Administracinė byla Nr. A-2646-556/2022

Teisminio proceso Nr. 4-52-3-00253-2022-0

Procesinio sprendimo kategorija 8.5

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2022 m. gegužės 18 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Neringos Švedienės,

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

vertėjaujant Hicham Ibrahim,

dalyvaujant užsieniečiui A. A., jo atstovei advokatei Audrai Lukoševičiūtei Krantz,

pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro atstovui Pavel Kolosov, 

teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal (duomenys neskelbtini) piliečio A. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2022 m. balandžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro teikimą dėl (duomenys neskelbtini) piliečiui A. A. taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės termino pratęsimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

1.  Pareiškėjas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Užsieniečių registracijos centras (toliau – ir Centras) kreipėsi į Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus, prašydamas pratęsti taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės terminą (duomenys neskelbtini) piliečiui A. A. (toliau – ir Užsienietis) iki 2022 m. liepos 10 d., bet ne ilgiau iki kol bus priimti ir įvykdyti sprendimai dėl Užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.

2.  Centras nurodė, kad 2021 m. spalio 13 d. Tarnybos pareigūnas sulaikė Užsienietį ne ilgiau kaip 48 valandoms. Užsienietis kartu su kitais trimis užsieniečiais 2021 m. spalio 27 d. buvo sulaikytas, kai bandė įsėsti į Lietuvos Respublikos piliečio automobilį. Užsienietis pareigūnams pateikė (duomenys neskelbtini) pasą, tačiau dokumentų, suteikiančių teisę būti ir vykti per Lietuvos Respubliką jis pateikti negalėjo. 2021 m. spalio 28 d. Užsieniečio atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 291 straipsnio 1 dalį bei paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų sprendimu Užsieniečio atžvilgiu taikyta alternatyvi sulaikymui priemonė – apgyvendinimas Tarnyboje nustatant teisę judėti tik apgyvendinimo vietai priklausančioje teritorijoje iki 2022 m. sausio 29 d. Užsienietis 2021 m. lapkričio 30 d. pateikė Centro pareigūnui raštišką prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje. Kadangi Užsieniečio prieglobsčio prašymas buvo pateiktas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) informavo, kad Užsienietis nesikreipė dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų sprendimu Užsieniečiui buvo pratęsta alternatyvi sulaikymui priemonė. Užsienietis 2022 m. kovo 29 d. pasiprašė prieglobsčio Lietuvos Respublikoje ir Migracijos departamentas išdavė jam pažymą dėl prašymo suteikti prieglobstį priėmimo. Šiuo metu Užsienietis turi prieglobsčio prašytojo statusą, prieglobsčio prašymas dar nėra galutinai išnagrinėtas. Užsienietis atvyko su savo šeimos nariais, jo tapatybė yra nustatyta, todėl siekiant tinkamai išnagrinėti jo prieglobsčio prašymą yra pagrindas pratęsti alternatyvios sulaikymui priemonės taikymo terminą.

3.  Užsienietis pirmosios instancijos teismo posėdyje su teikimu nesutiko.

4.  Užsieniečio atstovė pirmosios instancijos teismo posėdyje nurodė, kadangi Užsienietis yra prieglobsčio prašytojas, teikime nurodytus klausimus turėtų spręsti Migracijos departamentas.

 

II.

 

5.  Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai 2022 m. balandžio 8 d. sprendimu tenkino Centro teikimą – pratęsė Užsieniečiui taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės (apgyvendinimo Tarnyboje, nustatant teisę judėti tik apgyvendinimo vietai priklausančioje teritorijoje) terminą 3 mėnesiams, t. y. iki 2022 m. liepos 10 d., bet ne ilgiau kol bus nustatyta jo teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje.

6.  Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Užsienietis yra prieglobsčio prašytojas, galutinis sprendimas prieglobsčio procedūroje dar nėra priimtas. Duomenų, kad Užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ir viešajai tvarkai teismui pateiktoje medžiagoje nebuvo, Užsienietis pakartotinai nėra pažeidęs Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių migracinių įstatymų, jo tapatybė yra nustatyta, byloje nėra duomenų, kad jis trukdytų vykdyti sprendimą ar bandytų bėgti bei pasislėpti vengdamas būti grąžintas į kilmės šalį, todėl šiuo metu buvo pagrindas Užsieniečiui taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę. Teismas pažymėjo, jog Užsienietis į Lietuvos Respubliką atvyko neteisėtai, o atsižvelgiant į esamą teisinį reguliavimą, prieglobsčio prašytojui nenumatyta teisė dirbti.

