LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-550 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS“ 2 NACIONALINIO TIKSLO „GRĄŽINIMO PRIEMONĖS“ 1 VEIKSMO „SAVANORIŠKAS GRĮŽIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-3.2.1-K-01 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 13 d. Nr. A1-98

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 1 veiksmo „Savanoriškas grįžimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.1-K-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-550 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 1 veiksmo „Savanoriškas grįžimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-01 patvirtinimo“, ir 16 punktą išdėstau taip:

16. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 42 mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2018 m. kovo 8 d.

raštu Nr. SB-2018-00328