VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMOS APIE STATINIO (-IŲ) ATITIKTĮ ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 10 priedo 15 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-151 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 2 d.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                       Eglė Kuklierienė