LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS BEI ŠIOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.  vasario 28 d. Nr. 1K-073

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintus Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatus išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-073

redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) uždavinius, funkcijas, tikslus, nustato informacinės sistemos valdytoją, tvarkytoją, jų teises ir pareigas, duomenų teikėjus, gavėjus, informacinės sistemos organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, šios informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimus bei finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. VBAMS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14 ir 8.1.15 papunkčiai.

4. Informacinės sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

4.3. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

4.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“;

4.7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“.

5. Fizinių asmenų duomenys VBAMS tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

6. Fizinių asmenų duomenų tvarkymo VBAMS tikslas – pervesti valstybės biudžeto lėšas iš valstybės iždo sąskaitos tiesiogiai į fizinio asmens sąskaitą, jei taip numato teisės aktai.

7. VBAMS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti valstybės biudžeto finansavimo, valstybės skolos ir rizikos valdymo, valstybės iždo finansinės apskaitos procedūras ir operatyviai valdyti valstybės finansinės informacijos srautus.

8. VBAMS uždaviniai yra:

8.1. automatizuoti valstybės biudžeto finansavimo procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti joms vykdyti reikalingus duomenis;

8.2. kompiuterizuoti valstybės biudžeto planavimo, vykdymo ir apskaitos procesus;

8.3. automatizuoti valstybės skolos rizikos valdymo procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti joms vykdyti reikalingus duomenis;

8.4. automatizuoti valstybės iždo finansinio turto, valstybės skolos ir valstybės garantuotos skolos apskaitos procesus;

8.5. automatizuoti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, finansinės apskaitos procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti joms vykdyti reikalingus duomenis.

9. VBAMS funkcijos:

9.1. centralizuoto apmokėjimo iš valstybės iždo sąskaitos pagal mokėjimo paraiškas prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, darbų rangovams (toliau – tiekėjai) (už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus), kurios elektroniniu būdu yra gautos iš asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, vykdymas ir pervedimų per banko įstaigas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas pagal elektroninę mokėjimų informaciją atlikimas;

9.2. keitimasis mokėjimo pavedimų elektronine informacija su Lietuvos banku;

9.3. asignavimų valdytojams, jiems pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams iš Lietuvos banko gautos mokėjimo pavedimų apdorojimo būklės elektroninės informacijos perdavimas;

9.4. asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų mokėjimo paraiškų kontroliavimas, lyginant jas su patvirtintomis (patikslintomis) valstybės biudžeto programų sąmatomis;

9.5. asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų patvirtintų valstybės biudžeto programų sąmatų tvarkymas;

9.6. valstybės biudžeto arba jo pakeitimo projektų rengimas;

9.7. valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių rengimas;

9.8. Vyriausybės skolinimosi, valstybės piniginių išteklių investavimo, perskolinamų paskolų ir garantijų teikimo duomenų registravimas ir apskaitos tvarkymas;

9.9. valstybės biudžeto vykdymo duomenų kaupimas, apdorojimas ir ataskaitų rengimas;

9.10. valstybės kapitalo investicijų programos vykdymo kontroliavimas;

9.11. valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontroliavimas;

9.12. reikalingų kokybiškų finansinių duomenų kaupimas;

9.13. valstybės iždo buhalterinės apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rengimas;

9.14. keitimasis finansine informacija tarp valstybės institucijų ir įstaigų;

9.15. valstybės iždo apskaitai ir finansų valdymui reikalingos informacijos tvarkymas;

9.16. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rengimas, valstybės biudžeto vykdymo apskaitos tvarkymas ir kontrolės vykdymas, duomenų, reikalingų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms parengti ir valstybės biudžeto vykdymo apskaitai tvarkyti, kaupimas;

9.17. informacijos, reikalingos valstybės iždo apskaitai kaupimo principu vykdyti ir finansinių ataskaitų rinkiniui kaupimo principu parengti, kaupimas;

9.18. valstybės skolos piniginių išteklių, finansinio turto ir įsipareigojimų duomenų kaupimas ir finansinių ataskaitų rengimas;

9.19. mokėjimo paraiškų gavimas, valstybės biudžeto plano kontroliavimas, valstybės biudžeto lėšų išdavimas iš valstybės iždo sąskaitos.

