Pagėgių savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dėl PAGĖGIŲ savivaldybės SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-56

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 2 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“.

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Virginijus Komskis


 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-56  

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau − Nuostatai) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

2. Seniūnaičiai savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje ar išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

3. Seniūnaičių sueiga (toliau – Sueiga) yra Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų seniūnaičių susirinkimas.

4. Išplėstinė seniūnaičių sueiga (toliau – Išplėstinė sueiga) yra Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų seniūnaičių ir seniūnijų aptarnaujamųjų teritorijų veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas.

5. Šiais Nuostatais privalo vadovautis Savivaldybės seniūnijų seniūnaičiai ir seniūnijų aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai, kurie išplėstinėje seniūnaičių sueigoje turi sprendimo priėmimo teisę.

6. Sueigos vyksta patalpose, kurias Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos neatlygintinai suteikia seniūnaičių sueigoms organizuoti.

7.  Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

8.  Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

9Seniūnaičiai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

KOMPETENCIJA

 

10. Seniūnaičių sueiga aptaria ir priima sprendimus:

10.1. dėl seniūnijos biudžetinės įstaigos steigimo;

10.2. seniūnaičių delegavimo į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisiją;

10.3. dėl seniūnaičių delegavimo į savivaldybės Etikos ir Antikorupcijos komisijas;

10.4. dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos;

10.5. sprendžia dėl projektų, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo;

10.6. atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

10.7. probleminių šeimų ir vaikų teisių apsaugos prevencijos;

10.8. kitų teisės aktuose seniūnaičių sueigos kompetencijai priskirtų klausimų.

11. Sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos savivaldybės institucijos privalo Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra Pagėgių savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje; jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

12. Išplėstinė sueiga turi teisę aptarti ir priimti sprendimus, teikti pasiūlymus seniūnijai dėl:

12.1. seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo;

12.2.  kitų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimų klausimų.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

13. Pirmąją naujai išrinktų seniūnaičių sueigą organizuoja seniūnas, per 15 dienų nuo galutinių seniūnaičių rinkimų rezultatų patvirtinimo ir paskelbimo per visuomenės informavimo priemones.

14.  Apie pirmosios Sueigos datą, laiką ir vietą seniūnas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sueigos praneša seniūnaičiams, taip pat paskelbia minėtą informaciją ir seniūnijos skelbimų lentoje.

15. Pirmajam Sueigos posėdžiui, kol bus išrinktas sueigos pirmininkas, pirmininkauja seniūnas.

16.    Pirmajame posėdyje:

16.1.  išrenkamas Sueigos pirmininkas;

16.2.  svarstomi kiti aktualūs klausimai.

17.     Pirmojo posėdžio darbotvarkę sudaro seniūnas.

18.     Sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių.

19.  Sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sueigos pirmininko balsas.

20.   Negalintys dalyvauti Sueigoje seniūnaičiai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta Sueigoje.

21.   Sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti Sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

22.    Seniūnaičiai į Sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Kai seniūnaičiai į Sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.

23.   Sueigą inicijuojantys seniūnaičiai ar seniūnas elektroniniu paštu ir/ar telefonu praneša suinteresuotiems asmenims apie Sueigos datą, laiką ir vietą, taip pat paskelbia minėtą informaciją seniūnijos skelbimų lentoje.

24.  Kiekvienos Sueigos pradžioje Sueigos sekretorius registruoja seniūnaičius ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis.

25.    Sueigai pirmininkauja Sueigoje išrinktas sueigos pirmininkas.

26.     Sueigos pirmininkas:

26.1.  skelbia Sueigos pradžią ir pabaigą;

26.2.  tikrina, ar Sueigoje yra kvorumas;

26.3.  paskelbia Sueigos darbotvarkę;

26.4.  užtikrina, kad Sueigos metu būtų laikomasi šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

26.5.  suteikia žodį seniūnaičiams, seniūnui, kitiems Sueigoje dalyvaujantiems asmenims;

26.6.  gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

26.7.  pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiais Nuostatais, nustato ir skelbia balsavimo tvarką, skelbia balsavimo rezultatus;

26.8.  teikia seniūnaičiams pastabas, jeigu jie nesilaiko šių Nuostatų ar kitaip trukdo Sueigos darbui;

26.9. skiria Sueigos sekretorių.

27.    Sueigos trukmę numato Sueigos pirmininkas, tvirtindamas Sueigos darbotvarkę.

28.    Sueigos posėdžiai yra atviri visuomenės informavimo priemonių atstovams.

29.    Sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomas klausimas ir seniūnaičių bei seniūno nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus, nuomonę gali pareikšti ir kiti Sueigos dalyviai.

30.    Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo įtaka savivaldybės ir seniūnijos veiklai bei biudžetui.

 

IV SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

31. Išplėstinėje sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninės organizacijos į Išplėstinę sueigą deleguoja po vieną atstovą ne ilgiau kaip 2 metų laikotarpiui.

32. Prireikus atstovai gali būti rotuojami, t. y. bendruomeninės organizacijos gali bet kuriuo metu atšaukti savo atstovą išplėstinėje sueigoje ir deleguoti kitą atstovą. Taip pat deleguotas atstovas gali būti atšaukiamas ir savo paties prašymu.

33. Išplėstinės sueigos organizavimas, sprendimų rengimas, svarstymas, įforminimas ir paskelbimas vykdomas kaip ir kitos seniūnaičių sueigos. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra vieša ir joje su patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnaitijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

34. Išplėstinė sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių ir deleguotų atstovų. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMAI IR PROTOKOLAI

 

35.  Sueigos ir Išplėstinės sueigos sprendimai surašomi protokole, kurį pasirašo Sueigos/Išplėstinės sueigos pirmininkas ir sekretorius.

36.  Sueigos protokole nurodoma sueigos data, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, darbotvarkė, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“), įrašoma seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų (jei dalyvauja) ar seniūno atskiroji nuomonė.

37.  Sueigos protokolai per 2 dienas perduodami seniūnijai ir saugomi seniūnijoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Seniūnaičių pageidavimu, jiems pateikiamos protokolų kopijos.

38. Seniūnaičių sueigos/išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat gali būti skelbiami seniūnijos, savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai paskirtoje teritorijoje, skelbimų lentose, vietinėje spaudoje ir kitais būdais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šiuos Nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Pagėgių savivaldybės taryba.

40. Nuostatai viešai skelbiami Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt, seniūnijų ir seniūnaitijų (jeigu yra galimybė) skelbimų lentose.

_____________________