LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIŲ TARNYBŲ IR ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 2BE-442

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros nuostatų įgyvendinimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, nuostatų įgyvendinimo“ 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų nuostatų įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 2B-574 „Dėl Techninių tarnybų veiklos taisyklių patvirtinimo“.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Tomas Kolendo

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2BE-442

 

 

TECHNINIŲ TARNYBŲ IR ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo, paskyrimo aprėpties išplėtimo ir jų priežiūros tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 168/2013), 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2018/858), ir 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų (toliau – Reglamentas (ES) 2019/945) (toliau kartu – Reglamentai).

3.    Už techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimą ir paskyrimo aprėpties išplėtimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava Vyriausybės nustatyta tvarka.

4.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme ir Reglamentuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI TECHNINĖMS TARNYBOMS IR ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGOMS, JŲ VERTINIMAS IR STEBĖSENA

 

5.    Techninė tarnyba turi atitikti arba Reglamento (ES) Nr. 168/2013 XVI skyriuje, arba Reglamento (ES) 858/2018 XV skyriuje nustatytus reikalavimus, o atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti Reglamento (ES) 2019/945 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

6.    Nacionalinis akreditacijos biuras, laikydamasis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, ir atitinkamų Reglamentų reikalavimų:

6.1. vertina techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų, joms pavaldžių įstaigų ir subrangovų atitiktį Aprašo 5 punkte išvardytų teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

6.2. patvirtina techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų, joms pavaldžių įstaigų ir subrangovų atitiktį Aprašo 5 punkte išvardytų teisės aktų nustatytiems reikalavimams išduodamas akreditavimo pažymėjimą;

6.3. vykdo patvirtintų techninių tarnybų  ir atitikties vertinimo įstaigų, joms pavaldžių įstaigų ir subrangovų stebėseną.

7.    Techninė tarnyba ar atitikties vertinimo įstaiga gali pavesti veiklą vykdyti jai pavaldžiai įstaigai ar subrangovui, jeigu techninei tarnybai pavaldi įstaiga ar subrangovas:

7.1. atitinka Aprašo 5 punkte išvardytų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

7.2. įvertintas Nacionalinio akreditacijos biuro ir turi Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditavimo pažymėjimą;

7.3. ir jeigu klientas sutinka.

 

III SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ IR ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR INFORMAVIMAS

 

8.    Ūkio subjektas, siekiantis tapti technine tarnyba arba atitikties vertinimo įstaiga, išplėsti paskyrimo aprėptį, (toliau – ūkio subjektas) Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikia prašymą (1 priedas) arba pranešimo paraišką (2 priedas).

9.    Prašymas arba pranešimo paraiška Administracijai teikiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

10.  Jei prašymas ar pranešimo paraiška teikiama tiesiogiai atvykus į Administraciją, juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo Administracijos darbuotojui, priimančiam prašymą, turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, galiojančią Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje). Administracijos darbuotojas sutikrina asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis su duomenimis prašyme ir grąžina asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą arba pareiškimo paraišką teikiančiam asmeniui.

11.     Teikiant prašymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 arba Reglamentą (ES) 858/2018, ūkio subjektas pateikia Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą vertinimo ataskaitą. Teikiant prašymą dėl techninės tarnybos paskyrimo arba paskyrimo aprėpties išplėtimo A kategorijos veiklai vykdyti, ūkio subjektas papildomai pateikia draudimo liudijimą (polisą). Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12.     Administracija, gavusi Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, įvertina dokumentų ir duomenų atitiktį Civilinio kodekso nuostatoms dėl įgaliojimo ir draudimo liudijimo (poliso), Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) keliamiems reikalavimams, Reglamento (ES) Nr. 2018/858 III priedo 2 priedėlio 9.4 papunkčio nuostatoms ir sutikrina duomenis:

12.1.  Juridinių asmenų registre patikrina duomenis apie juridinio asmens vadovą;

12.2.  jeigu prašymas teikiamas dėl techninės tarnybos paskyrimo arba paskyrimo aprėpties išplėtimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/858, Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje patikrina, ar ūkio subjektui išduotas akreditavimo pažymėjimas pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/858 III priedo 1 priedėlio nuostatas ir ar šio pažymėjimo priede pateiktoje akreditavimo srityje yra pateiktos nuorodos į ūkio subjekto prašyme nurodytus norminius aktus pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/858 II priedą, o gamintojo vidaus techninės tarnybos paskyrimo atveju – pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/858 VII priedą;

12.3.  jeigu prašymas teikiamas dėl techninės tarnybos paskyrimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013, Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje patikrina, ar ūkio subjektui išduotas akreditavimo pažymėjimas pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/858 III priedo 1 priedėlio nuostatas ir ar šio pažymėjimo priede pateiktoje akreditavimo srityje yra pateiktos nuorodos į ūkio subjekto prašyme nurodytus norminius aktus pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priedą ir pagal šio reglamento 18 straipsnio 3 dalį Europos Komisijos priimtus deleguotuosius aktus;

12.4.  Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomoje sistemoje patikrina valstybės rinkliavos sumokėjimo duomenis.