 

II. VBAMS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

10. VBAMS valdytoja ir tvarkytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

11. VBAMS valdytoja ir tvarkytoja turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

12. Finansų ministerija, kaip VBAMS valdytoja, atlieka šias funkcijas:

12.1. priima teisės aktus, susijusius su VBAMS tvarkymu, vykdo juose nustatytų reikalavimų laikymosi priežiūrą;

12.2. koordinuoja VBAMS tvarkytojos darbą ir paveda jai VBAMS techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas;

12.3. tvirtina VBAMS kūrimo ir plėtros planus, analizuoja pasiūlymus dėl VBAMS veikimo, priima sprendimus dėl VBAMS tobulinimo ir modernizavimo ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.4. užtikrina, kad VBAMS būtų tvarkoma vadovaujantis teisės aktais;

12.5. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

12.6. organizacinėmis priemonėmis užtikrina VBAMS prieinamumą, vientisumą, konfidencialumą;

12.7. organizuoja VBAMS tobulinimą;

12.8. nagrinėja suinteresuotų asmenų siūlymus tobulinti VBAMS;

12.9. nustato duomenų, kurie teikiami VBAMS duomenų gavėjams, kategorijas;

12.10. vykdo kitas nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytas funkcijas.

13. Finansų ministerija, kaip VBAMS tvarkytoja, atlieka šias funkcijas:

13.1. organizuoja VBAMS kūrimą;

13.2. tvarko ir administruoja VBAMS ir joje kaupiamus duomenis, teikia VBAMS kaupiamus duomenis duomenų gavėjams;

13.3. užtikrina VBAMS funkcionavimą, techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir modernizavimą;

13.4. techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina VBAMS duomenų apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo;

13.5. užtikrina centralizuotą duomenų gavimą VBAMS ir duomenų teikimą iš VBAMS;

13.6. rengia ir įgyvendina techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicijų projektus;

13.7. tvarko VBAMS duomenų archyvą ir užtikrina jo saugą;

13.8. tvarko VBAMS naudotojų duomenis;

13.9. sudaro sutartis su duomenų teikėjais ir gavėjais;

13.10. nustato duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimtis;

13.11. reikalauja iš duomenų teikėjų, kad jų duomenys būtų tinkami ir teikiami laiku;

13.12. vykdo kitas nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktais nurodytas funkcijas.

14. Kiti VBAMS duomenų tvarkytojai – asignavimų valdytojų vadovaujamos biudžetinės įstaigos, ministrų valdymo sritims priskirtos įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčios pavaldžių biudžetinių įstaigų.

15. VBAMS duomenų teikėjai yra:

15.1. Finansų ministerija – teikia duomenis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos;

15.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia duomenis iš Mokesčių mokėtojų registro.

16. VBAMS naudojantys asmenys yra asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir ministrų valdymo sritims priskirtų įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys teisę naudotis informacinės sistemos ištekliais numatytoms funkcijoms atlikti.

17. Asmens duomenų valdytoja ir asmens duomenų tvarkytoja yra Finansų ministerija. Asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja atlieka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

 

III. VBAMS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

18. VBAMS tvarkomi duomenys:

18.1. tiekėjų (lėšų gavėjų, kuriems naudojant VBAMS iš valstybės iždo sąskaitos pervedamos valstybės biudžeto lėšos už asignavimų valdytojams ar jiems pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ar kitiems subjektams teikiamas paslaugas, tiekiamas prekes, atliekamus darbus, taip pat asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, savivaldybių, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos gavėjų) ir mokėtojų duomenys:

18.1.1. kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

18.1.2. pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas);

18.1.3. adresas;

18.1.4. teisinės formos kodas;

18.1.5. teisinio statuso kodas;

18.1.6. banko kodas;

18.1.7. banko pavadinimas;

18.1.8. banko sąskaitos numeris;

18.2. mokėjimo paraiškų, jų apmokėjimo duomenys:

18.2.1. mokėjimo paraiškos numeris;

18.2.2. užsakymo data;

18.2.3. numatoma gavimo data;

18.2.4. registravimo data;

18.2.5. tiekėjo kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas);

18.2.6. pavedimo numeris;

18.2.7. įmokos kodas;

18.2.8. išlaidų pagrindimo dokumento numeris;

18.2.9. ekonominės, funkcinės klasifikacijos straipsniai, finansavimo šaltinio kodas;

18.2.10. programa (priemonė);

18.2.11. aprašymas;

18.2.12. suma (litais);

