HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1130

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 5, 6, 7 ir 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138, 7.9 punktu ir įgyvendindamas 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410 (OL 2018 L 76, p. 3), ir 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL 2011 L 130, p. 1), nuostatas:“;

1.2. pakeičiu 3.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. raštu per 10 darbo dienų pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir APVA apie leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujas išdavimą, pakeitimą, ir galiojimo panaikinimą, rekvizitų patikslinimą ir įrenginio veiklos nutraukimą, didelį pajėgumo sumažinimą ar išplėtimą.“;

1.3. papildau 3.3. papunkčiu:

3.3. kasmet raštu iki vasario 1 d. teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai visų veiklos vykdytojų suvestinę informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius.“;

1.4. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos:

4.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus nustatytų sąlygų laikymąsi;

4.2. kontroliuoti, ar tinkamai ir laiku veiklos vykdytojai teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio Įsakymo 5 punkte;

4.3. derinti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija metines veiklos planų priemones, susijusias su planuojamais įrenginių, patenkančių į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, patikrinimais.“;

1.5. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. N u s t a t a u, kad veiklos vykdytojai, nurodyti šiuo įsakymu patvirtintame Tvarkos aprašo 8 punkte, kasmet iki gruodžio 31 d. privalo raštu pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie visus numatomus arba jau įvykusius įrenginio pobūdžio ar veiklos lygio pokyčių pakeitimus arba jo pajėgumų išplėtimą, arba didelį pajėgumų sumažinimą, užpildant lentelę pagal Tvarkos aprašo 3 priedą“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. AAA kasmet arba, gavusi veiklos vykdytojo informaciją apie numatomus įrenginio pobūdžio ar veiklos pokyčių pakeitimus arba jo pajėgumų išplėtimą, arba didelį sumažinimą, peržiūri leidimą išmesti ŠESD ir raštu informuoja veiklos vykdytoją apie būtinus atlikti pakeitimus ar Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191, 192 straipsniuose ir Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio nustatytais pagrindais priima sprendimą apie leidimo išmesti dalies pakeitimą ar galiojimo panaikinimą.“;

2.2. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Orlaivio naudotojas gali pasinaudoti 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2392,kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (OL 2017 L 350, p. 7), ir Įstatymo 1 priede numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.“;

2.3. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Nuo 2013 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojams, kurie 2008–2012 m. valdė ir (ar) naudojo Stacionarius įrenginius ir vykdė bent vieną Įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšį, išskyrus elektros energijos gamybos įrenginius, nemokamai suteikiamų ATL skaičius yra iki 80 % leidimų skaičiaus, skaičiuojamo pagal Sprendimo Nr. 2011/278/ES reikalavimus, o vėliau nemokamai suteikiamų ATL skaičius mažėja kiekvienais kalendoriniais metais vienodomis dalimis, nustatant, kad 2020 m. suteikiama 30 % nemokamų ATL.“;

2.4. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Nuo 2013 m. sausio 1 d. ir kiekvienais tolesniais kalendoriniais metais iki 2020 m. Komisijos sprendimu patvirtintiems Stacionariems įrenginiams sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, ir centrinio šildymo šilumos gamybos ar vėsinimo įrenginiams ir didelio naudingumo termofikacijos įrenginiams nemokamai suteikiama iki 100 % pagal Sprendimo Nr. 2011/278/ES reikalavimus apskaičiuoto ATL skaičiaus. Po 2013 m. kiekvienais metais bendras minėtiems įrenginiams tokiai šilumos gamybai suteikiamų ATL skaičius koreguojamas taikant 1,74 % linijinį koeficientą, o nuo 2021 m. sausio 1 d. ATL skaičius koreguojamas taikant 2,2 % linijinį koeficientą.“;

2.5. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Nemokami ATL neskiriami įrenginiui, kuris nutraukė veiklą, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti Sprendimo Nr.2011/278/ES 22 straipsnio 2 dalyje. Naujo įrenginio vykdomai elektros energijos gamybos veiklai nemokami ATL nesuteikiami.“;

2.6. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 27, 28 ir 29  punktuose, kasmet iki gruodžio 31 d. privalo pateikti AAA ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Sprendimo Nr. 2011/278/ES 24 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją. Jeigu pateikta informacija turi įtakos veiklos vykdytojams suteiktų ATL skaičiui, Aplinkos ministerija Sprendimo Nr. 2011/278/ES 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informuoja apie tai Europos Komisiją.“;

2.7. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, gavusi kasmet iki vasario 1 d. iš AAA Tvarkos aprašo 30  punkte nurodytą informaciją, pateikia ją svarstyti viešai savo interneto svetainėje.“;

2.8. papildau 341 punktu:

341. Po 2013 m. kiekvienais kalendoriniais metais orlaivių naudotojams suteikiamų ATL skaičius koreguojamas taikant 1,74 % linijinį koeficientą, o nuo 2021 m. sausio 1 d. ATL skaičius koreguojamas taikant 2,2 % linijinį koeficientą.“;

2.9. papildau 391 punktu:

391. Po 2023 m. gruodžio 31 d. bus atliekamas ATL, skiriamų aviacijos veiklai į aerodromus, esančius Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose šalyse, ir iš jų, paskirstymo peržiūrėjimas, kurį atliks Europos Komisija, atsižvelgdama į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos pasiektą pažangą, kad būtų sumažintas aviacijos išmetamųjų teršalų kiekis.“.

2.10.pripažįstu netekusiu galios46 punktą.

2.11. papildau 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

apyvartinių taršos leidimų skyrimo

ir prekybos jais tvarkos aprašo

3 priedas

 

Įrenginio pavadinimas

Įrenginio ŠESD registro numeris

Įrenginio pajėgumų, veiklos lygio ir eksploatacijos lygio baziniai metai*

Technologinio proceso dalis, pagal kurią nustatomas skiriamų nemokamai apyvartinių taršos leidimų kiekis

Įrenginių pajėgumai, veiklos ir eksploatacijos lygis (nurodyti matavimo vienetus, TJ, tonos ir t.t.)

Bazinių metų pajėgumai (bazinių metų mediana)

Ataskaitinių metų pajėgumai

Pokytis palyginus su baziniais metais, %

Pokyčio priežastis

 

 

Įrenginio technologinio proceso dalis, susijusi su produkto santykiniu taršos rodikliu

 

 

 

 

Įrenginio technologinio proceso dalis, susijusi su kuro ar šilumos santykiniu taršos rodikliu

 

 

 

 

Įrenginio technologinio proceso dalis, susijusi su proceso metu išsiskiriančiomis ŠESD santykiniu taršos rodikliu