Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 452 „DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 503
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LEIDŽIAMOS ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS DARBO METU NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2701 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų (toliau – darbuotojai) iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose (toliau – biologinės organizmo terpės) leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,2 promilės. Jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus, darbuotojų biologinėse organizmo terpėse leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,4 promilės.

2.2. Nustatant darbuotojų neblaivumą dujų chromatografijos metodu, turi būti įvertinta ribinė etilo alkoholio koncentracija ir nustatyta mažiausia etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse.

2.3. Nustatant darbuotojų neblaivumą metrologiškai patikrinta specialiąja technine priemone, turi būti įvertinta šios priemonės paklaida.

2. Nustatyti, kad:

2.1. 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ preambulės redakcija:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 605 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2.2. 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1 punktu nauja redakcija išdėstytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 3 punkto redakcija:

„3. Policijos pareigūnai tikrina transporto priemonės vairuotoją, nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį ar administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, kurie įtariami esantys neblaivūs, o jeigu įtariamo neblaivumu transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens tikrinimo objektyviai neįmanoma atlikti arba per tikrinimą nustatoma, kad įtariamo neblaivumu transporto priemonės vairuotojo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija – daugiau kaip 1,5 promilės, arba nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo vengia tikrinimo, pristato šiuos asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.“

2.3. 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1 punktu nauja redakcija išdėstytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 7 punkto redakcija:

„7. Kiekvienas tikrinimo atvejis, kai etilo alkoholio koncentracija iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, taip pat kiekvienas transporto priemonių vairuotojų, susijusių su eismo įvykiu, per kurį žūva žmogus ar sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta didelė turtinė žala, nusikalstamos veikos padarymu įtariamų asmenų ar administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų tikrinimo atvejis fiksuojami administracinio nusižengimo protokole ar kitame procesiniame dokumente arba pareigūno tarnybiniame pranešime.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 503
redakcija)

 

 

transporto priemonES vairuojančių ir KITŲ ASMENŲ neblaivumo AR APSVAIGIMO nustatymo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato transporto priemones vairuojančių asmenų (toliau – transporto priemonių vairuotojai), pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų, vairuojančių įstaigų, įmonių ir organizacijų transporto priemones (toliau – darbuotojai, vairuojantys transporto priemones), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų (toliau – darbuotojai), laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, probacijos tarnybų prižiūrimų asmenų, asmenų, policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo siunčiamų atlikti medicininės apžiūros, taip pat asmenų, kurie įtariami padarę nusikalstamą veiką kariniame transporte, karinėje teritorijoje, taip pat kitose teritorijose, jeigu ta veika nukreipta prieš karius, krašto apsaugos sistemos institucijas ir jų valdomą ar naudojamą turtą, asmenų, traukiamų administracinėn atsakomybėn už pažeidimą, padarytą kariniame transporte, karinėje teritorijoje, taip pat kitose teritorijose, jeigu tas pažeidimas nukreiptas prieš karius, krašto apsaugos sistemos institucijas ir jų valdomą ar naudojamą turtą (toliau – asmenys, įtariami padarę teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje), karių (toliau darbuotojai, laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys, probacijos tarnybų prižiūrimi asmenys, asmenys, policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo siunčiami atlikti medicininės apžiūros, kariai ir asmenys, įtariami padarę teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje, kartu vadinami – kiti asmenys), nusikalstamos veikos padarymu įtariamų asmenų, administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų neblaivumo ir apsvaigimo kontrolės, medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti atlikimo ir atlyginimo asmens sveikatos priežiūros įstaigai už joje atliktą medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Apsvaigimas – asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikimas, kuriuos sukelia psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės, psichotropinės medžiagos, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholis ir kitos), išskyrus etilo alkoholį.

2.2. Medicininė apžiūra neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti (toliau – medicininė apžiūra) – asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų (toliau – medicinos specialistai) atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar asmuo yra neblaivus arba apsvaigęs.