18.2.13. suma (užsienio valiuta);

18.2.14. valiutos kodas;

18.2.15. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

18.2.16. banko kodas ir pavadinimas;

18.3. banko ir banko korespondento duomenys;

18.4. valiutų kursai;

18.5. VBAMS tvarkytojos duomenys:

18.5.1. juridinio asmens kodas;

18.5.2. juridinio asmens pavadinimas;

18.5.3. adresas;

18.5.4. banko kodas;

18.5.5. banko sąskaitos numeris;

18.6. mokėjimo pavedimų duomenys:

18.6.1. gavėjo kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens);

18.6.2. gavėjo pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas);

18.6.3. gavėjo banko kodas ir pavadinimas;

18.6.4. gavėjo banko sąskaitos numeris;

18.6.5. išmokamos sumos;

18.6.6. mokėtojo banko kodas ir pavadinimas;

18.7. išlaidų sąmatos duomenys:

18.7.1. sąmatos pavadinimas;

18.7.2. data;

18.7.3. funkcijos kodas;

18.7.4. ekonominės klasifikacijos kodas;

18.7.5. programos kodas;

18.7.6. finansavimo šaltinio kodas;

18.7.7. ministerijos kodas;

18.7.8. suma;

18.8. ekonominės, valstybės funkcijų klasifikacijos, finansavimo šaltinių, valstybės biudžeto programų, viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano, įmokų, išmokų, viešojo sektoriaus subjektų duomenys:

18.8.1. kodas;

18.8.2. pavadinimas;

18.9. VBAMS tvarkytojos darbuotojų ir VBAMS duomenų tvarkytojų darbuotojų, dirbančių su VBAMS, duomenys, VBAMS duomenų teikėjų, naudojančių VBAMS programinę įrangą teikiamiems duomenims parengti, darbuotojų duomenys:

18.9.1. VBAMS identifikavimo kodas;

18.9.2. vardas, pavardė;

18.10. valstybės biudžeto projekto duomenys:

18.10.1. duomenys maksimalių limitų išlaidoms, darbo užmokesčiui, turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojus atitinkamiems metams ir dvejiems ateinantiems metams;

18.10.2. asignavimų valdytojo (pavaldžios biudžetinės įstaigos) kodas, funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programa, finansavimo šaltinis, išlaidų suma, iš jos – darbo užmokesčio suma ir lėšos turtui įsigyti (sumos pateikiamos pagal valstybės biudžeto projektą metams ir dvejiems ateinantiems metams);

18.10.3. asignavimų valdytojo kodas (pavaldi įstaiga), funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programos priemonės, išlaidų suma, iš jos – darbo užmokesčio suma ir lėšos turtui įsigyti pagal valstybės biudžeto projektą metams;

18.10.4. asignavimų valdytojo (pavaldžios įstaigos) kodas, funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programa, finansavimo šaltinis, ekonominė klasifikacija, suma pagal patvirtinto valstybės biudžeto metus, suma pagal maksimalius limitus;

18.11. kreditorių ir investavimo sandorių subjektų (sandorio šalių) duomenys:

18.11.1. kreditoriaus ar investavimo sandorio subjekto pavadinimas;

18.11.2. kreditoriaus ar investavimo sandorio subjekto kodas (juridinio asmens arba mokesčių mokėtojo kodas);

18.11.3. adresas;

18.11.4. banko pavadinimas;

18.11.5. banko SWIFT kodas;

18.11.6. banko sąskaitos numeris;

18.11.7. banko korespondento duomenys;

18.12. skolinių įsipareigojimų ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investicijų (finansinių priemonių) duomenys:

18.12.1. finansinės priemonės pavadinimas;

18.12.2. sandorio sudarymo data;

18.12.3. atsiskaitymo už sandorį data;

18.12.4. sandorio suma;

18.12.5. sandorio valiuta;

18.12.6. palūkanų norma;

18.12.7. mokėjimų grafikas;

18.13. skolinimosi ir investavimo sandorių apskaitos duomenys:

18.13.1. didžiosios knygos sąskaitų kodai ir pavadinimai;

18.13.2. finansinių operacijų duomenys;

18.14. valstybės piniginių išteklių valdymo duomenys:

18.14.1. prognozuojamos įplaukos ir išlaidos;

18.14.2. planuojamų skolinimosi ir investavimo sandorių duomenys;

18.14.3. faktinės įplaukos ir išlaidos;

