LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-1250
Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu II skyriaus Vienuoliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 676 376

0

232 890

232 890

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

5 676 376

0

232 890

232 890

0

0

0“

 

1.2. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių  ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ir profesinės srities gebėjimų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir suaugusiųjų neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas ir vykdymas regionuose, naujų finansavimo sistemų kūrimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo kokybės gerinimas).

1.3.6. gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas, gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimas ir diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.2. Nacionalinė švietimo agentūra;

1.4.3. Vilniaus universitetas;

1.4.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1  viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;

1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo;

1.5.4. gydytojų profesinės draugijos;

1.5.5. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.“

 

1.3. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims, tų mokymų, kurie patenka į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdyti pateiktą bendrųjų gebėjimų sąrašą (toliau – Mokymų sąrašas): bendravimas gimtąja kalba; bendravimas užsienio kalbomis; matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse; skaitmeninis raštingumas; mokymasis mokytis; socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; iniciatyva ir verslumas; kultūrinis sąmoningumas ir raiška.  Reikalavimas dėl mokymų nefinansavimo 55–64 metų asmenims netaikomas suaugusiųjų neformaliojo profesinio mokymo programų vykdymui.

Pagal 1.3.6 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų mokymai ir nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai. Reikalavimas, kad nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai nėra taikomas gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelio kūrimui ir diegimui.“

 

1.4. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

0

80

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

6

12

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

920

6692

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

75

216

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas

Skaičius

1266

12580

P.N.750

„Įgyvendintos esamos neformaliojo profesinio mokymo programos“

Skaičius

0

5

P.N.751

 

„Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo programos“

Skaičius

0

10

P.N.752

 

„Sukurtos ir patvirtintos naujos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos“

 

Skaičius

0

7

R.N.721

„Sukurtų ir patvirtintų naujų neformaliojo profesinio mokymo  programų dalis“

Procentas

0

70

P.N.753

 

„Sukurtos naujos arba atnaujintos ir patvirtintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos“

 

Skaičius

0

10“

 

1.5. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 396 847

1 126 263

492 653

492 653

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

3 590 561

73 737

0

0

0

0

0

3. Iš viso

38 987 408

1 200 000

492 653

492 653

0

0

0“

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. Papildau nauju 20 punktu:

 

 

 

 

„20.

R.N.721

Sukurtų ir patvirtintų naujų neformaliojo profesinio mokymo  programų dalis

Procentai

Neformalusis profesinis mokymas  profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa – tai programa, skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, kurios teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa laikoma sukurta ir patvirtinta, kai ji parengta, įvertinta ir patvirtinta pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų  programų sąrašas skelbiamas svetainėje: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/.

Prieš pateikiant programą vertinimui ji gali būti testuojama mokymo procese.

 

Testuojamųjų mokymų pagal naujai parengtą neformaliojo profesinio mokymo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 18 akademinių valandų kontaktinio darbo (1 kreditas), bet ne ilgesnė kaip 30 mokymosi kreditų. Testuojamieji mokymai vykdomi suaugusiems asmenims nuo 18 metų amžiaus.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa yra ištestuota, kai mokymai pagal šią programą yra pravesti mažiausiai 1 suaugusiųjų grupei.

 

Mokymų grupė – ne mažiau 8 suaugusiųjų asmenų (šaltiniai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m liepos 12 d. Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimas (2018 m. sausio 31 d. redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas).

 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojama pagal formulę:

F = P/B*100 %

Pirminiai šaltiniai:

Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos vertinimo forma. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų  programų sąrašas patalpintas svetainėje: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/. Neformaliojo profesinio mokymo programų testavime besimokiusių asmenų sąrašai.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai; ataskaita po projekto finansavimo pabaigos

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu arba   laikotarpiu po projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2024 m. lapkričio 1 d. sukurta nauja programa yra įvertinta, patvirtinta ir įregistruota pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą ir pateikiamas testuojant programą besimokiusių asmenų sąrašas.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

20.1.

R.N.721-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto rodiklio P. N.751 „Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos“ pasiekimą.

20.2.

R.N. 721-2

 

 

 

 

P – pokyčio (kintamasis):

Sukurtos ir patvirtintos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos

 

Skaičius

 

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto rodiklio P. N.752 „Sukurtos ir patvirtintos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos“ pasiekimą.

 

2.2. Buvusius 20–71 punktus laikau atitinkamai 21–72 punktais.

 

2.3. Papildau 73 punktu:

„73.

P.N.750

„Įgyvendintos esamos neformaliojo profesinio mokymo programos“

Skaičius

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa – tai programa, skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, kurios teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

 

Mokymų pagal neformaliojo profesinio mokymo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 18 akademinių valandų kontaktinio darbo (1 kreditas), bet ne ilgesnė kaip 30 mokymosi kreditų. Mokymai vykdomi suaugusiems asmenims nuo 18 metų amžiaus, kurie atitinka atitinkamo profesinio standarto atitinkamos kvalifikacijos apraše išdėstytus reikalavimus besimokančiųjų asmenų išsilavinimui.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programos, pagal kurias įgyvendinami mokymai, turi būti parengtos vadovaujantis Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, neformaliojo profesinio mokymo programos yra nurodytos adresu https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa yra įgyvendinta, kai mokymai pagal šią programą yra pravesti mažiausiai 1 suaugusiųjų grupei.

