LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĖS „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 21 d. Nr.1V-509

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Tomas Žilinskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĖS „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiškos) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa), 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ (toliau – 10 prioritetas) Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

2.4. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Viešojo valdymo tobulinimo programa);

2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.8. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.9. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau –interneto svetainė www.esinvesticijos.lt) (toliau – Kokybės metodika);

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Elektroninė paslauga – naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiama viešoji arba administracinė paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

3.2. Įrenginys – ilgalaikis materialusis turtas, kuris gali būti mašina, prietaisas, įtaisas energijai, medžiagoms gaminti ir (arba) informacijai priimti, perduoti ar keisti.

3.3. Teisinis reglamentavimas – visuomeninių santykių (šiuo atveju paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo) juridizavimas, įtvirtinimas teisės normomis.

3.4. Paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartai – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešojo valdymo institucijos (-ų) teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus ir viešojo valdymo institucijos (-ų) įsipareigojimus dėl jų laikymosi, taip pat nurodomi paslaugos teikimo ir (ar) aptarnavimo principai, paslaugos kaina, kriterijai, kuriais remiantis būtų vertinama, ar laikomasi nustatyto paslaugos ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standarto.

3.5. Piliečių chartijos – konsultuojantis su paslaugų vartotojais parengtas ir viešai skelbiamas viešojo valdymo institucijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešojo valdymo institucijos paslaugų  ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartus ir nustatomi paslaugų vartotojų veiksmai (elgsenos principai), kuriuos jie turėtų atlikti, norėdami gauti institucijos deklaruojamos kokybės paslaugas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Projektų taisyklėse, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą“, Administravimo taisyklėse, Priemonių įgyvendinimo plane, Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų (toliau – regionų projektai) planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą regionų projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 18 740 119 eurų (aštuoniolikos milijonų septynių šimtų keturiasdešimt tūkstančių vieno šimto devyniolikos eurų), iš kurių iki 15 929 101 euro (penkiolikos milijonų devynių šimtų dvidešimt devynių tūkstančių vieno šimto vieno euro)  – Europos socialinio fondo lėšos.

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

982 761

Kauno

2 829 670

Klaipėdos

1 739 290

Marijampolės

1 000 635

Panevėžio

1 358 137

Šiaulių

1 556 662

Tauragės

791 781

Telšių

964 312

Utenos

951 991

Vilniaus

3 753 862

Iš viso:

15 929 101

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2020 m.

Alytaus

98 276

294 828

294 828

196 553

98 276

982 761

Kauno

282 967

848 901

848 901

565 934

282 967

2 829 670

Klaipėdos

173 929

521 787

521 787

347 858

173 929

1 739 290

Marijampolės

100 064

300 190

300 190

200 127

100 064

1 000 635

Panevėžio

135 814

407 441

407 441

271 627

135 814

1 358 137

Šiaulių

155 666

466 999

466 999

311 332

155 666

1 556 662

Tauragės

79 179

237 534

237 534

158 356

79 178

791 781

Telšių

96 431

289 294

289 294

192 862

96 431

964 312

Utenos

95 199

285 597

285 597

190 399

95 199

951 991

Vilniaus

375 386

1 126 159

1 126 159

750 772

375 386

3 753 862

Iš viso regionams konkrečiais metais:

1 592 911

4 778 730

4 778 730

3 185 820

1 592 910

15 929 101

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2023 m.

Alytaus

9 827

58 966

226 035

206 380

245 690

157 242

68 793

9 828

982 761

Kauno

28 297

169 780

650 824

594 231

707 418

452 747

198 077

28 296

2 829 670

Klaipėdos

17 393

104 357

400 037

365 251

434 823

278 286

121 750

17 393

1 739 290

Marijampolės

10 006

60 038

230 146

210 133

250 159

160 102

70 045

10 006

1 000 635

Panevėžio

13 581

81 488

312 372

285 209

339 534

217 302

95 070

13 581

1 358 137

Šiaulių

15 567

93 400

358 032

326 899

389 165

249 066

108 966

15 567

1 556 662

Tauragės

7 918

47 507

182 110

166 274

197 945

126 685

55 424

7 918

791 781

Telšių

9 643

57 859

221 792

202 505

241 078

154 290

67 502

9 643

964 312

Utenos

9 520

57 119

218 958

199 918

237 998

152 318

66 640

9 520

951 991

Vilniaus

37 539

225 232

863 388

788 311

938 465

600 618

262 770

37 539

3 753 862

Iš viso regionams konkrečiais metais:

159 291

955 746

3 663 694

3 345 111

3 982 275

2 548 656

1 115 037

159 291

15 929 101

 

10. Priemonė skirta įgyvendinti Veiksmų programos 10 prioriteto konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinat jų atitikimą visuomenės poreikiams“. Priemonės tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. pasiūlymų dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo rengimas;

11.2. projektų vykdytojų ir partnerių veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), susijusių su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu, kūrimas, tobulinimas, diegimas (įskaitant vieno langelio principui įgyvendinti reikalingų veiksmų vykdymą, taip pat vidinių ir (ar) tarpinstitucinių procedūrų (procesų) automatizavimą); kokybės vadybos metodų / sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas;

11.3. piliečių chartijų, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų rengimas, kitų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių (įrankių) kūrimas, tobulinimas, pritaikymas, diegimas;

11.4. projektų vykdytojų ir partnerių darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas (remiamas tik tokiu atveju, kai tai reikalinga projekte numatytų mokymo veiklų vykdymui ir kai reikiamų mokymo programų nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje ir (ar) esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės poreikių), mokymas, keitimasis gerąja patirtimi). Kompetencijų stiprinimas bus finansuojamas tiek, kiek tai reikalinga:

11.4.1. užtikrinti projekto metu vykdomų veiklų ir kuriamų produktų (priemonių, įrankių) kokybę (kompetencijas gali stiprinti tiesiogines projekto veiklas vykdantys projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai);

11.4.2. užtikrinti projekto metu sukurtų produktų (priemonių, įrankių) tinkamą naudojimą / taikymą (kompetencijas gali stiprinti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai, susiję su kuriamo ar sukurto produkto (priemonės, įrankio) taikymu (naudojimu);

11.4.3. projekte keliamai problemai dėl nepakankamos paslaugų kokybės (pvz., profesionalumo, greičio ir pan.) ar nepakankamos asmenų aptarnavimo kokybės (pvz., nepakankamos orientacijos į klientą) spręsti (kompetencijas gali stiprinti administracines paslaugas gyventojams ir (ar) verslui teikiantys ar kitaip gyventojus aptarnaujantys viešojo administravimo įgaliojimus turinčio projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai);

11.5. tyrimų, skirtų įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas.

12. Aprašo 11.4 ir 11.5 papunkčiuose nurodytos veiklos finansuojamos, tik jeigu jos vykdomos kartu su kitomis Aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose numatytomis veiklomis.

13. Pagal Aprašą nefinansuojama:

13.1. elektroninių paslaugų, įskaitant paslaugas, numatytas Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3-470(1.5 E) „Dėl Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašo patvirtinimo“, taip pat teikimo procedūrų (procesų), susijusių su pacientų sveikatos informacijos tvarkymu, automatizavimui reikalingų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, tobulinimas, diegimas;

13.2. elektroniniu būdu teikiamų paslaugų kokybei vertinti skirtų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, diegimas ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų kokybės tyrimų, vertinimų vykdymas, taikant Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodiką, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-33„Dėl Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodikos patvirtinimo“;

13.3. pasiūlymų dėl paslaugų teikimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, kuriais siekiama sumažinti Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatytą administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą, rengimas;

13.4. teritorijų planavimo dokumentų, darnaus judumo mieste planų rengimas.

14. Pagal Aprašo 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai visiems pagal Aprašą skirtiems ES struktūrinių fondų lėšų regionų limitams turi būti sudaryti iki 2017 m. gruodžio 31 d. Regionų projektų sąrašuose esančiuose projektuose turi būti numatyti visų regionui Aprašo 27 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimai.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai: savivaldybių administracijos ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – savivaldybė, taip pat viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė (kai savivaldybė visuotiniame dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų); konkretūs galimi pareiškėjai nustatomi pagal Aprašo 19 punkte nurodytus reikalavimus.

16. Pagal Aprašą galimi partneriai:

16.1. savivaldybių administracijos ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – savivaldybė;

16.2. viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė (kai savivaldybė visuotiniame dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų);

16.3. nevyriausybinės organizacijos. Siekiant užtikrinti partnerių pasirinkimo skaidrumą, pareiškėjai apie galimybę nevyriausybinėms organizacijoms būti projekto partneriais turi paskelbti viešai (pvz., pareiškėjo interneto svetainėje), kartu nurodant atrankos kriterijus ir jų vertinimo aspektus, kuriuos pareiškėjas taikys pasirinkdamas partneriais konkrečias nevyriausybines organizacijas. Informacija apie nevyriausybines organizacijas, atrinktas būti projekto partnerėmis, turi būti skelbiama viešai;

16.4. savivaldybių įmonės, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas.

