LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1136
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27) asmenys, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37) politinės partijos nariai ir jų šeimos nariai, išskyrus asmenis, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus neviršija 360 eurų.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 29–37 punktuose nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 1 500 eurų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai privalo deklaruoti šį savo turimą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

2) lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

3) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 1 500 eurų;

4) šio straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nurodytą turtą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių metų turtą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė