LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 19 d. Nr. V-244

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 13 dalimi ir Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 251 straipsniu įstatymo 2 straipsniu:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                         Linas Antanas Linkevičius

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras

 

 

 

Saulius Skvernelis

 

2015 m. lapkričio d.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų

ministro 2015 lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. V-244

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS laikino paso išrašymo, išdavimo IR paskelbimo negaliojančiu TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENdROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl Lietuvos Respublikos laikino paso (toliau – laikinas pasas) išdavimo pateikimo, prašymo išduoti laikiną pasą priėmimo, nagrinėjimo ir sprendimo išduoti laikiną pasą priėmimo, laikino paso išrašymo, išdavimo, atsiėmimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu, negaliojančio laikino paso naikinimo, prašymų išduoti laikiną pasą, laikino paso blankų, įklijų ir kitų dokumentų apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. Laikinas pasas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsuliniu statutu, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu ir šiuo aprašu.

3. Laikinas pasas gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę (toliau – pilietis), kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu:

3.1. jis buvo prarastas;

3.2. jis tapo netinkamu naudoti;

3.3. pasibaigė jo galiojimo laikas;

3.4. pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

4. Laikiną pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (toliau – konsulinė įstaiga). Laikiną pasą skelbia negaliojančiu konsulinė įstaiga, teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys (toliau – migracijos tarnyba) arba Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

5. Laikinas pasas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aprašo 9 punkte nustatytų dokumentų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos.

6. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus.

7. Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai:

7.1. atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;

7.2. išnykus priežastims, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

8. Už laikino paso išdavimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

 

II SKyrius

DOKUMENTŲ DĖL laikino paso IŠDAVIMO PATEIKIMAS

 

9. Pilietis laikinam pasui išduoti konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą (toliau – prašymas) (1 priedas);

9.2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pilietis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pateikti negali ir kyla abejonių dėl jo duomenų ar tapatybės, pilietis turi pateikti kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu). Jei toks dokumentas nepateikiamas, konsulinis pareigūnas gali paprašyti raštu pateikti artimųjų giminaičių asmens duomenis ar papildomus duomenis, patvirtinančius jo asmens tapatybę, arba gali paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis;

9.3. piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, kurios kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ir kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – nuotrauka), jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos;

9.4. dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiančius prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;

9.5. teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jeigu pilietis yra jį praradęs ir iki prašymo pateikimo prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo paskelbtas negaliojančiu arba aprašo 28 punkto nustatyta tvarka užpildytą pranešimą, jeigu pilietis yra praradęs laikiną pasą;

9.6. laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo, jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Jame turi būti nurodytas adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai.

10. Pilietis, pateikdamas prašymą išduoti laikiną pasą, konsulinei įstaigai sumoka konsulinį mokestį arba pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad konsulinis mokestis už laikino paso išdavimą sumokėtas.

11. Pilietis aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

 

III Skyrius

PRAŠYMO IŠDUOTI LAIKINĄ PASĄ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO IŠDUOTI LAIKINĄ PASĄ PRIĖMIMAS

 

12. Prašymą konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas pagal Gyventojų registro duomenis užpildo tiesiogiai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje (prijungties režimu).

Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas turima biometrine duomenų registravimo įranga nuskaito piliečio veido atvaizdą ir duoda piliečiui pasirašyti biometrinių duomenų registravimo įrangoje parašui skirtoje vietoje.

Jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ir pasirašyti biometrinių duomenų registravimo įrangoje ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos ir piliečiui duodama pasirašyti ryškiai rašančiu rašikliu išspausdintame prašyme parašui skirtoje vietoje.

Jeigu neturima techninių galimybių dirbti su Asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu) ir/ar nėra galimybės išspausdinti prašymo su užpildytomis atitinkamomis eilutėmis, pildoma popierinė prašymo forma: prašymą pateikiantis pilietis pildo prašymo 1–8 eilutes ir pasirašo ryškiai rašančiu rašikliu parašui skirtoje vietoje, o prašymo 9 eilutę užpildo konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas.

Pilietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti parašui skirtoje vietoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje arba prašyme konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos darbuotojo akivaizdoje. Jeigu laikinas pasas išduodamas piliečiui iki 14 metų, taip pat jei pilietis dėl neveiksnumo ar fizinės negalios nesugeba pasirašyti, tai piliečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys ir prašymo 15 eilutėje ir Asmens dokumentų išrašymo sistemoje nurodoma priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo. 

Jei pilietis nuolat gyvena užsienio valstybėje, jis pildo prašymo 7b eilutę.