17. Pagal Aprašą savivaldybių įmonių, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas, veiksmai finansuojami tik tiek, kiek tai susiję su jų teikiamų administracinių paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo teikiant šias paslaugas kokybės gerinimu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19. Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2015 m. rugsėjo 24 d. Stebėsenos komiteto posėdyje, protokolo Nr. 44P-8 (10), t. y.:

19.1. projektas turi atitikti Viešojo valdymo tobulinimo programos nuostatas. Vertinant projekto atitiktį šiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas prisideda prie Viešojo valdymo tobulinimo programos 2 tikslo „Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ 11.1. uždavinio „Gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę“ bent vienos iš įgyvendinimo krypčių, t. y. 11.1.1 „Nustatyti viešųjų paslaugų kokybės standartus ir optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį“, 11.1.2 „Užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“ ir (arba) 11.1.3 „Užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems paslaugų teikėjams“, įgyvendinimo arba 11.2 uždavinio „Gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei“ įgyvendinimo krypties 11.2.3 „Užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą“ įgyvendinimo, arba prie Viešojo valdymo tobulinimo programos 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 13.1 uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“ įgyvendinimo krypties 13.1.5 „Užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui“ įgyvendinimo;

19.2. projektas turi atitikti regiono plėtros plano, patvirtinto regiono plėtros tarybos sprendimu, nuostatas; vertinant projekto atitiktį šiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie pareiškėją, projekto veiklas ir (ar) projektui numatomas finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių;

19.3. projektas turi atitikti savivaldybės strateginio veiklos plano nuostatas, t. y.:

19.3.1. jeigu projekto vykdytojas ir partneriai (kai projektas įgyvendinimas kartu su partneriais) yra vienai savivaldybei priklausančios institucijos ir (arba) įstaigos, vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar pareiškėjas, projekto veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo dydį ir šaltinius; laikoma, kad projekto finansavimo dydis atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme pateiktą informaciją apie priemonės finansavimo dydį, jei projekto finansavimo ES fondų lėšomis suma neviršija savivaldybės strateginiame veiklos plane atitinkamai priemonei numatytos finansavimo ES fondų lėšomis sumos;

19.3.2. jeigu projekto vykdytojas ir partneriai yra kelioms savivaldybėms priklausančios institucijos ir (arba) įstaigos, vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka tos savivaldybės, kuriai priklauso projekto vykdytojas ir tų savivaldybių, kurioms priklauso projekto partneriai, strateginių veiklos planų konkrečių priemonių aprašymuose pateiktą informaciją apie priemonių vykdytojus ir jiems pavestas įgyvendinti veiklos sritis.

20. Pagal Aprašą finansuojami projektai:

20.1. kuriuos įgyvendinant nauda ir rezultatai tenka ne mažiau kaip pusei visų konkrečiame regione esančių savivaldybių; laikoma, kad projekto nauda ir rezultatai tenka konkrečiai savivaldybei, jeigu projektu gerinama bent vienos viešojo valdymo institucijos, kurios savininke ar dalininke yra konkreti savivaldybė, teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybė;

20.2. arba kuriuos įgyvendinant gerinama bent vienos savivaldybės administracijos ir visų šios savivaldybės viešojo valdymo institucijų, kurios teikia gyventojams tokias pačias viešąsias paslaugas, teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybė; jeigu savivaldybėje yra tik viena konkrečias viešąsias paslaugas teikianti viešojo valdymo institucija, projektas gali būti įgyvendinamas tik su šia institucija.

21. Pagal Aprašą nefinansuojami informacinių sistemų kūrimo, diegimo ar modernizavimo veiksmai tų savivaldybių administracijų, kitų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, kurios pagal Ministerijos administruoto 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemones įgyvendino projektą (-us), kuriame (-iuose) buvo kuriama / diegiama / modernizuojama informacinė sistema, t. y. institucijai (institucijoms) ar įstaigai (įstaigoms) teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apdorojanti teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma, (toliau – IS) ir dėl kurios (-ių) įdiegimo ne visa viešojo pirkimo sutartyje numatyta apimtimi arba nenaudojimo ar naudojimo ne visa numatyta apimtimi įgyvendinančioji institucija yra nustačiusi pažeidimą ir Ministerija yra priėmusi sprendimą susigrąžinti projektui skirto finansavimo lėšas ar jų dalį.

22. Pagal Aprašą įgyvendinamo projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka skyrus projektui papildomą finansavimą, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

25. Tinkamos projekto tikslinės grupės yra:

25.1. savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojai;

25.2. visuomenė (tinkama, kai vykdoma Aprašo 11.5 papunktyje nurodyta veikla, taip pat kai įgyvendinami viešinimo ir (ar) viešųjų konsultacijų veiksmai).

26. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

26.1. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ (rodiklio kodas – P.S. 415); minimali šio produkto rodiklio siektina reikšmė projektui – 2 vnt.;

26.2. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas“ (rodiklio kodas – P.S. 416); minimali šio produkto rodiklio siektina reikšmė projektui – 15 asmenų;

26.3. produkto rodiklio – „Parengtos piliečių chartijos“ (rodiklio kodas – P.N. 910), jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma rengti piliečių chartiją pagal Aprašo 11.3 papunkčio veiklą;

26.4. rezultato rodiklio  – „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis“ (rodiklio kodas – R.S. 397) pokyčio rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius“ (rodiklio kodas – R.S.397-2); minimali šio pokyčio rodiklio siektina reikšmė projektui – 2 vnt.;

26.5. rezultato rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, pagerinusios visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksą“ (rodiklio kodas – R.N. 907); minimali šio produkto rodiklio siektina reikšmė projektui – 2 vnt.

27. Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono projektų sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais numatytos pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne mažesnės už šias regionui nustatytas tarpines ir galutines Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmes:

 

Regionas

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“(P.S.415)

„Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas“ (P.S.416)

„Parengtos piliečių chartijos“ (P.N. 910)

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Alytaus

0

6

26

86

1

2

Kauno

0

9

75

249

1

4

Klaipėdos

0

8

46

153

1

3

Marijampolės

0

6

26

88

1

2

Panevėžio

0

7

36

119

1

3

Šiaulių

0

8

41

137

1

4

Tauragės

0

5

21

69

1

2

Telšių

0

5

25

85

1

2

Utenos

0

7

25

84

1

3

Vilniaus

0

9

99

330

1

5

Iš viso:

0

70

420

1400

10

30

 

28. Regiono plėtros taryba projektus turi suplanuoti taip, kad būtų užtikrinta, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d.  pasirašytose projektų sutartyse būtų suplanuotas ne mažesnis kaip 50 proc. Aprašo 27 punkte numatytos regionui produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ (P.S. 415) galutinės reikšmės 2023 m. gruodžio 31 d. pasiekimas.

29. Aprašo 26.1, 26.2 ir 26.4 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 26.3 ir 26.5 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo veiksmų plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

30. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu projekto vykdytojas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

31. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

31.1. iki projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pateikimo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, atliekančiam regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, (toliau – sekretoriatas) pareiškėjas turi:

31.1.1. parengti Aprašo 32–33 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį investicijų projektą. Šis reikalavimas taikomas kai:

31.1.1.1. rengiamas projektas, kuriam planuojamų investicijų į nematerialųjį turtą (t. y. programinę įrangą ir jos licencijas), esamo pastato (ar jo dalies) techninių ir (ar) funkcinių savybių pagerinimą (paprastasis remontas) ir (ar) įrenginius išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų);

31.1.1.2. ir (arba) rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į IS kūrimą ar modernizavimą.

31.1.2. tuo atveju, kai projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti informacinių technologijų sprendimų, skirtų automatizuoti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo funkcijų vykdymą, kūrimo, modernizavimo ir (ar) diegimo veiklas:

31.1.2.1. projektinį pasiūlymą kartu su investiciniu projektu, kuris rengiamas vadovaujantis Aprašo 31.1.1.2 papunkčiu, suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK);

31.1.2.2. išanalizuoti numatomų automatizuoti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus;

31.1.2.3. parengti laisvos formos dokumentą (pažymą), kuriame būtų pateikta informacija apie Aprašo 31.1.2.2 papunktyje nurodytų veiksmų atlikimą (trumpai įvertinta paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybė (remiantis nusistatytais paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijais), aprašyti taikyti procedūrų (procesų) analizės ir vertinimo metodai, nurodyti taikyti procedūrų (procesų) vertinimo kriterijai, aprašytos analizuotos procedūros (procesai), pateiktas šių procedūrų (procesų) žemėlapis, nurodyti jų tvarką nustatantys (aprašantys) teisės aktai ir kiti dokumentai, išvardinti analizės ir vertinimo metu nustatyti procedūrų (procesų) trūkumai, įvykdyti bei numatomi vykdyti veiksmai šiems trūkumams ištaisyti (įskaitant reikalingus keisti (rengti) ir pakeistus teisės aktus ir kitus procedūroms (procesams) tobulinti reikalingus dokumentus), pateikta kita, pareiškėjo nuomone svarbi, su numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) vertinimu ir tobulinimu susijusi informacija). Šiame papunktyje nurodyta informacija gali būti pateikta pagal Aprašo 32 punkto reikalavimus rengiamame investicijų projekte, nerengiant atskiro dokumento;

