PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. T1-263

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 ir 30 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, Plungės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. spalio 28 d.

sprendimu Nr. T1-263

 

INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir Plungės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo už individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą ir įrengimą tvarką.

2.    Įrenginių įsigijimas ir įrengimas  iš dalies kompensuojamas Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis šio Aprašo nustatyta tvarka.

3.    Aprašas taikomas tik buityje susidarančioms nuotekoms tvarkyti.

4.    Kompensacijos Įrenginių įsigijimui ir įrengimui gali būti skiriamos tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų arba vienos namų valdos prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (įvado įrengimas) kainuoja daugiau kaip 3 000 Eur be PVM.

5.    Prašymus kompensacijai gauti gali teikti vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų savininkai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Plungės rajono savivaldybėje, ir Plungės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (toliau – Pareiškėjai), kurie yra atlikę Įrenginių statybos darbus Plungės rajone ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka  (kompensuojamos išlaidos, patirtos per 12 mėnesių iki einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt  dienos).

6.    Kvietimai teikti prašymus skelbiami einamaisiais metais iki rugsėjo 30 d.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIAMS

 

7.    Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 ir jo pakeitimais, bei Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, reikalavimus.

8.    Įrenginiai turi turėti Europos Sąjungos CE ženklinimą.

9.    Statybą leidžiantis dokumentas Įrenginiams išduodamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

10.    Nustatytos formos prašymai (pagal šio Aprašo 1 ir 2 priedus) priimami ir registruojami Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje kiekvienais metais iki rugsėjo 30 d. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

11.    Su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

11.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip 1 mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;

11.2. Įrenginių statybą leidžiančio dokumento kopija;

11.3. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui;

11.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma, jei darbai vykdomi valstybinėje žemėje);

11.5. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija;

11.6. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, Įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);

11.7. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

11.8. Įrenginio tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašyto Įrenginio paleidimo-derinimo darbų akto kopija;

11.9. UAB „Plungės vandenys“ išduota pažyma Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ir planuojamų nutiesti per artimiausius 5 metus) arba UAB „Plungės vandenys“ išduotų prisijungimo sąlygų projektavimui kopija;

11.10. sutartis su Įrenginio gamintoju ar kitu kvalifikuotu asmeniu dėl nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos ir išleidžiamų nuotekų kokybės periodinių laboratorinių tyrimų vykdymo.

12.    Prašymus pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus vertina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos posėdžio sekretorius, o jam nedalyvaujant − vienas iš Komisijos narių, paskirtas Komisijos pirmininko.

13.    Pasibaigus kvietime nurodytam terminui teikti prašymus, Komisijos narys, kuriam pavesta koordinuoti prašymų priėmimą, per 20 darbo dienų patikrina gautų dokumentų tinkamumą, ir, nustatęs pateiktų dokumentų trūkumus, informuoja Pareiškėjus. Pareiškėjai per 5 darbo dienas privalo pašalinti pateiktų dokumentų trūkumus.

14.    Prašymų pirmumo vertinimo kriterijai:

14.1. daugiabučiai gyvenamieji namai:

14.1.1. vartotojų skaičius (daugiabučiame name deklaruotų gyventojų skaičius);

14.1.2. butų skaičius name;

14.2. daugiavaikės šeimos;

14.3. vartotojų skaičius (būste deklaruoti gyventojai);

14.4. įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijoms gauti.

15.    Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

16.    Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu; posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu.

17.    Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys prašymai yra įtraukiami į prašymų eilę daliniam finansavimui gauti. Prašymai, kuriems einamaisiais metais dėl viršyto Savivaldybės biudžete numatyto paskirstyti lėšų limito nebus skirtas finansavimas, įtraukiami į rezervinę prašymų eilę. Kitų metų biudžete numačius lėšas Įrenginių statybos išlaidoms iš dalies kompensuoti, į eilę prioriteto tvarka įrašomi prašymai iš rezervinės prašymų eilės.

18.    Apie numatytas skirti (neskirti) lėšas Pareiškėjai informuojami per 20 darbo dienų nuo prašymų pateikimo termino pasibaigimo.

19.    Pareiškėjui atsisakius finansavimo, finansavimas siūlomas kitam Pareiškėjui eilės tvarka.

20.    Sudarius Pareiškėjų, kuriems siūloma skirti dalinį finansavimą, prašymų eilę, parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo.

21.    Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Vietos ūkio skyrius.

22.    Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 200 (vienas tūkstantis du šimtai ) eurų. Dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojams - ne daugiau kaip 800 (aštuoni šimtai) eurų vienam butui.

23. Išlaidos kompensuojamos (apmokamos) į Pareiškėjo nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.    Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25.    Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________________

 

 

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių 

įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma fiziniams asmenims)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr.)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL individualiŲ BUITINIŲ nuotekų valymo įrenginiŲ  įsigijimo ir įrengimo DALINIO kompensavimo

 

_____________

(pateikimo data)

 

 

Aš ,___________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

20___metais adresu _______________________________________________________________

________________________________________________________ įsirengiau buitinių nuotekų valymo įrenginį;

 

Taip pat informuoju, kad būste gyvena__________ gyventojų ir esame / nesame daugiavaikė šeima*. 

(skaičius)                              (netinkamą išbraukti)   

Informaciją apie numatytas skirti (neskirti) lėšas ir sudarytą eilę pateikti el. pašto adresu:

Prašau nustatyta tvarka dalinai kompensuoti patirtas išlaidas ir pervesti skirtas lėšas į _______________banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ______________________________________.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami svarstant mano Prašymą dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo.

Informuoju, kad prašyme pateikta informacija ir dokumentai (jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Statybą leidžiančio dokumento Nr.__________________________________ kopija, ___ l.

2. Objekto perdavimo naudoti akto kopija ____ l.

3. Išlaidas pagrindžiančios sąskaitos faktūros (medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kt.) Nr. _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kiti dokumentai ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________

 

 

Pareiškėjas    _____________                    ____________________________________

(parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

* šeima, kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų amžiaus ir vyresnius, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai.

 

 

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių 

įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma Plungės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojas (vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas; juridinio asmens kodas; adresas; telefono Nr.))

 

 

PRAŠYMAS

DĖL individualiŲ BUITINIŲ nuotekų valymo įrenginiŲ įsigijimo ir įrengimo DALINIO kompensavimo

 

_____________

(pateikimo data)

 

 

Mes, _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas; atstovo pareigos, vardas, pavardė)

20___metais daugiabučiam gyvenamajam namui, adresu __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ įrengėme buitinių nuotekų valymo įrenginį.

 

Taip pat informuojame, kad daugiabučiame name, kuriame yra ____ butai, gyvena _____ deklaruotų gyventojų. Informaciją apie numatytas skirti (neskirti) lėšas ir sudarytą eilę pateikti el. pašto adresu:

Prašome nustatyta tvarka dalinai kompensuoti patirtas išlaidas ir pervesti skirtas lėšas į _______________banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. _____________________________________.

Informuojame, kad prašyme pateikta informacija ir dokumentai (jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Statybą leidžiančio dokumento Nr.__________________________________ kopija, ___ l.

2. Objekto perdavimo naudoti akto kopija ____ l.

3. Išlaidas pagrindžiančios sąskaitos faktūros (medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kt.) Nr. _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kiti dokumentai ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pareiškėjas    _____________                    ____________________________________          

(parašas)                                                                       (vardas, pavardė)