13.  Kai ūkio subjektas Administracijai pateikė tinkamai užpildytą prašymą, sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir ūkio subjektas atitinka šio Aprašo 5 punkte išvardytų atitinkamų teisės aktų nustatytus reikalavimus, Administracija per Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įstaigų paskyrimo taisyklės) 8 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos Administracijos direktoriaus įsakymu ūkio subjektą paskiria technine tarnyba arba išplečia techninės tarnybos paskyrimo aprėptį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 168/2013 63 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento (ES) 858/2018 68 straipsnio 1 dalyje, ir per 3 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo išduoda Techninės tarnybos paskyrimo liudijimą (3 priedas).

14.  Administracijos direktoriaus įsakyme nurodoma informacija, reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 168/2013 67 straipsnyje arba Reglamento (ES) 858/2018 74 straipsnyje.

15.  Teikiant pranešimo paraišką pagal Reglamentą (ES) 2019/945, jame nurodoma informacija ir pridedami dokumentai, reikalaujami pagal Reglamento (ES) 2019/945 25 straipsnį. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

16Administracija, gavusi Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus, įvertina dokumentų ir duomenų atitiktį Civilinio kodekso nuostatoms dėl įgaliojimo ir draudimo liudijimo (poliso), Prašymų nagrinėjimo taisyklėse keliamiems reikalavimams, (ES) 2019/945 22 straipsnio nuostatoms ir sutikrina duomenis:

16.1.  Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje patikrina, ar ūkio subjektui išduotas akreditavimo pažymėjimas;

16.2.  Juridinių asmenų registre patikrina duomenis apie juridinio asmens vadovą;

16.3.  Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomoje sistemoje patikrina valstybės rinkliavos sumokėjimo duomenis.

17.  Kai ūkio subjektas Administracijai pateikė tinkamai užpildytą pranešimo paraišką, sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir ūkio subjektas atitinka šio Aprašo 5 punkte išvardytų atitinkamų teisės aktų nustatytus reikalavimams, Administracija per Įstaigų paskyrimo taisyklių 8 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą nuo pranešimo paraiškos gavimo dienos Administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma informacija, reikalaujama Reglamento (ES) 2019/945 26 straipsnio 3 dalyje, patvirtina ūkio subjekto atitiktį atitikties vertinimo įstaigai keliamiems reikalavimams ir per 3 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos išduoda Atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo liudijimą (4 priedas).

18.  Administracija apie techninės tarnybos paskyrimą arba techninės tarnybos aprėpties praplėtimą raštu informuoja Europos Komisiją laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 168/2013 67 straipsnyje arba Reglamento (ES) 858/2018 74 straipsnyje nustatytų sąlygų, o apie atitikties vertinimo įstaigą – kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/945 26 straipsnyje.

19.  Atitikties vertinimo įstaiga, vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/945 26 straipsnio 4 dalimi, gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo Europos Komisija ar kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

20.  Teisė techninei tarnybai vykdyti veiklą suteikiama akreditacijos laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam kaip 3 metams pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 arba 5 metams pagal Reglamentą (ES) 858/2018. Pagal Reglamentą (ES) 2019/945 atitikties vertinimo įstaigos statusas suteikiamas neterminuotai.

21.  Kai ūkio subjektas Administracijai pateikė netinkamai užpildytą prašymą ar pareiškimo paraišką arba nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos, arba neatitiko šio Aprašo 5 punkte išvardytų atitinkamų teisės aktų nustatytų reikalavimų, Administracija per 3 darbo dienas nuo prašymo ar pranešimo paraiškos pateikimo Administracijai dienos raštu arba elektroniniu paštu, jei prašymas buvo pateiktas elektroniniu paštu, informuoja prašymą ar pranešimo paraišką pateikusį ūkio subjektą, nurodydama konkrečius trūkumus ir jų pašalinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos.

22.  Ūkio subjektui per nustatytą terminą pašalinus trūkumus, paslauga vykdoma Aprašo 13 arba 17 punkte nustatyta tvarka.

23Jeigu ūkio subjektas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Administracija per Įstaigų paskyrimo taisyklių 10 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą priima sprendimą atsisakyti ūkio subjektą paskirti technine tarnyba, atitikties vertinimo įstaiga ar išplėsti jos paskyrimo aprėptį ir apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja ūkio subjektą ir nurodo tokio sprendimo motyvus.

 

IV SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ IR ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMO APRIBOJIMAS, SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

 

24.  Administracija apriboja techninių tarnybų ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimą, sustabdo paskyrimo galiojimą, panaikina paskyrimo sustabdymo galiojimą ir panaikina paskyrimą Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Įstaigų paskyrimo taisyklėse ir Reglamentuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

25.  Techninės tarnybos ir atitikties vertinimo įstaigos paskiriamos, paskyrimo galiojimas stabdomas, paskyrimo stabdymo galiojimas panaikinamas ir paskyrimo galiojimas panaikinamas Administracijos direktoriaus sprendimu.

