LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-1087

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymą:

1.2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai turi identifikacinį numerį, kurį sudaro šeši skaitmenys.“;

1.2.2. pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

2. Į g a l i o j u  Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos atlikti saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos užsakymą.

 

 

 

Energetikos ministras,
laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                       
Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1087 redakcija)

 

 

 

(Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo forma)

 

(Pirmoji pažymėjimo pusė)

 

 

 

 

 

zenkliukas

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS

 

P A Ž Y M Ė J I M A S Nr. 000000

 

 

 

__________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

Išdavė: ______________________________________________

 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

________________

(data)

_________________

(parašas)

 

A. V.

Pažymėjimas galioja:

________________

________________

teritorijoje

 

iki 20 - - .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(Antroji pažymėjimo pusė)

 

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS TEISĖS

 

 

 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

 

1. Naudodami technines priemones fiksuoti asmenis, įtariamus darant ar darančius aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, šių asmenų veiksmus ir jų transporto priemones.

2. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais, vykdančiais aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, turi teisę:

2.1. įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pavestas užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar jų pasekmėms likviduoti;

 

2.2. tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

2.3. padėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams pristatyti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, jo sutikimu, į atitinkamų institucijų patalpas administracinio nusižengimo protokolui surašyti; reikalauti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pažeidėjo asmens tapatybei nustatyti, o jos nenustačius – kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo.

 

 

 

 

Išrašas iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo