TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL PAVYZDINIO TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. 13P-180-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 12, 14, 28, 34, 36, 41, 45, 551, 56, 63, 70, 80, 101, 107, 114, 120 straipsnių trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 1141 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 19, 20 straipsniu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Pavyzdinį teismo teisėjų susirinkimo darbo reglamentą (pridedama).

2. Nustatyti, kad pirmą teismo teisėjų susirinkimo posėdį šaukia teismo pirmininkas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Įstatymo įsigaliojimo.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                          Rimvydas Norkus

 

 

 

Sekretorius                                                                                           Ramūnas Gadliauskas


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2017 m. lapkričio 24 d.

nutarimu Nr. 13P-180-(7.1.2)   

 

 

PAVYZDINIS TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO DARBO REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pavyzdinis teismo teisėjų susirinkimo darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato teismo teisėjų susirinkimo (toliau – teismo teisėjų susirinkimas, susirinkimas) kompetenciją ir darbo tvarką.

2.  Teismo teisėjų susirinkimas – teisėjų savivaldos organas, patariantis teismo pirmininkui vidinio teismo administravimo klausimais.

3.  Teismo teisėjų susirinkime dalyvauja visi to teismo teisėjai, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – tą teismą sudarančių visų teismo rūmų visi teisėjai (toliau – teismo teisėjai, teismo teisėjų susirinkimo, susirinkimo nariai).

4.  Teismo teisėjų susirinkimo veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, nepriklausomumo, nešališkumo, skaidrumo ir teisėtumo principais.

 

II SKYRIUS

VADOVAVIMAS TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMUI

 

5.  Teismo teisėjų susirinkimo veiklą organizuoja ir ją koordinuoja teismo pirmininkas.

6.  Teismo pirmininkas, įgyvendindamas šio reglamento 5 punkte nurodytą veiklą:

6.1. šaukia teismo teisėjų susirinkimo posėdžius;

6.2. koordinuoja medžiagos teismo teisėjų susirinkimui rengimą;

6.3. pirmininkauja teismo teisėjų susirinkimo posėdžiui;

6.4. konkrečiais atvejais gali įgalioti atskiras savo funkcijas atlikti kitą teismo teisėją.

 

III SKYRIUS

TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR TEISĖS

 

7.    Teismo teisėjų susirinkimas:

7.1. tvirtina teismo teisėjų susirinkimo darbo reglamentą;

7.2. teikia nuomonę teismo pirmininkui dėl:

7.2.1. teisėjų skyrimo į teismo skyrius;

7.2.2. teisėjų specializacijos;

7.2.3. teisėjų darbo krūvio reguliavimo;

7.2.4. budėjimo vykdant ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas ir kitais įstatymų numatytais atvejais;

7.2.5. teismo finansų valdymo, teismo turto naudojimo;

7.2.6. administracinės veiklos priežiūros plano sudarymo;

7.2.7 teisėjų ilgalaikių komandiruočių ar kitų atvejų, kai teisėjas daugiau kaip tris mėnesius negali vykdyti savo pareigų;

7.2.8. kitų teismo administravimo klausimų;

7.3. aptaria:

7.3.1.   teismų praktiką;

7.3.2.   vidinio ir išorinio teismų administravimo tvarka atliktų patikrinimų išvadas (nurodymus, pasiūlymus, rekomendacijas), gerąją praktiką, priemones nustatytiems pažeidimams ar trūkumams pašalinti;

7.3.3.   kitus teismo administravimo klausimus.

8. Teismo teisėjų susirinkimas, įgyvendindamas savo funkcijas, turi teisę gauti jo veiklai reikalingą informaciją iš teismo vadovybės, teismo darbuotojų, teisės aktų nustatyta tvarka – valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, į susirinkimo posėdžius kviesti suinteresuotų ar kompetentingų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų atstovus, ekspertus ar specialistus, kitus asmenis.

 

IV SKYRIUS

TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO NARIŲ TEISĖS

 

9. Teisėjas, kaip teismo teisėjų susirinkimo narys, turi šias teises:

9.1. siūlyti įtraukti su vidiniu teismo administravimu susijusį klausimą į teismo teisėjų susirinkimo posėdžio darbotvarkę ir pateikti su juo susijusią medžiagą, teikti dėl jo pasiūlymus;

9.2. pasisakyti teismo teisėjų susirinkimo posėdžiuose, teikti pasiūlymus ir balsuoti svarstomais klausimais;

9.3. negalėdamas dalyvauti teismo teisėjų susirinkimo posėdyje, iki posėdžio pradžios dėl svarstomų klausimų raštu pateikti savo argumentuotą nuomonę, kuri balsavimo atveju nevertinama kaip balsas;

9.4. gauti teismo teisėjų susirinkimui svarstomais klausimais parengtą medžiagą;

9.5. susipažinti su teismo teisėjų susirinkimo priimtais dokumentais (jei tokie rašomi), taip pat garso ar vaizdo įrašais (jeigu tokie daromi).

