LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRO 1994 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 138 „DĖL RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ RSN 157-94 PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. gruodžio 8 d. Nr. D1-991

Vilnius

 

 

1.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 138 „Dėl Respublikinių statybos normų RSN 157-94 patvirtinimo“.

2.  N u s t a t a u, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu, iki naftos ir naftos produktų statinių gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų patvirtinimo gaisrinės saugos reikalavimai naftos ir naftos produktų statiniams turi būti nustatomi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu, leidžiant tiesiogiai taikyti tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinius), užsienio valstybių organizacijų normatyvinius statybos techninius dokumentus statybos techniniame reglamente STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos nuostatuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos sudarymo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

2017-11-29 raštu Nr. 9.4-2866 (9.6.E)