31.1.2.4. jeigu atliekant numatomų automatizuoti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) analizę ir vertinimą buvo nustatyti šių procedūrų (procesų) trūkumai ir poreikis juos optimizuoti ar pertvarkyti, parengti visų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo procedūras (procesus) nustatančių dokumentų (teisės aktų, vidaus procedūrų tvarkų), kurie parengti (patikslinti) remiantis procedūrų (procesų) analizės ir vertinimo rezultatais, pakeitimo projektus. Laikoma, kad dokumento projektas parengtas, jeigu jis yra patvirtintas institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma.

31.2. Prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai paraišką pareiškėjas turi:

31.2.1. pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta); šis reikalavimas netaikomas:

31.2.1.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti kompiuterinei įrangai įsigyti;

31.2.1.2. viešiesiems pirkimams, kurie skirti IS specifikacijai parengti, IS sukurti (modernizuoti), diegti ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

31.2.1.3. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą;

31.2.2. atlikti vartotojų patenkinimo paslaugomis tyrimą dėl tų paslaugų ar aptarnavimo aspektų, kuriuos numatoma gerinti projekto vykdymo metu; visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas turi būti atliktas vadovaujantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

31.2.3. parengti IS nuostatų ar jų pakeitimo projektą ir pateikti juos derinti suinteresuotoms institucijoms (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai neplanuojamos investicijos į IS sukūrimą ar modernizavimą);

31.2.4. parengti IS duomenų saugos nuostatų projektą (šis reikalavimas netaikomas, kai neplanuojamos investicijos į IS sukūrimą ar modernizavimą).

32. Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), ir šiais reikalavimais:

32.1. projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą (SNA) ir (ar) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) metodą; investicijų projekte turi būti pagrįsta projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės pasirinkto metodo atitiktis Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms;

32.2. turėtų būti išnagrinėtos ir palygintos mažiausiai tokios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

32.2.1. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipo projektų, (toliau – nematerialiojo turto projektas) investavimo objektas yra naujo nematerialiojo turto įsigijimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.1.1. naujo nematerialiojo turto įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas);

32.2.1.2. nematerialiojo turto nuoma;

32.2.1.3. kooperacija.

32.2.2. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.2.1. esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

32.2.2.2. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

32.2.2.3. nematerialiojo turto nuoma;

32.2.2.4. kooperacija.

32.2.3. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.3.1. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

32.2.3.2. nematerialiojo turto nuoma.

32.2.4. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie įrenginių investavimo objekto tipo projektų, (toliau – įrenginių projektas) investavimo objektas yra naujų įrenginių įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas), vertinamos alternatyvos:

32.2.4.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas;

32.2.4.2. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas;

32.2.4.3. įrenginių nuoma;

32.2.4.4. kooperacija.

32.2.5. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

32.2.5.2. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

32.2.5.3. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

32.2.5.4. įrenginių nuoma;

32.2.5.5. kooperacija.

32.2.6. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.6.1. esamų įrenginių tobulinimas;

32.2.6.2. įrenginių nuoma.

32.2.7. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie pastatų projektų, investavimo objektas yra esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, vertinamos alternatyvos:

32.2.7.1. esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas;

32.2.7.2. esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;

32.2.7.3. įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti.

32.3. Jeigu Aprašo 32.2 papunktyje numatytos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių, pareiškėjas turi investicijų projekto aprašomojoje dalyje pateikti pagrindimą, kodėl šios alternatyvos yra nepakankamos ir papildomai suformuluoti ir išnagrinėti naują (papildomą) projekto alternatyvą, kuri leistų įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausia problemos (-ų) sprendimo alternatyva.

32.4. investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės duomenys turi būti apibendrinti užpildant Investicijų projektų rengimo metodikos 10 priede nustatytą Sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklę (taikoma įrenginių projekto atveju) arba Investicijų projektų rengimo metodikos 11 priede nustatytą Sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę (taikoma nematerialiojo turto projekto atveju ir kai projekto investavimo objektas yra esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas).

32.5. kai rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į IS kūrimą ar modernizavimą, papildomai investicijų projekte turi būti pateikta informacija, atsižvelgiant į Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ 3 priede nustatytus Galimybių studijos rengimo reikalavimus.

