaga patikrinimą organizavęs pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tarnybinio pranešimo surašymo ir užregistravimo Vidaus dokumentų registre dienos pateikia administracijos padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

45. Administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo priima vieną ar kelis iš šių sprendimų ir ant tarnybinio pranešimo užrašo rezoliuciją:

45.1. pradėti administracinį procesą ar ikiteisminį tyrimą;

45.2. nenustačius pažeidimų užbaigti patikrinimą;

45.3. tęsti patikrinimą;

45.4 nagrinėti Komisijos posėdyje.

46. Jeigu reikia tęsti patikrinimą, administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo, gavęs tarnybinį pranešimą, nustato ne ilgesnį nei 30 dienų patikrinimo pratęsimo terminą.

47. Baigęs pratęstą patikrinimą, patikrinimą organizavęs pareigūnas atlieka Tvarkos aprašo 43 ir 44 punktuose nurodytus veiksmus. Administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo priima vieną iš sprendimų, nurodytų Tvarkos aprašo 45.1, 45.2 ar 45.4 papunkčiuose, ant tarnybinio pranešimo užrašydamas rezoliuciją.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Jeigu Pavedime nurodyto ūkio subjekto patikrinimo atlikti nepavyksta, patikrinimą organizavęs pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo priežastis, sutrukdžiusias atlikti ūkio subjekto patikrinimą, ir jį pateikia administracijos padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

49. Patikrinimo aktai, jų priedai ir kita su patikrinimu susijusi medžiaga turi būti saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

50. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šios Tvarkos aprašo pakeitimo ar papildymo

_________________


 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pavedimo atlikti ūkio subjekto patikrinimą pavyzdys)

 

(herbas)

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

__________________________________________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

PAVEDIMAS

ATLIKTI PATIKRINIMĄ

 

_______ Nr. _________

(data)      (reg. Nr.)

_______________

(surašymo vieta)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir (ar) Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsniu, ir tarnybiniu pranešimu Nr. ___ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ___________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

pareigūnams: ________________________________________________________________

(pareigos, v., pavardė)

___________________________________________________________________________

 

pavedama atlikti patikrinimą: _________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, kodą, adresą arba adresus (jei tai fizinis asmuo – jo vardą,

___________________________________________________________________________

pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą) arba vietovę, kurioje numatoma tikrinti vieną ar kelis ūkio subjektus)

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo tikslas: _____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(planinis/neplaninis patikrinimas; faktinis pagrindas atlikti patikrinimą – dėl kokių galimų teisės aktų pažeidimų pavedama atlikti patikrinimą; kokie faktiniai pagrindai atlikti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 4 – 6  punktuose numatytas priemones)

Patikrinimą atlikti ______________________________________________________

(metai, mėnuo, diena)

Patikrinimo trukmė iki __________________________________________________

(metai, mėnuo, diena)

 

Kai patikrinimas atliekamas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsnio pagrindu, pareigūnai, vadovaudamiesi  Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsniu, turi teisę (pažymėti):

 

 

Laisvai įeiti į prižiūrimų finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų patalpas, išskyrus advokatų ir advokatų padėjėjų patalpas, jų darbo metu, tikrinti dokumentus, darbuotojų užrašus, apskaitos dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus duomenis, įskaitant banko paslaptį ar bet kokią kitą konfidencialią informaciją, gauti dokumentų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją ir pagal tikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų arba ekspertų gauti išvadas (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

laikinai paimti tikrinamų finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, išskyrus advokatus ir advokatų padėjėjus, dokumentus, kurie gali būti naudojami kaip pažeidimo įrodymai, išskyrus advokatų ir advokatų padėjėjų dokumentus, palikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų paėmimo ir paimtų dokumentų apyrašą (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Užantspauduoti finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų naudojamas patalpas, kuriose laikomi dokumentai (neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi), tokiam laikotarpiui ir tokiu mastu, koks būtinas patikrinimui atlikti, tačiau ne ilgiau negu 3 kalendorinėms dienoms (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

 

 

 

Viršininkas _____________________________________________________________

(pavedimą išrašiusio administracijos padalinio vadovo ar Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

Susipažinau: ____________________________________________________________

(tikrinamo ūkio subjekto vadovo ar jo atstovo ar fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

_________________


 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo akto pavyzdys)

 

DOKUMENTŲ IR (AR) DAIKTŲ PAĖMIMO AKTAS

_______________ Nr. _______________

(data)    (reg. Nr.)

