KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. 1 „DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. 6KS-19

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgdama į Regionų plėtros planų rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“, Kauno regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų, patvirtinto Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1 „Dėl Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“, dalį „Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos kolegijos pirmininkė                                                                                    Nijolė Dirginčienė