LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymo nr. įv-116 „dėl kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. kovo 31 d. Nr. ĮV-217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktą:

1. P a k e i č i u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau 9 punktą taip:

9. Departamento veikla organizuojama pagal kultūros ministro patvirtintus viešai paskelbtus strateginius veiklos planus. Departamento administracijos struktūrą sudaro centriniai ir teritoriniai skyriai.“.

2. Įpareigoju Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorę Dianą Varnaitę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                  Šarūnas Birutis