PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T1-172

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamas paslaugas ir jų įkainius (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. T1-154 „Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

3.    Sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-172

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ ĮKAINIAI

 

 

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Teikiamos paslaugos įkainis

I. Mokyklinio autobuso nuoma:

 

1.1. Mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniams, bendruomenės nariams, vykstantiems į ekskursijas, išvykas.

Pastaba. Prastovos mokestis netaikomas nuomojančiosios mokyklos mokiniams.

0,34 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

1.2. Mokyklos mokiniams ir mokytojams, vykstantiems į rajoninius Švietimo ir sporto skyriaus, Muziejaus, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir Kultūros centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų organizuojamus renginius

Netaikoma

1.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

0,43 Eur/km

1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis

1.4. Mokinių nuvežimas į mokyklą ir parvežimas į namus

0,17 Eur/km

1.5. Pasvalio kultūros centro veikloje dalyvaujantiems mokiniams ir jų vadovams, vykstantiems į respublikinius renginius

0,17 Eur/km

2. Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokymo kabinetų 1 m² 6 darbo valandoms nuoma:

 

2.1. Fiziniams ir juridiniams asmenims

0,15 Eur

2.2. Savivaldybės administracijos, ugdymo įstaigos organizuojamiems renginiams, papildomiems užsiėmimams vykdyti

Netaikoma

3. Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų sporto salių nuoma:

 

3.1. Mokyklos, sporto mokyklos mokiniams, ikimokyklinių įstaigų vaikams, ugdymo įstaigos kaimo bendruomenių nariams organizuotoms grupėms bei Savivaldybės administracijos renginiams vykdyti

Netaikoma

3.2. Sporto klubams ir kitoms visuomeninių organizacijų organizuotoms grupėms

1,45 Eur/val.

3.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims:

3.3.1. be dirbtinio apšvietimo

 

5,80 Eur/val.

3.3.2. su dirbtiniu apšvietimu

7,25 Eur/val.

4. Kompiuterinių klasių ir pavienių kompiuterių naudojimosi paslauga fiziniams ir juridiniams asmenims:

 

4.1. kompiuterio darbo vietos nuoma

0,50 Eur/val.

4.2. Kompiuterinės klasės nuoma

Vieno kompiuterio valandos įkainį padauginti iš turimų kompiuterių skaičiaus ir nuomojamų valandų skaičiaus

5. Valgyklos salės nuoma:

 

5.1. Iki 60 žmonių 4 valandoms

29,00 Eur

5.2. Daugiau kaip 60 žmonių 4 valandoms

35,00 Eur

5.3. Už kiekvieną papildomą valandą

7,30 Eur

5.4. Ugdymo įstaigų mokiniams, Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams

Netaikoma

6. Įmonių, įstaigų, organizacijų fizinių asmenų reklama:

 

6.1. Reklaminiai skydai (ugdymo įstaigos)

5,00 Eur mėnesiui

6.2. Reklama ant grindų         

6,00 Eur mėnesiui

6.3. Reklaminiai skydai baseine         

4,00 Eur mėnesiui

6.4. Reklaminiai plakatai

3,00 Eur mėnesiui

6.5. Reklaminiai stendai         

4,00 Eur mėnesiui

6.6. Reklaminiai užrašai         

3,00 Eur žodis mėnesiui

6.7. Reklaminiai piešiniai

9,00 Eur mėnesiui

6.8 Reklama, susijusi su Pasvalio r. savivaldybės administracijos

mokyklos bendruomenės ir kitų ugdymo įstaigų veikla

Netaikoma

7.Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos mokiniams:

 

7.1. Už vieno A4 formato lapą (vienos pusės)           

0,05 Eur

7.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių)

0,07 Eur

7.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės)           

0,08 Eur

7.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių)

0,10 Eur

8. Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims:

 

8.1. Už vieno A4 formato lapą (vienos pusės)           

0,06 Eur

8.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių)

0,08 Eur

8.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės)           

0,10 Eur

8.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių)

0,12 Eur

9. Pasvalio muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuoma:

 

9.1. Akordeono (40–80 bosų)

5,00 Eur/mėnesiui

9.2. Akordeono (80–120 bosų)

5,00 Eur/mėnesiui

9.3. Saksofono

6,00 Eur/mėnesiui

9.4. Trimito

5,00 Eur/mėnesiui

9.5. Išilginės fleitos

1,00 Eur/mėnesiui

9.6. Smuiko (fabrikinės gamybos)

5,00 Eur/mėnesiui

9.7. Smuiko (meistro gamybos)

6,00 Eur/mėnesiui

9.8. Tenoro

5,00 Eur/mėnesiui

9.9. Baritono

5,00 Eur mėnesiui

9.10. Liaudiškų kanklių

3,00 Eur/mėnesiui

9.11. Koncertinių kanklių

5,00 Eur/mėnesiui

9.12. Klarneto

4,00 Eur/mėnesiui

10. Pasvalio specialiosios mokyklos bendrabučio kambarių 1 lovos nuoma:

 

10.1. Vienam asmeniui vienai parai

7,30 Eur/ parai

10.2.  Savivaldybės administracijos organizuojamų renginių dalyvių apgyvendinimas vienam asmeniui

4,40 Eur/parai

 

________________________________________