ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T1-148

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 punktu, 8 straipsniu, 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T1–94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“;

2.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T1-184 „Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                      Jonas Gudauskas


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimu

Nr. T1-148

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato savivaldybės ar savivaldybės įstaigų, kurios yra teisės aktų projektų rengėjos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamų norminių teisės aktų projektų (toliau – teisės aktų projektai) antikorupcinio vertinimo tvarką.

2. Šilalės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tikslas – sumažinti korupcijos tikimybę rengiant teisės aktus, sistemingai ir visapusiškai vertinant korupcijos pasireiškimo galimybes, užtikrinti, kad priimant teisės aktus būtų atsižvelgta į galimas žalingas jų įgyvendinimo pasekmes.

3. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 punktu, 8 straipsniu, 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI–1457 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

4.2. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas – teisės akto projektą tiesiogiai parengęs subjektas: darbuotojas, darbuotojai ar darbo grupė.

4.3. Teisės akto projekto vertintojas antikorupciniu požiūriu (toliau – teisės akto projekto vertintojas) – savivaldybės įstaigos darbuotojas, padalinys, kuriam įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens yra pavesta vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

6. Savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Savivaldybės  administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

7. Teisės akto projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (1 priedas), nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.

8. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas privalo būti atliktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.


 

III. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

9. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir pateikia ją teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui.

10. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas, įvertinęs teisės akto projekto vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, patikslina teisės akto projektą pagal teisės akto projekto vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl teisės akto projekto vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą teisės akto projektą teisės akto projekto vertintojui.

11. Teisės akto projekto vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, teisės akto projekto vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus teisės akto projekto vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.

12. Teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma kartu su teisės akto projektu ir aiškinamuoju raštu (2 priedas) pateikiama įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

13. Atlikus teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nenustačius teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu bei aiškinamuoju raštu pateikia ją įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, priėmimo, siuntimo derinti ar pateikimo teisės aktą priimančiam subjektui.

14. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

IV. PAKARTOTINIS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

15. Kai derinant teisės akto projektą su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis, asociacijomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis jame atsiranda naujų pagal nustatytus kriterijus nevertintų nuostatų arba pakeičiamos antikorupciniu požiūriu jau vertintos teisės akto projekto nuostatos, arba kai teisės akto projekto nuostatos, kurioms nustatyti kriterijai nebuvo aktualūs antikorupcinį vertinimą atliekant pirmą kartą jos, pakeičiamos taip, kad minėti kriterijai tampa joms aktualūs, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas pateikia jį teisės akto projekto vertintojui pakartotiniam antikorupciniam vertinimui atlikti.

16. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

______________