Pilietis patikrina užpildytame prašyme nurodytus duomenis ir pasirašo 10 eilutėje parašui skirtoje vietoje.

Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą laikiną pasą atsiimtų kitas asmuo, tai jis nurodo prašymo išduoti laikiną pasą 15 eilutėje arba pateikia dėl to rašytinį prašymą ir nurodo jame asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir pasirašo.

Prašymas Asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis įtraukiamas į prašymų išduoti laikiną pasą registrą (2 priedas).

13. Jeigu prašymo pateikimo dieną nuo asmens veido atvaizdo ir parašo įkėlimo į Asmens dokumentų išrašymo sistemą nėra praėję 6 mėnesiai, naudojami Asmens dokumentų išrašymo sistemoje esantys asmens veido atvaizdas ir parašas.

14. Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas padaro piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei tokie dokumentai buvo pateikti. Prireikus padaromos ir kitų dokumentų, pateiktų laikinam pasui išduoti, kopijos.

15. Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas privalo įsitikinti piliečio, kuriam išduodamas laikinas pasas, tapatybe:

15.1. sutikrinti jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre (jeigu jis ten yra) ir pateiktuose dokumentuose;

15.2. sutikrinti duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį pilietį, esančiais Gyventojų registre;

15.3. jei kyla abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės – paprašyti pateikti kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu). Jei toks dokumentas nepateikiamas, konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas, kad įsitikintų piliečio asmens tapatybe, gali paprašyti piliečio raštu pateikti savo artimųjų giminaičių asmens duomenis ar pateikti papildomus duomenis, įrodančius jo asmens tapatybę, arba patikslinti jau pateiktus duomenis.

16. Jei atlikus aprašo 15 punkte nustatytus veiksmus kyla abejonių dėl piliečio asmens duomenų, tapatybės ar pilietybės, konsulinis pareigūnas nedelsdamas elektroniniu paštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą (toliau – Konsulinis departamentas) dėl reikalingos informacijos apie asmens tapatybę ir pilietybę gavimo, šis raštu kreipiasi į paskiausiai asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą išdavusią migracijos tarnybą.

Migracijos tarnyba prašomą informaciją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Konsulinio departamento nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai.

17. Įsitikinęs piliečio, kuriam išduodamas laikinas pasas, tapatybe, konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas užpildo prašymo 11 eilutę.

18. Priėmęs sprendimą išduoti laikiną pasą, konsulinis pareigūnas užpildo prašymo 12 eilutę.

19. Jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių laikinas pasas piliečiui negali būti išduotas, konsulinis pareigūnas priima ir surašo sprendimą neišduoti laikino paso, atitinkamai užpildo prašymo 12 eilutę ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtintą sprendimo neišduoti laikino paso kopiją įteikia arba išsiunčia piliečiui.

 

IV SKyrius

LAIKINO PASO IŠRAŠYMAS, IŠDAVIMAS IR ATSIĖMIMAS

 

20. Laikiną pasą išrašo konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas naudodamasis Asmens dokumentų išrašymo sistema. Nustatant laikino paso galiojimo terminą vadovaujamasi informacija, piliečio pateikta pagal aprašo 9.4 papunktyje nustatytus reikalavimus, ir užsienio valstybių, į kurias arba per kurias ketinama vykti, taikomus reikalavimus kelionės dokumentų galiojimo terminams.

Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas, išrašęs laikiną pasą, prašymo 13 eilutėje įrašo piliečiui išrašyto laikino paso numerį, išrašymo ir galiojimo datas.

21. Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašymo 15 eilutėje nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pilietis prašymo 15 eilutėje nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Piliečio pageidavimu konsulinė įstaiga laikiną pasą gali išsiųsti registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu piliečiui pateikus aprašo 9.6 papunktyje nurodytus dokumentus. Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas prašymo 15 eilutėje turi nurodyti laikino paso išsiuntimo datą. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

22. Atsiimdamas laikiną pasą pilietis ar kitas aprašo 21 punkte nurodytas asmuo pasirašo prašymo 14 eilutėje, patvirtindamas, kad laikiną pasą gavo, ir nurodo laikino paso atsiėmimo datą. Jei laikinas pasas buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, pilietis per 5 kalendorines dienas konsulinei įstaigai turi išsiųsti rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą. Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas prašymo 15 eilutėje turi nurodyti datą, kada gavo piliečio rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą.

23. Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas konsulinės įstaigos darbuotojas Asmens dokumentų išrašymo sistemoje nedelsdamas pažymi, kad laikinas pasas atsiimtas (gautas), ir prašymo 14 eilutėje nurodo datą, kada Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėta, kad pilietis laikiną pasą atsiėmė. Laikinas pasas pradeda galioti nuo tada, kai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymima, kad laikinas pasas atsiimtas.