33. Projektas, įgyvendinantis investicijų projektą ar jo dalį, gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto ekonominis naudos ir išlaidų santykis (t. y. ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas), apskaičiuotas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 5.4 papunkčio nuostatomis, yra didesnis už 1 (vienetą) (šis punktas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo alternatyvų analizei atlikti taikytas sąnaudų ir naudos analizės metodas (SNA).

34. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems tikslinės grupės atstovams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.). Taip pat, kai tinkama pagal projekto logiką, projektas turi numatyti funkcionalumus, leidžiančius teikti paslaugas neįgaliesiems, mažinančius socialinę ir kalbinę atskirtį.

35. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

36. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

37. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančiajai institucijai nustačius, kad paraiškos finansavimas yra valstybės pagalba arba de minimis pagalba, paraiška yra atmetama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau savo iniciatyva gali prisidėti ir didesne nei reikalaujama lėšų suma.

40. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų.

41. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytais atvejais.

42. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti gali būti:

viešojo administravimo įgaliojimus turinčio projekto vykdytojo ir (ar) partnerio teikiamų administracinių paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei padidinti, o projekto vykdytojo ir (ar) partnerio, neturinčio viešojo administravimo įgaliojimų – asmenų aptarnavimui vykdant vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio funkcijas, nurodytas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, reikalingų patalpų, kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės arba patikėjimo teise, paprastojo remonto darbų išlaidos – kryžminis finansavimas; kryžminio finansavimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų projektui finansuoti skirtų  išlaidų.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti gali būti:

4.1. taikomosios programinės įrangos (t. y. kompiuterinei darbo vietai įrengti ar pagerinti ir (ar) specifinėms funkcijoms atlikti skirtos programinės įrangos), kurios neužtikrina pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės IT paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos;

4.2. IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant IS projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);

4.3. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); taip pat kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtos ar modernizuotos IS funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto, kuris reikalingas viešojo administravimo įgaliojimus turinčio projekto vykdytojo ir (ar) partnerio teikiamų administracinių paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei padidinti, o projekto vykdytojo ir (ar) partnerio, neturinčio viešojo administravimo įgaliojimų – teikiamų viešųjų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo organizavimui gerinti, įsigijimo išlaidos (šiame papunktyje nurodytos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. projektui finansuoti skirtų išlaidų);

4.4. projekto veikloms vykdyti reikalingų licencijų, autorinių ir gretutinių teisių įsigijimo ir nuomos išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti gali būti:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų (toliau – projektą vykdantis personalas) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; šiame papunktyje nurodytų asmenų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita);

5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos. Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 45 ir 46 punktuose.

5.3. investicijų projektų, galimybių studijų, leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos;

5.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

5.6. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 45 ir 46 punktuose.

5.7. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus darbo užmokesčio išlaidas tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas. Projekto veiklose dalyvaujančių savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojų, t. y. projekto dalyvių, darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

5.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos; išlaidos tinkamos, kai projekto vykdytojas veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats;

5.9. kokybės vadybos sistemų / metodų sertifikavimo išlaidos;

5.10. kitos projekto veikloms vykdyti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti gali būti:

privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir projektą vykdančių asmenų ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidas).

Su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruočių ir kelionių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 46 ir 47 punktuose.

Išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. projektui finansuoti skirtų išlaidų.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti gali būti išlaidos, susijusios su projekto administravimu.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

 

 

43. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 42 punkto lentelės 3 išlaidų kategorijoje „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, 4 išlaidų kategorijos „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ 4.3 papunktyje ir 6 išlaidų kategorijoje „Informavimas apie projektą“, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

44. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

45. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

45.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

45.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus Aprašo 48.1, 48.3–48.4 ir 54.1 papunkčiuose nurodytų priedų parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d; šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą;

45.3. kokybės vadybos sistemų / metodų palaikymo, t. y. taikymo priežiūros, atnaujinimo, persertifikavimo išlaidos;

45.4. IS, skirtų automatizuoti kokybės vadybos sistemų / metodų taikymą, kūrimo, diegimo, modernizavimo išlaidos,

45.5. IS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų parengimo išlaidos;

45.6. tarnybinių stočių ir joms skirtos programinės įrangos įsigijimo išlaidos;

45.7. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės IT paslaugų teikėjo, kuris įsteigtas ar paskirtas vadovaujantis Nutarimu Nr. 498, (toliau – valstybės IT paslaugų teikėjas) infrastruktūrą įsigijimo išlaidos;

45.8. techninės ir programinės įrangos perkėlimo į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos;

45.9. apmokėjimo už valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas IT paslaugas, numatytas Nutarime Nr. 498, išlaidos.