18.15. rinkos duomenys:

18.15.1. valiutų kursai;

18.15.2. tipinių palūkanų normų reikšmės;

18.15.3. pelningumo kreivės;

18.15.4. Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas (arba kaina);

18.16. valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozės duomenys:

18.16.1. prognozės duomenys dienomis – 20 dienų į priekį pagal asignavimų valdytojus ir jiems pavaldžias biudžetines įstaigas, pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos grupes;

18.16.2. prognozės duomenys mėnesiais – 12 mėnesių į priekį pagal asignavimų valdytojus ir jiems pavaldžias biudžetines įstaigas, pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos grupes;

18.17. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) duomenys:

18.17.1. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

18.17.2. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) pavadinimas;

18.17.3. įgyvendinimo terminai;

18.17.4. finansavimo planas;

18.17.5. projekto požymiai, kita su investicijų projektu susijusi informacija;

18.17.6. įgyvendinimo stebėsenos duomenys;

18.18. VBAMS parametrų nustatymo informacija:

18.18.1. valstybės iždo ir biudžeto posistemių nustatymo informacija;

18.18.2. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio nustatymo informacija;

18.18.3. valstybės kapitalo investicijų įgyvendinimo stebėsenos posistemio nustatymo informacija;

18.18.4. valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemio nustatymo informacija;

18.19. grąžinimo pažymų duomenys:

18.19.1. grąžinimo pažymos numeris;

18.19.2. registravimo data;

18.19.3. dokumento data;

18.19.4. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

18.19.5. tiekėjo grąžinimo pažymos numeris;

18.19.6. įmokos kodas;

18.19.7. sugretinto dokumento tipas;

18.19.8. sugretinto dokumento numeris;

18.19.9. ekonominės, funkcinės klasifikacijos straipsniai, finansavimo šaltinio kodas;

18.19.10. programa (priemonė);

18.19.11. aprašymas;

18.19.12. suma;

18.20. valstybės biudžeto vykdymo apskaitos duomenys:

18.20.1. registravimo data;

18.20.2. dokumento numeris;

18.20.3. ekonominės, funkcinės klasifikacijos straipsniai;

18.20.4. finansavimo šaltinio kodas;

18.20.5. programa (priemonė);

18.20.6. įmokos kodas;

18.20.7. aprašymas;

18.20.8. suma;

18.20.9. į biudžetinės įstaigos sąskaitą pervestos lėšos;

18.21. banko išrašo duomenys:

18.21.1. indėlininko banko sąskaitos kodas;

18.21.2. mokėjimo data;

18.21.3. mokėjimo pavedimo numeris;

18.21.4. banko sąskaitos numeris;

18.21.5. įplaukų arba išlaidų požymis;

18.21.6. debeto suma;

18.21.7. kredito suma;

18.21.8. lėšų gavėjo arba mokėtojo banko sąskaita;

18.21.9. lėšų gavėjo arba mokėtojo kodas;

18.21.10. lėšų gavėjo arba mokėtojo pavadinimas;

18.21.11. mokėjimo paskirties aprašymas;

18.21.12. valiutos kodas;

18.21.13. įmokos arba išmokos kodas;

18.21.14. operacijos tipo kodas;

18.22. valstybės iždo apskaitos kaupimo principu duomenys – didžiosios knygos duomenys:

18.22.1. registravimo data;

18.22.2. dokumento tipas;

18.22.3. dokumento numeris;

18.22.4. viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano kodas;

18.22.5. debeto suma;

18.22.6. kredito suma;

18.22.7. aprašas;

18.22.8. kredito suma;

18.22.9. įmokos arba išmokos kodas;

18.22.10. ekonominės klasifikacijos kodas;

18.22.11. valstybės funkcijų klasifikacijos kodas;

18.22.12. finansavimo šaltinio kodas;

18.23. pajamų ir įplaukų apskaitos duomenys:

18.23.1. viešojo sektoriaus subjekto kodas;

18.23.2. informacija apie laikotarpį;

18.23.3. mokėtojo arba įmokos administratoriaus kodas ir pavadinimas;

18.23.4. ekonominės klasifikacijos kodas ir pavadinimas;

18.23.5. pervestinų sumų likutis laikotarpio pradžioje;

18.23.6. pervestinų sumų padidėjimas;

18.23.7. pervestinų sumų pasikeitimai dėl grąžinimų ir užskaitų;

