Visagino savivaldybės Administracijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ paTIKRINIMŲ TAISYKLių patVirtinimo

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. ĮV-E-408

Visaginas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2   dalies 9 punktu, Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“, 6 punktu:

1.   Tvirtinu Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

2.   Pripažįstu netekusiais galios Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-E-544 „Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklių patvirtinimo ir triukšmo kontrolierių skyrimo“ 2 ir 3 punktus.

3.   Nurodau,  kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Sergej Mickevič

 

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-E-408

 

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI,

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašo (toliau  – Sąrašas) sudarymo kriterijus, triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2.   Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3.   Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.   Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2.   Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3.   Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4.   Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5.   Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6.   Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

4.   Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

5.   Sąrašas sudaromas atsižvelgus į tikrintinų triukšmo šaltinių valdytojų atrankos kriterijus:

5.1.   statinio statybos rūšis, statybos darbų sritis;

5.2.   numatomų statybos darbų terminus;

5.3.   numatomą triukšmo lygį;

5.4.   planuojamą triukšmo trukmę per parą;

5.5.   triukšmo mažinimo priemones.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ TIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

6.   Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki šių darbų pradžios Visagino savivaldybės administracijai raštu tiesiogiai arba elektroniniu paštu triuksmas@visaginas.lt pateikti pranešimą (1 priedas), kuriame turi būti nurodoma:

6.1.   informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą (adresas);

6.2.   planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

6.3.   triukšmo mažinimo priemonės.

7.   Nepateikus Taisyklių 6 punkte nurodyto pranešimo statybos darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

8.   Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę (toliau – Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo), gavęs pranešimą apie planuojamus statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, atsižvelgdamas į kriterijus, nurodytus Taisyklių 5 punkte, įtraukia triukšmo šaltinių valdytojus į planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų Sąrašą, kurį tvirtina Visagino savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) bei atlikdamas patikrinimus atlieka šiuos veiksmus:

8.1.   kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;

8.2.   teikia reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimui;

8.3.   siūlo triukšmo šaltinių valdytojams pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

8.4.   kontroliuoja, kaip įgyvendinamos nurodytos triukšmo mažinimo priemonės;

8.5.   nustačius Taisyklių reikalavimų pažeidimus, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradeda administracinius veiksmus dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

9.   Į Sąrašą įtraukti  triukšmo šaltinių valdytojai informuojami individuliai pranešime nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įtraukus triukšmo šaltinių valdytojus į Sąrašą.

10. Likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki triukšmo šaltinių valdytojo veiklos planinio patikrinimo, Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (raštu ar elektroniniu paštu) informuoja triukšmo šaltinių valdytoją apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydamas tikrinimo laiką.

11. Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per statybos darbų numatytą laikotarpį.

12. Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė 3 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios, kai Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo prisistato tikrinamam triukšmo šaltinių valdytojui. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip iki 5 darbo dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas tikrinimo aktas (2 priedas).

13. Planinio patikrinimo metu nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo faktą, Subjektui teikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, kuriuos Subjektas turi įvykdyti ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas.

14. Kol įgyvendinamos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, statybos darbai turi būti sustabdyti.

15. Triukšmo šaltinių valdytojo prašymu terminas, nurodytas 13 punkte, gali būti pratęsiamas, bet ne daugiau kaip puse nurodyto termino.

16. Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui tikrinimo metu nustačius pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

18. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

19. Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

20. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio

subjektai, planinių patikrinimų taisyklių

1 priedas

 

 

(Pranešimo forma)

 

 

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(Buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

(Telefono numeris)

 

(El. pašto adresas)

 

 

Visagino savivaldybės administracijai

 

Pranešimas

 

20____-____-____

Visaginas

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, teikiu šią informaciją:

1.                                         planuoju pradėti                                                        

(data)                                                             (žemės, statybinių konstrukcijų

.

statybos ir montavimo, hidroizoliacijos, stogų įrengimo, apdailos, mechanikos, elektrotechnikos darbai)

darbus gyvenamojoje patalpoje ir gyvenamojoje teritorijoje                                                   

.

(nurodomas adresas)

2.   Statinio statybos rūšis                                                                                                                   .

(nauja statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas)

3.   Planuojamas triukšmo lygis                                                                              .

4.   Planuojama triukšmo trukmė per parą                                                              .

(valandos)

5.   Bus įgyvendintos šios triukšmo mažinimo priemonės:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

6.   Numatomas statybos darbų terminas                                                               .

Prašome nurodyti kokiu būdu norėtumėte gauti informaciją:                                                                                                                                                                                 .

 

 

 

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio

subjektai, planinių patikrinimų taisyklių

2 priedas

 

 

(Akto forma)

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO

AKTAS

 

20____-____-____ Nr. __________

Visaginas

 

 

Atsižvelgdamas į Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių 12 punktą, atlikau triukšmo šaltinio valdytojo planinį patikrinimą ir nustačiau, kad statybos darbai atliekami gyvenamojoje patalpoje ir gyvenamojoje teritorijoje, esančioje                                                                                         ,

(adresas)

kuri priklauso                                                                                                                            .

(asmens duomenys)

Triukšmo šaltinio valdytojas                                                                   

.

(duomenys)

Nustatytos atliekamų statybos darbų sritys ir statinio statybos rūšis:

.

Nustatyti naudojami triukšmo šaltiniai:

.

Nustatyti darbus atliekantys statytojai (rangovai) ar kiti asmenys:

.

Pažeidimų nenustatyta / nustatyti pažeidimai:

.

 

Administracijos direktoriaus įgalioto asmens reikalavimai / siūlymai:

.

 

 

Administracijos direktoriaus

įgaliotas asmuo                                                                                                                         

(parašas)                                 (pareigos, vardas ir pavardė)

 

Triukšmo šaltinio valdytojas                                                                                                    

(parašas)                                          (vardas ir pavardė)