2.3. Neblaivumo tikrinimas (toliau – tikrinimas) – policijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – Administracija) pareigūnų, darbdavių ar jų įgaliotų asmenų, pataisos pareigūnų, karo policininkų, krašto apsaugos sistemos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų veiksmai, kai metrologiškai patikrintomis specialiosiomis techninėmis priemonėmis pagal iškvėptame ore esančią etilo alkoholio koncentraciją nustatoma, ar transporto priemonės vairuotojas, darbuotojas, vairuojantis transporto priemonę, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, darbuotojas, laisvės atėmimo vietoje laikomas asmuo, probacijos tarnybos prižiūrimas asmuo, asmuo, įtariamas padaręs teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje, ar karys yra neblaivus.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ, NUSIKALSTAMOS VEIKOS PADARYMU ĮTARIAMŲ ASMENŲ AR ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN TRAUKIAMŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO IR APSVAIGIMO KONTROLĖ, NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

3. Policijos pareigūnai tikrina transporto priemonės vairuotoją, nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį ar administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, kurie įtariami esantys neblaivūs, o jeigu įtariamo neblaivumu transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens tikrinimo objektyviai neįmanoma atlikti arba nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo vengia tikrinimo, pristato šiuos asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

4. Policijos pareigūnai įtariamą neblaivumu transporto priemonės vairuotoją, susijusį su eismo įvykiu, kuriame žuvo žmogus ar sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta didelė turtinė žala, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros pristato, jeigu jis vengia tikrinimo, objektyviai neįmanoma atlikti jo tikrinimo arba atlikus tikrinimą nustatoma, kad etilo alkoholio koncentracija jo iškvėptame ore – daugiau kaip 0 promilių.

5. Administracijos pareigūnai tikrina vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją, kuris įtariamas esantis neblaivus, o jeigu jo tikrinimo objektyviai neįmanoma atlikti, Taisyklių 9 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka kreipiasi į policijos įstaigą su prašymu pristatyti vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

6. Siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra blaivus:

6.1. policijos ar Administracijos pareigūnai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertina bendrą asmens būklę; įvertinę bendrą asmens būklę ir pagrįstai įtarę, kad asmuo neblaivus, toliau atlieka Taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

6.2. policijos pareigūnai transporto priemonės vairuotojui, nusikalstamos veikos padarymu įtariamam asmeniui ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, prieš jį tikrindami ar pristatydami į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o Administracijos pareigūnai – prieš tikrindami vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją ar kreipdamiesi į policijos įstaigą su prašymu pristatyti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, žodžiu paaiškina jam atsisakymo tikrintis arba atlikti medicininę apžiūrą teisinius padarinius;

6.3. policijos pareigūnai tikrina transporto priemonės vairuotoją, nusikalstamos veikos padarymu įtariamą asmenį ar administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį arba, esant Taisyklių 3 ar 4 punkte nustatytiems pagrindams, atlieka Taisyklių 9 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus, o Administracijos pareigūnai tikrina vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją arba, esant Taisyklių 5 punkte nustatytam pagrindui, atlieka Taisyklių 9 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.

7. Kiekvienas tikrinimo atvejis, kai etilo alkoholio koncentracija iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, taip pat kiekvienas transporto priemonių vairuotojų, susijusių su eismo įvykiu, kuriame žūva žmogus ar sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta didelė turtinė žala, nusikalstamos veikos padarymu įtariamų asmenų ar administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų tikrinimo atvejis fiksuojami administracinio teisės pažeidimo protokole ar kitame procesiniame dokumente arba pareigūno tarnybiniame pranešime.

8. Siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra neapsvaigęs:

8.1. policijos ar Administracijos pareigūnai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką įvertina bendrą asmens būklę; įvertinę bendrą asmens būklę ir pagrįstai įtarę, kad asmuo apsvaigęs, toliau atlieka Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

8.2. policijos pareigūnai transporto priemonės vairuotojui, nusikalstamos veikos padarymu įtariamam asmeniui ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, prieš pristatydami jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o Administracijos pareigūnai – prieš kreipdamiesi į policijos įstaigą su prašymu pristatyti vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, žodžiu paaiškina jam atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą teisinius padarinius;

8.3. policijos pareigūnai atlieka Taisyklių 9 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus, o Administracijos pareigūnai – Taisyklių 9 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.