 

V skyrius

LAIKINO PASO GRĄŽINIMAS, NEGALIOJIMAS IR NEGALIOJANČIŲ LAIKINŲ PASŲ SUNAIKINIMAS

 

24. Laikiną pasą pilietis grąžina atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą. Jeigu pilietis atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą laikino paso nepateikia, nes jį prarado, Asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jis yra negrąžintas.

25. Laikinas pasas nustoja galioti:

25.1. pasibaigus jo galiojimo laikui;

25.2. piliečiui mirus;

25.3. paskelbus jį negaliojančiu.

26. Laikinas pasas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

26.1. jis prarastas;

26.2. jis suklastotas;

26.3. buvo išnaudoti vizoms skirti lapai;

26.4. pilietis pakeitė vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;

26.5. jis tapo netinkamas naudoti;

26.6. jame buvo netikslūs įrašai;

26.7. jis priklausė pilietybės netekusiam asmeniui;

26.8. paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas;

26.9. jis neatsiimtas per šešis mėnesius nuo išrašymo dienos;

26.10. piliečiui išduota nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas.

27. Gavęs informaciją apie laikino paso negaliojimą, konsulinis pareigūnas ar migracijos tarnybos darbuotojas nedelsdamas įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą. Laikinas pasas negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į Asmens dokumentų išrašymo sistemą dienos.

Gavęs rastą laikiną pasą konsulinis pareigūnas ar migracijos tarnybos darbuotojas Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymi, kad rastas laikinas pasas negalioja kaip prarastas.

28. Pilietis, praradęs laikiną pasą, turi užpildyti pranešimą apie laikino paso praradimą (3 priedas) ir asmeniškai pateikti jį bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, migracijos tarnybai, o esantis užsienio valstybėje – bet kuriai konsulinei įstaigai. Pranešimą apie laikino paso praradimą pilietis gali pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema).

Pranešime apie laikino paso praradimą turi būti nurodyti prarasto laikino paso duomenys (jeigu pilietis juos žino) ir praradimo aplinkybės. Asmeniškai pateiktame pranešime apie laikino paso praradimą turi būti nurodytos pranešimą priėmusio teritorinės policijos įstaigos ar konsulinio pareigūno, įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė, data ir parašas.

29. Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas piliečio asmeniškai pateiktą pranešimą apie laikino paso praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) persiunčia šios įstaigos migracijos tarnybai.

Gautą piliečio pranešimą apie laikino paso praradimą migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas Asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis įtraukia į pranešimų apie laikino paso praradimą registrą (4 priedas) ir duomenis apie laikino paso negaliojimą nedelsdamas įveda į Asmens dokumentų išrašymo sistemą.

Elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje piliečio užpildytas ir pateiktas pranešimas apie laikino paso praradimą automatiškai išsiunčiamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau – Vilniaus migracijos valdyba). Vilniaus migracijos valdybos ne darbo metu elektroniniu būdu pateiktas pranešimas automatiškai persiunčiamas Policijos elektroninių paslaugų sistemai.

Vilniaus migracijos valdybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavęs pranešimą apie laikino paso praradimą, nedelsdamas įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad laikinas pasas paskelbtas negaliojančiu.

Gavęs elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje piliečio pateiktą ir automatiškai Policijos elektroninių paslaugų sistemai persiųstą pranešimą apie laikino paso praradimą, įgaliotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnas nedelsdamas įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą pažymi elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, kad prarastas laikinas pasas paskelbtas negaliojančiu.

30. Konsulinis pareigūnas, gavęs informaciją apie nustatytą laikino paso klastojimo faktą arba nustatęs, kad rastas, iš kitų institucijų gautas ar piliečio pateiktas laikinas pasas suklastotas, nedelsdamas atlieka aprašo 27 ir 31 punktuose numatytus veiksmus. Jeigu, gavus informaciją apie suklastotą laikiną pasą, suklastotas laikinas pasas kartu nepateikiamas arba tai, kad laikinas pasas suklastotas, nustatoma iš kitų valstybės ar užsienio institucijų gavus šio laikino paso kopiją, Asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad laikinas pasas negalioja ir kad jis negrąžintas. Apie laikino paso suklastojimo faktą Asmens dokumentų išrašymo sistemoje turi būti pažymėta ir tais atvejais, kai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje yra paskelbta, kad šis laikinas pasas negalioja ir dėl kitų priežasčių.