18.23.8. pervesta sumų;

18.23.9. pervestinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje;

18.23.10. sukauptų pervestinų sumų likutis laikotarpio pradžioje;

18.23.11. sukaupta pervestinų sumų;

18.23.12. sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų, vidinių užskaitų, užskaitų tarp institucijų;

18.23.13. sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl prievolės perdavimo;

18.23.14. sukauptos pervestinos sumos – priskaičiuota pervestinų sumų;

18.23.15. sukauptų pervestinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje;

18.23.16. iš viso pajamų;

18.23.17. įrašo sukūrimo data ir laikas;

18.24. piniginių operacijų detalių įrašų su dimensijomis duomenys:

18.24.1. laikotarpis;

18.24.2. įmonės kodas;

18.24.3. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano kodas;

18.24.4. valiutos kodas;

18.24.5. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano sąskaitos pradžios likutis valiuta ir litais;

18.24.6. debeto suma valiuta;

18.24.7. kredito suma valiuta;

18.24.8. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano sąskaitos pabaigos likutis valiuta ir litais;

18.24.9. debeto suma litais;

18.24.10. kredito suma litais;

18.24.11. viešojo sektoriaus subjekto kodas;

18.24.12. viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano kodas;

18.24.13. debeto ir kredito ekonominės klasifikacijos kodas;

18.24.14. debeto ir kredito valstybės funkcijų klasifikacijos kodas;

18.24.15. debeto ir kredito finansavimo šaltinio kodas;

18.24.16. įmokos arba išmokos kodas;

18.24.17. data;

18.24.18. banko sąskaitos numeris;

18.25. gaunami Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenys:

18.25.1. mokėjimo paraiškos numeris;

18.25.2. užsakymo data;

18.25.3. tiekėjo kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas);

18.25.4. išlaidų pagrindimo dokumento numeris;

18.25.5. ekonominės, funkcinės klasifikacijos straipsniai, finansavimo šaltinio, biudžetinės organizacijos, departamento, ministerijos kodai;

18.25.6. programa (priemonė);

18.25.7. suma (litais);

18.25.8. suma (užsienio valiuta);

18.25.9. valiutos kodas;

18.25.10. tiekėjo banko kodas ir sąskaitos banke numeris;

18.26. gaunami Mokesčių mokėtojų registro duomenys;

18.26.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir pavadinimas (sutampa su Juridinių asmenų registre (toliau − JAR) suteiktu juridinio asmens kodu ir pavadinimu);

18.26.2. mokesčių mokėtojo įregistravimo JAR data;

18.26.3. teisinės formos, teisinio statuso, savivaldybės kodai;

18.26.4. teisinio statuso įgijimo data.

 

IV. VBAMS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

19. VBAMS sudaro šie posistemiai:

19.1. valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos;

19.2. valstybės biudžeto;

19.3. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo;

19.4. valstybės kapitalo investicijų;

19.5. valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos.

20. VBAMS valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:

20.1. bendras – biudžetinių įstaigų klasifikatorių tvarkymas, peržiūra, VBAMS tvarkytojos, valstybinių institucijų ir įstaigų, taip pat organizacinio lygio informacijos įvedimas;

20.2. apskaitos – valstybės biudžeto apskaitos funkcijų (procedūrų) atlikimas, valstybės biudžeto išlaidų ekonominės ir valstybės funkcijų klasifikacijų bei finansavimo šaltinių sąrašo tvarkymas, bendrojo žurnalo procedūrų ir kitų VBAMS klasifikatorių ir parametrų, reikalingų apskaitos įrašams registruoti, įvedimas, ataskaitų formavimas;

20.3. mokėjimų – tiekėjų duomenų klasifikatoriaus tvarkymas, įvedant duomenis iš dokumento arba registruojant tiekėjo pasiūlymą, kuris buvo parengtas VBAMS ar gautas iš struktūrinių fondų administravimo sistemos, mokėjimo paraiškų apdorojimas, pranešimų apie grąžintas į valstybės iždo sąskaitą lėšas rengimas, sistemos klasifikatorių ir parametrų, reikalingų mokėjimų įrašams registruoti, įvedimas, ataskaitų formavimas;

20.4. bankų – mokėjimo pavedimo elektroninės bylos, kuri skirta valstybės iždo sąskaitą tvarkančiam bankui, formavimas, informacijos apie banke atliktus mokėjimus (mokėjimo būklė) importas į VBAMS, ataskaitų formavimas, importo ir eksporto procedūrų registravimas;

