VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIMĖTŲ PRIZŲ DYDŽIŲ VERTĖS NUSTATYMO

 

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 2-218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1387, 6 straipsnio 4a dalies b punktu, 2018 m. kovo 13 d. Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo ir oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/357, 3 straipsnio 2 dalies b punktu, 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2018/1976, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių vykdymo sklandytuvais ir sklandytuvų skrydžių įgulos licencijavimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2020/358, 3 straipsnio 2 dalies b punktu:

1. N u s t a t a u, kad asmens per metus laimėtų prizų dydžių vertė negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų 16 minimaliųjų mėnesinių algų (MMA);

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 2-107 „Dėl laimėtų prizų didžiausios vertės nustatymo vykdant skrydžius oro balionais“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Goda Bražytė-Balčiūnė