__________________

(surašymo vieta)

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

 ministerijos ________________________________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas, aktą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Dalyvauja: __________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo

11 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų ir (ar) Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 32 straipsniu 1 dalies 5 punkto nuostatomis, iš _______________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas, įmonės kodas

___________________________________________________________________________

(jei tai fizinis asmuo – jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas)

___________________________________________________________________________

 

paimami šie dokumentai:

 

Eil. Nr.

Dokumento

(dokumentų bylos) numeris ir data

Dokumento

(dokumentų bylos)

pavadinimas

Dokumentų skaičius (arba dokumentų bylos lapų skaičius)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso paimta _____ dokumentų (dokumentų bylų) ________ lapų.

Paimami šie daiktai: ___________________________________________________________

(paimamų daiktų pavadinimai, mato vienetai, kiekiai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Paimti dokumentai ir (ar) daiktai saugomi: _________________________________________

(nurodomas paimtų dokumentų ir (ar) daiktų saugojimo vietos adresas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PASTABOS: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Paimant dokumentus ir (ar) daiktus dalyvavę pareigūnai:

__________

(pareigos)

__________

(pareigos)

__________

(pareigos)

_________

(parašas)

_________

(parašas)

_________

(parašas)

___________

(vardas, pavardė)

___________

(vardas, pavardė)

___________

(vardas, pavardė)

 

Dokumentus ir (ar) daiktų paėmimo aktą surašė:

 

__________

(pareigūno pareigos)

_________

(parašas)

___________

(vardas, pavardė)

 

Su dokumentų ir (ar) daiktų paėmimo aktu susipažinau, vieną akto egzempliorių gavau:

 

_________

(parašas)

_________

(data)

 

___________

(vardas, pavardė)

 

Grąžintus dokumentus ir (ar) daiktus __________________ lapų (kiekio) gavau:

 

_________

(parašas)

_________

(data)

 

___________

(vardas, pavardė)

 

_________________


 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

__________________________________________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

___________ Nr. _________

(data)     (reg. Nr.)

_______________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimo pradžia _______________________________

Patikrinimo pabaiga ______________________________

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos _________________________________________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

pareigūnai: ________________________________________________________________

(pareigos, vardai, pavardės)

__________________________________________________________________________ ,

 

dalyvaujant: _______________________________________________________________

(tikrinamo ūkio subjekto vadovo ar jo atstovo ar fizinio asmens pareigos, vardas ir pavardė, patikrinime dalyvaujančių

__________________________________________________________________________

specialistų, ekspertų ar kt. institucijų pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11

 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir (ar) Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsniu, patikrino: ______________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, adresas (jei tai fizinis asmuo – jo vardas, pavardė,

__________________________________________________________________________

asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas), telefonai, veiklos rūšis, licencijų Nr., kita svarbi informacija)

__________________________________________________________________________

(pavedimo atlikti ūkio subjekto patikrinimą data ir Nr.)

 

Patikrinimo metu nustatyta: ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Patikrinimo akto lapų skaičius: _________

Dalyvavusių asmenų pastabos ir pareiškimai: _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Dalyvavę asmenys:

 

_________

(parašas)

_________

(parašas)

_________

(parašas)

_________

(parašas)

 

___________

(vardas, pavardė)

___________

(vardas, pavardė)

___________

(vardas, pavardė)

___________

(vardas, pavardė)

 

Patikrinimo akto nuorašą gavau: ___________________________________________

(tikrinto ūkio subjekto ar jo atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Surašė: ___________________________________________________________________

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________