20.5. importo – VBAMS importo procedūrų, susijusių su sąmatos tvarkymu ir mokėjimų atlikimu, parametrų įvedimas ir importo procedūrų registravimas;

20.6. eksporto – VBAMS eksporto procedūrų, susijusių su sąmatos ir klasifikatorių tvarkymu, mokėjimų atlikimu, parametrų įvedimas ir eksporto procedūrų (mokėjimo paraiškų, mokėjimo būklės duomenų, tiekėjų pasiūlymų, pranešimų, valstybės biudžeto programų, pasiūlymų dėl valstybės biudžeto, išlaidų sąmatos eksporto) registravimas bei mokėjimo paraiškų, gautų iš struktūrinių fondų administravimo sistemos, būklės duomenų eksporto registravimas;

20.7. finansų – valstybės biudžeto išlaidų ekonominės ir valstybės funkcijų klasifikacijų ir kitų VBAMS klasifikatorių peržiūra, duomenų registravimas, naudojant bendrąjį žurnalą, kasinių išlaidų tvarkymas ir parametrų, reikalingų apskaitos įrašams registruoti, įvedimas, ataskaitų formavimas;

20.8. pirkimų – mokėjimo paraiškų rengimas ir tvarkymas (sąmatų kontrolės atlikimas, mokėjimo paraiškų tikrinimas, tvirtinimas, registravimas), grąžinimo pažymų (dėl atmestų mokėjimo paraiškų) rengimas ir registravimas, mokėjimo mažinimo registravimas, kai lėšos grąžinamos, tiekėjų ir kitų klasifikatorių peržiūrėjimas ir naudojimas, tiekėjų pasiūlymų rengimas, iš struktūrinių fondų administravimo sistemos gautų mokėjimo paraiškų peržiūrėjimas, ataskaitų formavimas.

21. VBAMS valstybės biudžeto posistemį sudaro šie moduliai:

21.1. valstybės biudžeto – patvirtinto valstybės biudžeto tvarkymas, išlaidų sąmatos rodiklių parengimas, valstybės biudžeto programų duomenų analizavimas, ataskaitų formavimas;

21.2. valstybės biudžeto projekto – valstybės biudžeto projekto rengimas: klasifikatorių įvedimas, tvarkymas, eksportas ir naudojimas, maksimalių limitų rodiklių įvedimas, tvarkymas ir eksportas, valstybės biudžeto projekto rodiklių pagal valstybės biudžeto programas, priemones, finansavimo šaltinius, ekonominę klasifikaciją kaupimas ir tvarkymas, pagrindinių rodiklių duomenų tvarkymas, ataskaitų formavimas;

21.3. sąmatų – preliminarios ir kontrolinės išlaidų sąmatų parengimas ir tikslinimas (atliekamos sąmatos didinimo ir mažinimo procedūros, asignavimų perskirstymo tarp asignavimų valdytojų procedūros), išlaidų sąmatos rodiklių parengimas ir peržiūrėjimas su galimybe juos detalizuoti pagal biudžetinės įstaigos struktūrinius padalinius ir projektus, ataskaitų spausdinimas, valstybės biudžeto programų klasifikatoriaus tvarkymas (asignavimų valdytojo organizaciniu lygiu).

22. VBAMS valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio funkcijos skirstomos į šias veiklos procesų grupes:

22.1. skolinimosi ir investavimo – skolinimosi sandorių sudarymas, išvestinių finansinių priemonių sandorių sudarymas, investicijų sandorių sudarymas, perskolinimo sandorių sudarymas ir valstybės garantijų suteikimas;

22.2. prognozavimo ir rizikos valdymo – valstybės piniginių išteklių (išskyrus valstybės pinigų fondų išteklius) srautų prognozavimas, Vyriausybės skolinimosi poreikio ir investavimo apimčių planavimas, rizikos valdymas;

22.3. apskaitos ir administravimo – valstybės skolinių įsipareigojimų, perskolinamų paskolų, valstybės piniginių išteklių investavimo sandorių ir susijusių sumų apskaita ir administravimas, garantijų administravimas.

23. VBAMS valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio veiklos procesų grupių funkcijų sąranka yra šiose pagrindinėse tarpusavyje susietose programinės įrangos funkcinėse srityse:

23.1. finansų apskaitos;

23.2. procesų valdymo;

23.3. duomenų saugyklų;

23.4. sąveikos terpės.