9. Taisyklių 3, 4 ir 8 punktuose nurodytais atvejais policijos pareigūnai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per valandą nuo pranešimo apie nušalinimą nuo transporto priemonės vairavimo, įvykio vietos apžiūros protokolo, laikino sulaikymo protokolo ar administracinio sulaikymo protokolo surašymo, išrašo Taisyklių 3, 4 ir 8 punktuose nurodytiems asmenims siuntimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros ir pristato šiuos asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Administracijos pareigūnai vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojui, kuris įtariamas esąs apsvaigęs, arba tuo atveju, kai įtariamo neblaivumu vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojo tikrinimo objektyviai neįmanoma atlikti, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per valandą nuo pranešimo apie nušalinimą nuo vidaus vandenų transporto priemonės vairavimo surašymo, išrašo siuntimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros ir kreipiasi į policijos įstaigą su prašymu pristatyti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Policijos įstaigos, gavusios šioje pastraipoje nurodytą prašymą, pareigūnai pristato vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

10. Taisyklių 9 punkte nurodytame policijos ar Administracijos pareigūno išrašytame siuntime privaloma nurodyti:

10.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas transporto priemonės vairuotojas, nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

10.2. išrašiusio siuntimą policijos ar Administracijos pareigūno ir (arba) pristatančio į asmens sveikatos priežiūros įstaigą policijos pareigūno vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje šis (šie) pareigūnas (-ai) eina pareigas, pavadinimą, adresą ir kodą;

10.3. siunčiamo transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą;

10.4. siuntimo priežastį (bendros asmens būklės įvertinimo išvadą, tikrinimo, jeigu atliktas, rezultatus);

10.5. transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

11. Taisyklių 9 punkte nurodytas siuntimas pateikiamas medicinos specialistui, atliksiančiam pristatyto transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens medicininę apžiūrą.

12. Po medicininės apžiūros surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas 3 egzemplioriais, iš jų:

12.1. pirmas egzempliorius pateikiamas policijos įstaigai, kurios pareigūnas išrašė siuntimą, o jeigu siuntimą išrašė Administracijos pareigūnas – Administracijai;

12.2. antras egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

12.3. trečias egzempliorius pateikiamas transporto priemonės vairuotojui, nusikalstamos veikos padarymu įtariamam asmeniui ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

13. Policijos įstaiga, kurios pareigūnas išrašė siuntimą, mokėjimo pavedimu per 10 darbo dienų nuo transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo policijos įstaigoje atlygina medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai, išskyrus šio punkto trečiojoje pastraipoje nustatytą atvejį.

Kai policijos pareigūnas Administracijos pareigūnų prašymu pristato vidaus vandenų transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai atlygina, išskyrus šio punkto trečiojoje pastraipoje nustatytą atvejį, Administracija, kurios pareigūnas išrašė siuntimą, per 10 darbo dienų nuo vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojo medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo Administracijoje.

Valstybės asmens sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos transporto priemonės vairuotojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens medicininę apžiūrą policijos ar Administracijos pareigūnų siuntimu atlieka neatlygintinai.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, VAIRUOJANČIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NEBLAIVUMO IR APSVAIGIMO KONTROLĖ, NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

14. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo atlikti savo darbuotojų, vairuojančių transporto priemones, tikrinimą likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios.

Jeigu darbdavys ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės atlikti darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, tikrinimo arba to padaryti objektyviai neįmanoma, šio darbuotojo neblaivumas nustatomas per medicininę apžiūrą. Medicininę apžiūrą atlikti gali darbdavio turimi medicinos specialistai. Jeigu darbdavys neturi medicinos specialistų, jis Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka siunčia darbuotoją, vairuojantį transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

Darbuotojų, vairuojančių transporto priemones, apsvaigimas nustatomas Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka siunčiant juos atlikti medicininės apžiūros.