 

Mokymų grupė – ne mažiau 8 suaugusiųjų asmenų (šaltiniai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m liepos 12 d. Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimas (2018 m. sausio 31 d. redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendintas neformaliojo profesinio mokymo programas (programų skaičius).

 

Pirminiai šaltiniai:

Neformaliojo profesinio mokymo programos mokymų dalyvių sąrašas (kopija ar suvestinė), patvirtintas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens, ir dalyviams išduotų mokymo baigimo pažymėjimų sąrašas

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pateikiamas neformaliojo profesinio mokymo programos dalyviams išduotų mokymo baigimo pažymėjimų sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

2.4. Papildau 74 punktu:

„74.

P.N.751

„Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo programos“

Skaičius

Neformalusis profesinis mokymas  profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa – tai programa, skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, kurios teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa laikoma sukurta, kai ji parengta pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą. Rengiant programą ji gali būti testuojama mokymo procese.

 

Testuojamųjų mokymų pagal naujai parengtą neformaliojo profesinio mokymo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 18 akademinių valandų kontaktinio darbo (1 kreditas), bet ne ilgesnė kaip 30 mokymosi kreditų. Testuojamieji mokymai vykdomi suaugusiems asmenims nuo 18 metų amžiaus.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa yra ištestuota, kai mokymai pagal šią programą yra pravesti mažiausiai 1 suaugusiųjų grupei.

 

Mokymų grupė – ne mažiau 8 suaugusiųjų asmenų (šaltiniai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m liepos 12 d. Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimas (2018 m. sausio 31 d. redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant sukurtos neformaliojo profesinio mokymo programos (programų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai

Pateiktos sukurtos neformaliojo profesinio mokymo programos ir jas testuojant besimokiusių asmenų sąrašai.

 

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pateikiama programa, parengta pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą ir pateikiamas testuojant programą besimokiusių asmenų sąrašas.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.5. Papildau 75 punktu:

„75.

P.N.752

„Sukurtos ir patvirtintos naujos neformaliojo profesinio mokymo programos“

Skaičius

Neformalusis profesinis mokymas  profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa – tai programa, skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, kurios teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

 

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa laikoma sukurta ir patvirtinta, kai ji parengta, įvertinta ir patvirtinta pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų  programų sąrašas skelbiamas svetainėje: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/.

Prieš pateikiant programą vertinimui ji gali būti testuojama mokymo procese.

 

Testuojamųjų mokymų pagal naujai parengtą neformaliojo profesinio mokymo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 18 akademinių valandų kontaktinio darbo (1 kreditas), bet ne ilgesnė kaip 30 mokymosi kreditų. Testuojamieji mokymai vykdomi suaugusiems asmenims nuo 18 metų amžiaus.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programa yra ištestuota, kai mokymai pagal šią programą yra pravesti mažiausiai 1 suaugusiųjų grupei.

 

Mokymų grupė – ne mažiau 8 suaugusiųjų asmenų (šaltiniai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m liepos 12 d. Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimas (2018 m. sausio 31 d. redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant sukurtos ir ir patvirtintos  neformaliojo profesinio mokymo  programos (programų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai

Sukurtos naujos neformaliojo profesinio mokymo  programos patvirtinimo dokumentas. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų  programų sąrašas patalpintas svetainėje: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/. ir įregistravimas Neformaliojo profesinio mokymo programų testavime besimokiusių asmenų sąrašai.

 

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai;

ataskaita po projekto finansavimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu arba   laikotarpiu po projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2024 m. lapkričio 1 d., sukurta nauja programa yra įvertinta, patvirtinta  ir įregistruota pagal Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą ir pateikiamas testuojant programą besimokiusių asmenų sąrašas.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.6. Papildau 76 punktu:

„76.

P.N.753

„Sukurtos naujos arba atnaujintos ir patvirtintos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos“

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičius

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa – neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos aprašas, kuriame įvardinti numatomi programos dalyvio mokymosi rezultatai (kompetencijos) ir jiems pasiekti būtinas mokymosi turinys, metodai, priemonės bei žmogiškieji ir materialieji ištekliai (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa laikoma sukurta arba atnaujinta, kai ji yra parengta remiantis Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo principais, patvirtinama vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimtais dokumentais ir ištestuojama mokymo procese.

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė - ne mažiau 8 akademinės valandos.

 

Testuojamųjų mokymų pagal naujai parengtą ar atnaujintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos. Testuojamieji mokymai vykdomi suaugusiems asmenims nuo 18 metų amžiaus.

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa yra ištestuota, kai mokymai pagal šią programą yra pravesti mažiausiai 1 suaugusiųjų grupei.

 

Mokymų grupė – ne mažiau 8 suaugusiųjų asmenų (šaltiniai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m liepos 12 d. Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimas (2018 m. sausio 31 d. redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija).

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs (paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas).

 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant sukurtas arba atnaujintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (programų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, kuriais patvirtinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų sukūrimas ar atnaujinimas ir jas testuojant besimokiusių asmenų sąrašai.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami dokumentai dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų sukūrimo ar atnaujinimo ir pateikiamas testuojant programą besimokiusių asmenų sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                                                                                                                             Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros 2020 m. birželio 18 d. raštu Nr. SB-2020-00463

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. liepos 13 d. raštus Nr. 6K-2004667

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. birželio 12 d. raštu Nr.(21.1.17E-22)SD-3204