24. VBAMS valstybės kapitalo investicijų posistemį sudaro šie moduliai:

24.1. planavimo ir duomenų pateikimo – investicijų projekto finansinės informacijos pateikimas, investicijų limito nustatymas;

24.2. įgyvendinimo ir kontrolės – valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimo duomenų kaupimas, operatyvinių ataskaitų formavimas;

24.3. stebėsenos ir informacijos analizės – sukauptos finansinės informacijos analizavimas, projektų planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos vykdymas.

25. Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:

25.1. pajamų ir įplaukų apdorojimo;

25.2. finansavimo ir mokėjimų;

25.3. gautinų, mokėtinų sumų;

25.4. ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos;

25.5. bendrosios apskaitos.

 

V. VBAMS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

26. Vieši VBAMS duomenys yra teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip.

27. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

28. VBAMS duomenys teikiami neatlygintinai.

29. VBAMS duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais). Duomenų gavėjo prašyme, kai informacija bus teikiama pagal jį, turi būti nurodytas prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jos naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas. Kai informacija duomenų gavėjui bus teikiama pagal duomenų teikimo sutartį, joje turi būti nurodyta teiktinos informacijos apimtis, prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, informacijos teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

30. Iš institucijos ar įstaigos gauti duomenys negali būti keičiami ir juos naudojant privaloma nurodyti jų šaltinį. Tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti duomenis, iš institucijos ar įstaigos gauti duomenys gali būti teikiami tik tokiu tikslu, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo numatyti juos gaunant, ir tik tada, jeigu apie duomenų teikimą tretiesiems asmenims buvo nurodyta pateiktame prašyme arba sutartyje.

31. VBAMS duomenys duomenų gavėjui teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokie institucijoje jau naudojami ir kurių nereikia papildomai apdoroti.

32. VBAMS duomenų gavėjai yra:

32.1. Lietuvos bankas;

32.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

33. Tais atvejais, kai paprastai teikiamos informacijos turinys ar forma neatitinka prašančios institucijos ar įstaigos poreikių arba prašanti institucija ar įstaiga neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, informaciją teikianti institucija ar įstaiga sukuria reikiamas papildomas priemones.

34. Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, VBAMS duomenys perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

35. Visi VBAMS duomenų teikėjai, duomenų gavėjai ir fiziniai asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi VBAMS, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys. Gavusi šį reikalavimą, VBAMS tvarkytoja privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai to reikalavusį asmenį.

36. Vieši VBAMS duomenys yra skelbiami ministerijos interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. VBAMS DUOMENŲ SAUGA

 

37. VBAMS duomenų saugą reglamentuoja VBAMS valdytojos patvirtinti informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politikos įgyvendinimo dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

38. Už VBAMS duomenų saugą atsako VBAMS valdytoja ir VBAMS tvarkytoja.

39. VBAMS naudotojai, tvarkantys duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas, privalo saugoti duomenų ir informacijos paslaptį. Ši pareiga galioja ir nutraukus su duomenų, informacijos, dokumentų ir jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą. VBAMS naudotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

40. VBAMS tvarkomų fizinių asmenų duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

41. VBAMS duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. VBAMS detalūs duomenys, susiję su mokėjimo iš valstybės iždo sąskaitos funkcijos atlikimu, valstybės biudžeto vykdymo ir finansine apskaita, ir su jais susijusi informacija bei asmens duomenys saugomi 3 metus.

42. VBAMS duomenys į archyvą kopijuojami kiekvieną darbo dieną. VBAMS detalūs duomenys, susiję su mokėjimo iš valstybės iždo sąskaitos funkcijos atlikimu, valstybės biudžeto vykdymo ir finansine apskaita, ir su jais susijusi informacija bei asmens duomenys archyve saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys (įskaitant ir asmens duomenis) sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

 

VII. VBAMS FINANSAVIMAS

 

43. VBAMS finansuojama:

43.1. kūrimas – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

43.2. tvarkymas – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių;

43.3. priežiūra – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių.

 

VIII. VBAMS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44. VBAMS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir aprašo nustatyta tvarka.

45. Likviduojamos VBAMS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijos valdomose ir (arba) tvarkomose informacinėse sistemose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1K-260 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijos valdomose ir (arba) tvarkomose informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“.

_____________________________