LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. 1K-188 „DĖL DELSPINIGIŲ UŽ NE LAIKU SUMOKĖTŲ MOKESČIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. sausio  20 d. Nr. 1K-15

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 1K-188 „Dėl Delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 5 dalimi ir 99 straipsniu,

t v i r t i n u Palūkanų ir delspinigių dydžių apskaičiavimo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.;

2.2. šis įsakymas pradedamas taikyti apskaičiuojant palūkanų dydį ir delspinigių dydį, kurie taikomi nuo 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-188

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2023 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1K-15   

redakcija)

 

PALŪKANŲ IR DELSPINIGIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Palūkanų ir delspinigių dydžių apskaičiavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma tvarka, kaip apskaičiuojami:

1.1. palūkanų, mokamų už Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokestinę paskolą, dydis (toliau – palūkanų dydis);

1.2. delspinigių, mokamų Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais atvejais, dydis (toliau – delspinigių dydis).

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokesčių administravimo įstatyme.

3. Palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną apskaičiuojamas praėjusio kalendorinio ketvirčio paskutinės darbo dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinio popieriaus, kurio išpirkimo laikotarpis artimiausias 12 mėnesių laikotarpiui, pelningumą antrinės vertybinių popierių apyvartos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – antrinė vertybinių popierių apyvarta), rinkoje dalijant iš 365 ir gautą sumą apvalinant iki trijų skaičių po kablelio, laikant, kad apvalinant mažiausia įmanoma reikšmė 0,001.

4. Delspinigių dydis apskaičiuojamas praėjusio kalendorinio ketvirčio paskutinės darbo dienos Vyriausybės vertybinio popieriaus, kurio išpirkimo laikotarpis artimiausias 12 mėnesių laikotarpiui, pelningumą antrinės vertybinių popierių apyvartos rinkoje, padidintą 7 procentiniais punktais, dalijant iš 365 ir gautą sumą apvalinant iki trijų skaičių po kablelio, laikant, kad apvalinant mažiausia įmanoma reikšmė 0,001.

5. Finansų ministrui pakeitus palūkanų dydį ir (ar) delspinigių dydį, pakeistas dydis taikomas nuo kito mėnesio pirmos dienos.

 

______________________

 

part_f271eea8a1854ab7a9ed94be17871673_end