 

V SKYRIUS

TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIAI

 

10. Teismo teisėjų susirinkimo posėdis yra pagrindinė susirinkimo veiklos forma. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžiai paprastai vyksta teismo patalpose, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – teismo rūmų, kuriuose yra teismo buveinė, ar kitų teismo rūmų patalpose. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžiai gali vykti naudojant elektroninių ryšių technologijas.

11. Teismo teisėjų susirinkimo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė teismo teisėjų.

12. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per dvylika mėnesių arba prireikus šio reglamento 17 punkte nustatyta tvarka.

13. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžiai yra nevieši, juose dalyvauja teismo teisėjai, į susirinkimo posėdžius kviesti asmenys, susirinkimo posėdį aptarnaujantys teismo darbuotojai. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžiuose gali dalyvauti teismų savivaldos institucijų atstovai, teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininkas.

14. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžius šaukia teismo pirmininkas savo iniciatyva arba raštu posėdį iniciavus ne mažiau nei trečdaliui teismo teisėjų. Apie teismo teisėjų susirinkimo posėdį (laiką ir vietą) teisėjai informuojami ir su posėdžiu susijusi medžiaga jiems teikiama elektroniniu paštu paprastai ne vėliau nei prieš dešimt darbo dienų.

15. Teismo teisėjų susirinkimo eiga, jame svarstomi atskiri klausimai gali būti fiksuojami pasirinktu būdu: rašant posėdžio protokolą, darant garso ar vaizdo įrašą.

16. Teismo teisėjų susirinkimo priimtus dokumentus pasirašo teismo pirmininkas arba kitas teismo teisėjų susirinkimo paskirtas asmuo, nurodytas to teismo teisėjų susirinkimo patvirtintame darbo reglamente. Susirinkimo posėdžių protokolus (jei tokie rašomi) taip pat pasirašo teismo teisėjų susirinkimo posėdžių sekretorius.

17. Su teismo teisėjų susirinkime užfiksuota medžiaga, teikiamomis nuomonėmis turi teisę susipažinti teismo teisėjų susirinkimo nariai, teismų savivaldos institucijų atstovai, teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininkas, Nacionalinė teismų administracija, valstybės bei savivaldybių institucijos, įstaigos, pareigūnai, kuriems įgyvendinant oficialius teisės aktais suteiktus įgaliojimus tokią teisę nustato teisės aktai.

 

VI SKYRIUS

TEISMO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO NUOMONĖS TEIKIMAS

 

18. Teismo teisėjų susirinkimo teikiama nuomonė gali būti įrašoma į posėdžio protokolą arba įforminama kaip atskiras dokumentas.

19. Teismo teisėjų susirinkimo teikiama nuomonė yra formuojama bendru sutarimu, prireikus gali būti organizuojamas atviras arba slaptas balsavimas.

20. Teismo pirmininkas, priimdamas sprendimus vidinio teismo administravimo klausimais, gali atsižvelgti į teismo teisėjų susirinkimo pateiktą nuomonę. Nesutikdamas su teismo teisėjų susirinkimo pateikta nuomone, teismo pirmininkas žodžiu ir (arba) raštu motyvuoja šį sprendimą ir apie jį praneša teisėjams.

21. Teismo teisėjų susirinkimas turi teisę informuoti teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininką apie atvejus, kai teismo pirmininkas neatsižvelgia į susirinkimo pateiktą nuomonę.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžių sekretoriaus funkcijas atlieka teismo pirmininko paskirtas teismo darbuotojas.

23. Teismo teisėjų susirinkimo posėdžių sekretorius informuoja teismo teisėjus apie šaukiamus teismo teisėjų susirinkimo posėdžius, teikia susipažinti susirinkimui parengtą medžiagą, užtikrina posėdžių fiksavimą (jei toks atliekamas), vykdo kitus teisėtus susirinkimo pirmininko pavedimus, užtikrina susirinkimo dokumentų valdymą.

24. Teismo teisėjų susirinkimo dokumentai valdomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________