31. Konsulinis pareigūnas apie nustatytą laikino paso klastojimo atvejį raštu informuoja Konsulinį departamentą ir jam perduoda suklastotą laikiną pasą.

32. Konsulinis departamentas apie nustatytus laikino paso klastojimo atvejus raštu informuoja atitinkamos teritorinės policijos įstaigos viršininką sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priimti ir perduoda suklastotą laikiną pasą. Jei suklastotas laikinas pasas grąžinamas Konsuliniam departamentui arba jis dėl objektyvių priežasčių nebuvo perduotas tyrimui dėl suklastojimo atlikti, jis saugomas ir naikinamas šio aprašo nustatyta tvarka.

33. Piliečiui, kuriam buvo išduotas laikinas pasas, netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, duomenis apie laikino paso negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda Vilniaus migracijos valdyba. Laikinas pasas negalioja nuo sprendimo dėl asmens pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos.

34. Negaliojančius laikinus pasus konsulinės įstaigos ir migracijos tarnybos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius perduoda sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras). Negaliojantys laikini pasai Asmens dokumentų išrašymo centre sunaikinami pagal sudarytą aktą ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Laikinų pasų blankai ir įklijos yra saugiųjų dokumentų blankai. Jie yra gaunami, išduodami, naudojami, saugomi, traukiami į apskaitą, nurašomi ir inventorizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinto Saugiųjų ir numeruotų dokumentų blankų gavimo, išdavimo, saugojimo, apskaitos, nurašymo ir inventorizavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų,  konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

36. Laikinų pasų blankų ir įklijų užsakymą pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos poreikį, jų gaminimą ir saugojimą iki perdavimo Konsuliniam departamentui ir perdavimą Konsuliniam departamentui organizuoja Asmens dokumentų išrašymo centras. Laikinų pasų blankų ir įklijų saugojimą iki perdavimo konsulinėms įstaigoms ir skirstymą konsulinėms įstaigoms organizuoja Konsulinis departamentas.

37. Prašymai kartą per metus perduodami saugoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniam archyvui.

38. Prašymų nuorašai (kopijos) kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Prašymai saugomi 15 metų.

40. Išrašyti, bet neatsiimti laikini pasai, taip pat grąžinti negaliojantys laikini pasai, iki perdavimo Asmens dokumentų išrašymo centrui saugomi konsulinių įstaigų ar migracijos tarnybų seifuose arba jų specialiai įrengtose patalpose.

41. Sugadinti laikinų pasų blankai ir įklijos konsulinėse įstaigose sunaikinami pagal sudarytą aktą ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

_______________________

 


 

Lietuvos Respublikos laikino paso

išrašymo, išdavimo ir paskelbimo

negaliojančiu  tvarkos  aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymų registro forma)

 

 

_________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga)

 

 

 

PRAŠYMŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄ PASĄ REGISTRAS ________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg.

Nr.

Prašymo registravimo

data

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo pildymo data

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

_______________________________ _____________ __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Registro forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

 


 

Lietuvos Respublikos laikino paso

išrašymo, išdavimo ir paskelbimo

negaliojančiu tvarkos  aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo forma)                                    (Įstaigos pavadinimas)

Gauta

__________Nr.__________

 

__________________________________________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė)

 

__________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

 

_________________________________________________________________

(adresatas)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINO PASO PRARADIMĄ

 

____________

(data)

 

 

Pranešu, kad prarastas Lietuvos Respublikos laikinas pasas, Nr. ____________________________, išduotas _____________________________________________________________________.

(išdavimo data)

Šis dokumentas prarastas ________________________________________________________________________________________

(praradimo data, aplinkybės)

______________________________________________________________________________________________________________________________ .

Laikiname pase buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) ____________________________________ , pavardė _____________________________________________________ ,

asmens kodas __________________________________ , gimimo data ________________________________________________ .

Prašau prarastą Lietuvos Respublikos laikiną pasą paskelbti negaliojančiu.

 

 

_______________________                                      ______________________________

 

(asmens parašas) (vardas ir pavardė)

Pranešimą priėmė:

 

_____________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                                             

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)                                                                       

Prarastas laikinas pasas

asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbtas negaliojančiu _________________________ .

(data)


 

Lietuvos Respublikos laikino paso

išrašymo, išdavimo ir paskelbimo

negaliojančiu  tvarkos  aprašo

4 priedas

 

 

 

(Pranešimų registro forma)

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

PRANEŠIMŲ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINO PASO PRARADIMĄ REGISTRAS

________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Pranešimo

registravimo data

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Pranešimo pildymo data

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

_________________________ _____________ _________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)