46. Apraše numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

46.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

46.2. arba Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

47. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 42 punkto lentelės 5 išlaidų kategorijos „Projekto vykdymas“ 5.1 papunktyje, 46.1 ir 46.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

48. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti:

48.1. investicijų projektą (jeigu taikoma pagal Aprašo 31.1.1 papunktį); kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės (SNA) ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) rezultatų lentelės MS Excel formatu;

48.2. IVPK suderinimo raštas (jeigu taikoma pagal Aprašo 31.1.2.1 papunktį);

48.3. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę arba sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę (jeigu taikoma pagal Aprašo 32.4 papunktį).

48.4. dokumentą, kuriame pateikta informacija apie atliktą numatomų automatizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūrų (procesų) analizę ir vertinimą (jeigu taikoma pagal Aprašo 31.1.2 papunktį); šis dokumentas gali būti neteikiamas, jeigu Aprašo 31.1.2.2 papunktyje nurodyta informacija yra įtraukta į sekretoriatui pateiktą investicijų projektą;

48.5. dokumentų, kuriuos Aprašo 31.1.2.2 papunktyje nustatyta tvarka numatyta parengti ar pakeisti siekiant tobulinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atliko procedūras (procesus), pakeitimų projektus (jeigu taikoma pagal Aprašo 31.1.2.4 papunktį); dokumentų pakeitimų projektai gali būti neteikiami, jei pareiškėjas projektiniame pasiūlyme nurodo internetinę svetainę, kuriose šių dokumentų pakeitimo projektai yra paskelbti.

49. Regiono plėtros taryba, sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 7 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

50. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir kartu su ja pateikti Aprašo 54.2–54.4 papunkčiuose nurodytus užpildytus priedus, ir kitus priedus (jei taikoma pagal Aprašo 54.1, 54.5–54.7 papunkčius). Paraiškos iš dalies užpildyta forma PDF formatu ir jos priedų formos skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

51. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

52. Jeigu vadovaujantis Aprašo 51 punktu, paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

52.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

52.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

53. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

54. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 54.4 papunktyje nurodyta paraiškos priedo forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

54.1. vartotojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo ataskaitą (jeigu taikoma pagal Aprašo 32.2.2 papunktį);

54.2. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), kurios forma integruota į pildomą paraiškos formą;

54.3. partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) (papildomai taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis), užpildant pasirašytiną (-as) partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 2 priede „Partnerio – nevyriausybinės organizacijos deklaracija“ nurodytus reikalavimus;

54.4. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

54.5. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (jei taikoma pagal Aprašo 31.2.1 papunktį);

54.6. IS nuostatų ar jų pakeitimo projektą (jei taikoma pagal Aprašo 31.2.3 papunktį);

54.7. IS duomenų saugos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 31.2.4 papunktį).

55. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus regiono projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į objektyvias termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

56. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktinius duomenis bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

57. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

58. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

59. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

60. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

61. Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

62. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

63. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

65. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

66. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

67. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

67.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

67.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

68. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

69. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai) įgyvendindami projektą turi užtikrinti, kad:

69.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

69.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 eurų) (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 eurų (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai;

69.3. valstybės tarnautojų mokymai, numatyti Aprašo 11.4 papunktyje, būtų vykdomi pagal mokymo programas, kurios patvirtintos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

69.4. projekto įgyvendinimo metu projekto lėšomis sukurtos ir įdiegtos paslaugų ir (arba) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės būtų naudojamos ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, o jei projekto vykdymo metu projekto lėšomis bus atliekami paprastojo remonto darbai, taip pat jeigu bus sukurtos ar modernizuotos IS, jos būtų naudojamos vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

69.5. vykdant Aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas būtų viešai konsultuojamasi su paslaugų vartotojais (šis reikalavimas netaikomas, jei tokios konsultacijos buvo įvykdytos iki projekto sutarties pasirašymo);

69.6. vykdant veiklas, susijusias su pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo, veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų (šie turi būti rengiami atsižvelgiant į metodinį dokumentą „Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms“, kuris skelbiamas http://vakokybe.vrm.lt/) kūrimu, tobulinimu, parengtiems dokumentams būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai institucijos vadovas neturi įgaliojimų tokio sprendimo priimti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

69.7. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu, kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota (kai tinka) arba būtų parengtas institucijos veiklos tobulinimo veiksmų planas (kai diegiamas bendrasis vertinimo modelis), patvirtintas institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