26.     Administracija praneša Europos Komisijai apie techninės tarnybos ar atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo apribojimą, paskyrimo galiojimo sustabdymą ir galiojimo panaikinimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 168/2013 68 arba Reglamento (ES) 858/2018 75, arba Reglamento (ES) 2019/945 28 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.  Administracija duomenis apie techninės tarnybos ar atitikties vertinimo įstaigos paskyrimą, paskyrimo aprėpties išplėtimą, paskyrimo apribojimą, sustabdymą, paskyrimo sustabdymo galiojimo panaikinimą ir paskyrimo panaikinimą įrašo Licencijų informacinėje sistemoje Viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

28.  Administracijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo

įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijai

 

PRAŠYMAS DĖL TECHNINĖS TARNYBOS PASKYRIMO /

PASKYRIMO APRĖPTIES IŠPLĖTIMO

___________________

(data)

 

Prašau paskirti techninę tarnybą / paskirti gamintojo vidaus techninę tarnybą / išplėsti techninės tarnybos paskyrimo aprėptį pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 / Reglamentą (ES) Nr. 2018/858 (nereikalingus išbraukti) vykdyti veiklą šioje srityje:

 

Eil. Nr.

Dalykas* / Sritis**

Nuoroda į norminį aktą ir jo struktūrinę dalį***

Kategorija****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reglamento (ES) Nr. 2018/858 II priede išvardyti dalykai

** Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede išvardytos sritys

*** Nuoroda į norminį aktą ir jo struktūrinę dalį, kurioje nurodyta veikla, kuriai vykdyti siekiama būti paskirta techninė tarnyba

**** A, B, C, D

 

Pridedami dokumentai (žymėti taip: X):

□ vertinimo ataskaita;

□ draudimo liudijimas (polisas);

□ įgaliojimas (jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo).

Sumokėtos valstybės rinkliavos data (nurodyti, jei valstybės rinkliava sumokėta) _______________________

 

Informaciją apie priimtą sprendimą pageidauju gauti (žymėti taip: X):

tiesiogiai atvykęs į Lietuvos transporto saugos administraciją;

□ paštu Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (Siuntos pristatymo išlaidas apmoka pareiškėjas. Pasiuntiniui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Administracijai, pareiškėjas sprendimą atsiima Administracijoje ir Administracijai apmoka siuntos pristatymo ir grąžinimo išlaidas.);

□ Juridinių asmenų registre nurodytu el. paštu.

 

__________________________________________________

(Juridinio asmens vadovo / įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

Techninių tarnybų ir atitikties įvertinimo

įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijai

 

PRANEŠIMO PARAIŠKA DĖL ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO

___________________

(data)

 

Prašau paskirti atitikties vertinimo įstaigą pagal Reglamentą (ES) 2019/945 vykdyti veiklą šioje srityje.

 

Pridedami dokumentai (žymėti taip: X):

□ atitikties vertinimo veiklos aprašymas;

□ atitikties vertinimo modulio aprašymas;

□ atitikties vertinimo modulių ir gaminio aprašymas;

□ draudimo liudijimas (polisas);

□ įgaliojimas (jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo).

Sumokėtos valstybės rinkliavos data (nurodyti, jei valstybės rinkliava sumokėta) _______________

 

Informaciją apie priimtą sprendimą pageidauju gauti (žymėti taip: X):

tiesiogiai atvykęs į Lietuvos transporto saugos administraciją;

□ paštu Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (Siuntos pristatymo išlaidas apmoka pareiškėjas. Pasiuntiniui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Administracijai, pareiškėjas sprendimą atsiima Administracijoje ir Administracijai apmoka siuntos pristatymo ir grąžinimo išlaidas.);

□ Juridinių asmenų registre nurodytu el. paštu.

 

 

__________________________________________________

(Juridinio asmens vadovo / įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo

įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

TECHNINĖS TARNYBOS PASKYRIMO LIUDIJIMAS

 

__________________ Nr. ___________

(data)

 

Šis liudijimas patvirtina, kad techninė tarnyba _________________________________

(juridinio asmens kodas ir pavadinimas)

atitinka Reglamento (ES) _____________________________keliamus reikalavimus.

 

Techninės tarnybos paskyrimo sritis:

Eil. Nr.

Dalykas / Sritis

Nuoroda į norminį aktą ir jo struktūrinę dalį

Kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskyrimo data _____________________

 

Paskyrimo galiojimo pabaigos data _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas ____________________________________

 

 

 

Techninių tarnybų ir atitikties vertinimo

įstaigų paskyrimo ir priežiūros tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO LIUDIJIMAS

 

 

__________________ Nr. ___________

(data)           

 

 

Šis liudijimas patvirtina, kad atitikties vertinimo įstaiga _________________________

________________________________________________________________________________ (juridinio asmens kodas ir pavadinimas)

atitinka Reglamento (ES) 2019/945 keliamus reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskyrimo data _____________________

 

Paskyrimo galiojimo pabaigos data _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas ____________________________________