7Teismas nurodė, jog Užsienietis turi galimybę laisvai judėti gyvenamosios vietos teritorijoje, gauti medicinos, socialines paslaugas. Byloje nėra duomenų, kad būtų pažeidžiamos jo teisės, susijusios su sveikatos priežiūra, materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, draudimų ir apribojimų taikymu, užimtumo organizavimu, apsilankymų ir pasimatymų centre organizavimu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pakeisti Užsieniečiui paskirtą alternatyvią sulaikymui priemonę ir netaikyti jam judėjimo laisvės apribojimų nėra pagrindo, todėl pratęsė paskirtos alternatyvios sulaikymui priemonės terminą. 

 

III.

 

8.    Užsienietis apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2022 m. balandžio 8 d. sprendimą – pritaikyti alternatyvią sulaikymui priemonę – apgyvendinimą Tarnyboje ar kitoje tam pritaikytoje vietoje, netaikant judėjimo laisvės apribojimų ir (arba) sutrumpinti Užsieniečio apgyvendinimo terminą.

9.    Apeliaciniame skunde nurodoma, kad apgyvendinimo termino pratęsimas suvaržant judėjimo laisvę prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsniui.  Apgyvendinimo termino pratęsimas yra neproporcinga sankcija, o judėjimo laisvės apribojimas nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje yra tapatus sulaikymui ir pažeidžia esmines žmogaus teises. Sulaikymas yra ultima ratio (kraštutinė priemonė) ir gali būti taikomas tik tais atvejais, kai įstatymų nustatyti tikslai negali būti pasiekti kitais būdais. Pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į imperatyvų terminą ir netaikyti apgyvendinimo pratęsimo be teisės laisvai judėti (netaikyti sulaikymo pratęsimo), kuris yra griežčiausia priemonė, labiausiai ribojanti asmens laisvę. 

10Pareiškėjas Centras atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Atsiliepime pažymima, jog vien atvykimas į Lietuvos Respubliką turint asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paaiškinimo pateikimas, nelaikomas bendradarbiavimu su teisėsaugos institucijomis. Nėra priežasčių Užsieniečiui taikyti švelnesnę kontrolės priemonę. Lietuvos Respublika nebuvo ir nėra Užsieniečio galutinis tikslas. Tikėtina, kad siekdamas išvengti galimo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos Užsienietis gali bandyti savavališkai išvykti ir pasislėpti, tuo sukeldamas nelegalios migracijos grėsmę Europos Sąjungos valstybių teritorijoje. Tokiu atveju Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos neturės galimybės įvykdyti atitinkamus sprendimus dėl Užsieniečio teisinės padėties. Užsienietis nebendradarbiauja su kompetentingų įstaigų darbuotojais prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu, į Lietuvos Respublikos teritoriją atvyko neteisėtai kirsdamas valstybės sieną grupėje asmenų, esant nepaprastajai padėčiai, sąmoningai pasirinko nelegalios migracijos kelią. Užsienietis pasinaudodamas asmenų užsiimančių nelegalia migracija pagalba bandė neteisėtai vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją į (duomenys neskelbtini), prieglobsčio prašymą pateikė tik po sulaikymo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas faktines bylos aplinkybes ir priėmė teisiškai pagrįstą sprendimą.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

11.     Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Užsieniečiui skirtos alternatyvios sulaikymui priemonės taikymo termino pratęsimo pagrįstumo ir teisėtumo.

12.  Pirmosios instancijos teismas tenkino Centro teikimą nustatęs, kad Užsienietis į Lietuvos Respubliką atvyko neteisėtai, bandė išvykti į kitas valstybes.

13.  Užsienietis su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka. Apeliacinį skundą grindžia tuo, jog taikoma priemonė nėra proporcinga.

14Teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo sprendimą pritaikyti alternatyvią sulaikymui priemonę sutinka, jog Užsienietis į Lietuvos Respubliką atvyko ne per pasienio kontrolės punktą, neteisėtai kirtęs valstybės sieną kartu su grupe asmenų, prieglobsčio Lietuvos Respublikoje pasiprašė tik po sulaikymo, tačiau atkreipia dėmesį ir į kitas aplinkybes, spręstina, suponuojančias vis dėlto kitokio sprendimo priėmimą.

15Užsienietis pareigūnams yra pateikęs asmens dokumentą (pasą). Pažymėtina, jog Užsienietis nekelia grėsmės valstybės saugumui ir viešajai tvarkai, jo teisinis statusas – prieglobsčio prašytojas. Pabrėžtina, jog Užsieniečiui taikoma alternatyvi sulaikymui priemonė su judėjimo ribojimais nuo 2021 m. spalio 29 d., t. y. beveik 7 mėnesius. Byloje nėra duomenų, jog Užsienietis būtų pažeidęs apgyvendinimo Centre tvarką, savo elgesiu parodęs, kad nėra linkęs paisyti nustatyto teisinio reguliavimo, adresuoto jo statusą atitinkantiems asmenims.

16Alternatyvios sulaikymui priemonės yra: 1) nurodytos Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas) 115 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose; 2) užsieniečio apgyvendinimas Tarnyboje ar kitoje tam pritaikytoje vietoje netaikant judėjimo laisvės apribojimų; 3) užsieniečio apgyvendinimas Tarnyboje ar kitoje tam pritaikytoje vietoje nustatant teisę judėti tik apgyvendinimo vietai priklausančioje teritorijoje (Įstatymo 14019 str. 1 d.). Pagal Įstatymo 14019 straipsnio 3 dalį, Įstatymo 115 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl alternatyvios sulaikymui priemonės skyrimo netaikomos.

17Alternatyvių sulaikymui priemonių taikymo prieglobsčio prašytojams pagrindus nustato Įstatymo 115 straipsnis, kurio 1 dalyje yra nurodyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas sprendžia dėl šio straipsnio 2 dalyje numatytų alternatyvaus sulaikymui kriterijų taikymo, t. y. ar nustatyta užsieniečio tapatybė, ar jis nekelia grėsmės valstybės saugumui ir viešajai tvarkai, teikia pagalbą teismui, Tarnybai ir Migracijos departamentui nustatant jo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje ir kita. Akcentuotina, kad aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas gali vertinti ir kitas byloje nustatytas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3669-858/2017; 2018 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2018; 2022 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1307-815/2022).

18Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, turint omenyje, jog Užsieniečio asmens dokumentai yra Lietuvos Respublikos valstybės institucijų žinioje (pareiškėjo atstovo paaiškinimai gauti teismo posėdžio metu), taip pat siekiant išvengti Užsieniečio psichologinei būklei galimos žalos dėl per ilgo judėjimo laisvės apribojimo, būtų pagrįsta Užsieniečiui taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę – Užsieniečio apgyvendinimą Tarnyboje ar kitoje tam pritaikytoje vietoje netaikant judėjimo laisvės apribojimų.

19Apibendrindama tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į visas byloje nustatytas faktines aplinkybes, todėl Užsieniečio apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, paskiriant alternatyvią sulaikymui priemonę – apgyvendinimą Tarnyboje ar kitoje tam pritaikytoje vietoje netaikant judėjimo laisvės apribojimų. Tokia alternatyvi sulaikymui priemonė Užsieniečiui skirtina iki 2022 m. liepos 10 d., bet ne ilgiau kol bus priimtas galutinis sprendimas jo prieglobsčio byloje.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

(duomenys neskelbtini) piliečio A. A. apeliacinį skundą tenkinti.

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2022 m. balandžio 8 d. sprendimą pakeisti:

taikyti (duomenys neskelbtini) piliečiui A. A. alternatyvią sulaikymui priemonę ir apgyvendinti (duomenys neskelbtini) pilietį A. A. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar kitoje tam pritaikytoje vietoje netaikant judėjimo laisvės apribojimų iki 2022 m. liepos 10 d., bet ne ilgiau kol bus priimtas galutinis sprendimas jo prieglobsčio byloje.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                              Ričardas Piličiauskas

 

 

Arūnas Sutkevičius

 

 

Neringa Švedienė