15. Darbuotojų, vairuojančių transporto priemones, tikrinimo atvejai, kai etilo alkoholio koncentracija jų iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, registruojami tam skirtuose žurnaluose. Žurnale nurodomi šie duomenys: metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markė, modelis, numeris, metrologinės patikros data ir jos galiojimo data, tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės); asmens, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas; tikrinto darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, vardas, pavardė, gimimo data, parašas, patvirtinantis, kad jis susipažino su tikrinimo rezultatais, ir tikrinimo rezultatai (skaičiais ir žodžiais). Jeigu tikrintas darbuotojas, vairuojantis transporto priemonę, atsisako pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, asmuo, kuris atliko tikrinimą, tai pažymi žurnale.

16. Darbdavys, pagal Taisyklių 14 punkto antrąją ar trečiąją pastraipą siųsdamas darbuotoją, vairuojantį transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, išrašo darbuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, siuntimą ir pats arba jo įgaliotas asmuo pristato šį darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

17. Taisyklių 16 punkte nurodytame siuntime privaloma nurodyti:

17.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas, vairuojantis transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

17.2. darbdavio, išrašiusio siuntimą, ir jo įgalioto asmens, kai šis pristato darbuotoją, vairuojantį transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą, adresą ir kodą;

17.3. siunčiamo darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, vardą, pavardę, gimimo datą;

17.4. siuntimo priežastį;

17.5. darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

18. Taisyklių 16 punkte nurodytas siuntimas pateikiamas medicinos specialistui, atliksiančiam darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, medicininę apžiūrą.

19. Po medicininės apžiūros surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas 3 egzemplioriais, iš jų:

19.1. pirmas egzempliorius pateikiamas darbdaviui, kuris siuntė darbuotoją, vairuojantį transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros;

19.2. antras egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

19.3. trečias egzempliorius pateikiamas tam darbuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

20. Darbdavys, kuris siuntė darbuotoją, vairuojantį transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, atlygina asmens sveikatos priežiūros įstaigai medicininės apžiūros išlaidas darbdavio ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo darbuotojo, vairuojančio transporto priemonę, medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo.

 

IV SKYRIUS

KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO IR APSVAIGIMO KONTROLĖ, NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

21. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumą arba apsvaigimą nustato pataisos pareigūnas, vertindamas bendrą asmens būklę pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką ir atlikdamas jo tikrinimą arba gavęs Valstybinės teismo medicinos tarnybos atsakymą apie laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų tiriamųjų medžiagų ištyrimo rezultatus.

Probacijos tarnybos prižiūrimo asmens neblaivumą arba apsvaigimą nustato pataisos pareigūnas, vertindamas bendrą asmens būklę pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką ir atlikdamas jo tikrinimą.

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų ir probacijos tarnybų prižiūrimų asmenų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo tvarką nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius.

22. Asmenų, kurie įtariami padarę teisės pažeidimą kariniame transporte ar karinėje teritorijoje, neblaivumą arba apsvaigimą nustato karo policininkai arba policijos pareigūnai.

Karių ir krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojų neblaivumą arba apsvaigimą nustato karo policininkai, krašto apsaugos sistemos institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų asmenų neblaivumas arba apsvaigimas nustatomas mutatis mutandis taikant Taisyklių II skyriaus nuostatas, o antrojoje pastraipoje nurodytų asmenų neblaivumas arba apsvaigimas nustatomas atliekant jų tikrinimą krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka ar vertinant bendrą jų būklę pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką.

23. Darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus Taisyklių 22 punkto antrojoje pastraipoje, neblaivumą nustato darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, atlikdamas jų tikrinimą. Kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybės arba to padaryti objektyviai neįmanoma, darbuotojo neblaivumas nustatomas Taisyklių 24 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros. Darbuotojų apsvaigimas nustatomas Taisyklių 24 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nustatyta tvarka siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.

Darbuotojų tikrinimo atvejai, kai etilo alkoholio koncentracija jų iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, registruojami tam skirtuose žurnaluose. Žurnale nurodomi šie duomenys: metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markė, modelis, numeris, metrologinės patikros data ir jos galiojimo data, tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės); asmens, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas; tikrinto darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, parašas, patvirtinantis, kad jis susipažino su tikrinimo rezultatais, ir tikrinimo rezultatai (skaičiais ir žodžiais). Jeigu tikrintas darbuotojas atsisako pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, asmuo, kuris atliko tikrinimą, tai pažymi žurnale.

24. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo siuntimu atliekama kitų asmenų, išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 21–23 punktuose, medicininė apžiūra, o darbdavių siuntimu – darbuotojų medicininė apžiūra.

Policijos ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai, siųsdami kitus asmenis atlikti medicininės apžiūros, išrašo jiems siuntimą ir pristato šiuos asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Teismas ir prokuratūros pareigūnai, siųsdami kitus asmenis atlikti medicininės apžiūros, išrašo jiems siuntimą, o šiuos asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato policijos pareigūnai.

Darbdaviai, siųsdami darbuotojus atlikti medicininės apžiūros, išrašo jiems siuntimą ir patys ar jų įgalioti asmenys pristato darbuotojus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodyti siuntimai išrašomi ir kiti asmenys, išskyrus Taisyklių 21–23 punktuose nurodytus asmenis, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatomi ne vėliau kaip per valandą nuo požymių, pagal kuriuos galima įtarti, kad kiti asmenys yra neblaivūs ir (ar) apsvaigę, nustatymo. Šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytas siuntimas išrašomas ir darbuotojai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatomi ne vėliau kaip per valandą nuo Taisyklių 23 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių atsiradimo ir (ar) paaiškėjimo.

25. Taisyklių 24 punkte nurodytame siuntime privaloma nurodyti:

25.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas kitas asmuo atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

25.2. kitą asmenį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristatančio pareigūno, darbdavio ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat darbovietės, kurioje dirba (eina pareigas), pavadinimą, adresą ir kodą;

25.3. siunčiamo kito asmens vardą, pavardę ir gimimo datą;

25.4. siuntimo priežastį (bendros asmens būklės įvertinimo išvadą, jeigu vertinta, tikrinimo, jeigu atliktas, rezultatus);

25.5. siunčiamo kito asmens pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

26. Taisyklių 24 punkte nurodytas siuntimas pateikiamas medicinos specialistui, atliksiančiam pristatyto kito asmens medicininę apžiūrą.

27. Po medicininės apžiūros surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas 3 egzemplioriais, iš jų:

27.1. pirmas egzempliorius pateikiamas policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokuratūrai, teismui, darbdaviui, siuntusiems kitą asmenį atlikti medicininės apžiūros;

27.2. antras egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

27.3. trečias egzempliorius pateikiamas kitam asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

28. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, teismas, darbdaviai, siuntę kitą asmenį atlikti medicininės apžiūros, atlygina medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai jų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo kito asmens medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytą atvejį.

Esant policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros, teismo ar iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) valstybės pinigų fondų išlaikomų darbdavių siuntimui, valstybės asmens sveikatos priežiūros biudžetinės įstaigos kito asmens medicininę apžiūrą atlieka neatlygintinai.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų tiriamąsias medžiagas ištiria neatlygintinai.

 

V SKYRIUS

ASMENS, KURIS PATS KREIPIASI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ, PRAŠYDAMAS ATLIKTI MEDICININĘ APŽIŪRĄ, NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

29. Jeigu asmuo atsisako tikrintis arba medicininės apžiūros ar nesutinka su tikrinimo ar medicininės apžiūros, atliktos policijos ar Administracijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio siuntimu, rezultatais, jis ne vėliau kaip per valandą po to, kai atsisako tikrintis ar medicininės apžiūros arba jam atliktas tikrinimas ar medicininė apžiūra, gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą jo lėšomis.

30. Po medicininės apžiūros surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas 2 egzemplioriais, iš jų:

30.1. pirmas egzempliorius pateikiamas asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama;

30.2. antras egzempliorius lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

31. Asmeniui, kuris pats kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą jo lėšomis, medicininės apžiūros atlikimo aktas išduodamas tik tada, kai jis pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad atlyginimas už medicininės apžiūros atlikimą sumokėtas.

 

 

 

––––––––––––––––––––