69.8. vykdant veiklas, susijusias su piliečių chartijų rengimu, parengtai piliečių chartijai būtų pritarta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma ir piliečių chartija būtų paskelbta projekto vykdytojo (partnerio) interneto svetainėje iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

69.9. vykdant veiklas, susijusias su kokybės vadybos metodų / sistemų diegimu ir (arba) su piliečių chartijų (šios turi būti rengiamos atsižvelgiant į metodinį dokumentą „Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms“, kuris skelbiamas http://vakokybe.vrm.lt/) rengimu, būtų užtikrintas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų įsitraukimas į šių veiklų įgyvendinimą (pvz., būtų organizuojamos darbuotojų diskusijos, darbo sesijos, būtų vykdomi darbuotojų mokymai ir pan.);

69.10. vykdant Aprašo 11.5 papunktyje nurodytą veiklą, vėliausiai iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytojo ar pareiškėjo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtintų projekto vykdytojo ar pareiškėjo teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo veiksmų planą, parengtą atsižvelgiant į paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei įvertinti atlikto tyrimo rezultatus;

69.11. būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai, skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai);

69.12. projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, būtų apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai);

69.13. projekto, kurio metu kuriama ar modernizuojama IS, įgyvendinimo metu būtų:

69.13.1. įsigyjamos IS kūrimo (modernizavimo), diegimo techninės priežiūros paslaugos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad turi pakankamus gebėjimus projekto techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats, pateikdamas darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti IS kūrimo (modernizavimo) priežiūros funkcijas, gyvenimo aprašymus);

69.13.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos IS nuostatai, duomenų saugos nuostatai ar jų pakeitimai ir pradėtas (-i) viešasis (-ieji) pirkimas (-i), skirtas (-i) IS specifikacijos parengimo bei IS kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius po IS specifikacijos patvirtinimo pradėtas viešasis pirkimas, skirtas įsigyti IS kūrimo (modernizavimo) paslaugas ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

69.13.3. ne vėliau kaip iki IS specifikacijos rengimo pradžios patvirtinti visi dokumentai, nustatantys projekto įgyvendinimo metu numatomų automatizuoti procedūrų (procesų) vykdymo tvarką (įskaitant dokumentus, kuriuos buvo numatyta parengti pagal Aprašo 31.1.2.4 papunktyje nustatytus reikalavimus);

69.13.4. projekto vykdytojo ar partnerio sukurtos ar modernizuotos IS įsteigti ir įteisinti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

70. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

71. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

72. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius

atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

Nr.10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamufinansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą)

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3. konkretų uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

PProjekto tikslas turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr.10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytą tikslą, o veiklos – bent vieną iš Aprašo 11 punkte nustatytų veiklų.

 

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.               

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą)

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 19 punkte.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi atitikti reikalavimus dėl siektinų stebėsenos rodiklių, nustatytus Aprašo 26-28 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projekto paraiška) 13 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 punkte.

 

 

3.3.Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6, 8, 16, 17 punktuose.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14 punkte.

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimodėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijosprincipo įgyvendinimas.

Projektas turi atitikti reikalavimus, numatytus Aprašo 34 punkte.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma.

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašas yra nurodytas Aprašo 15 ir 16 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose ir projekto paraiškos prieduose.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma).

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 31 punkte.

Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas pagal Aprašo 31.1 papunktį

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 31.2 papunktį

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Projektas turi atitikti Aprašo 39 punkte nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 11 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Projektas turi atitikti Aprašo 45 punkto reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 12 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projektas turi atitikti Aprašo 69.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.5 papunktyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas)

 

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas  regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.4 papunktyje.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6, 7 ir 9 punktuose.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 22–24 punktuose nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4 ir 8 punktuose.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 42 punkto lentelės 3 išlaidų kategorijoje „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 42 punkte, 46 ir 47 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 7 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 10 punkte.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondųveiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.3 papunktyje.

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

 

1. Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.

2. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų. Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3.  Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

4. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

___________________________________ ______________________                                                ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)               (vardas ir pavardė*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PARTNERIO – NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS DEKLARACIJA

 

_____________________________________

(partnerio organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

 

__________ _________

(data, vieta)

 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad  mano atstovaujama organizacija _______________________  

(partnerio organizacijos pavadinimas)

(toliau – Organizacija) yra nevyriausybinė organizacija, t. y., atitinka visus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus nevyriausybinės organizacijos sąvoką apibrėžiančius požymius:

·     Organizacija yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas;

·     valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, turi ne daugiau kaip 1/3 balsų Organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime;

·     Organizacija nepriklauso nė vienai iš organizacijų grupių: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

 

 

 

_________________________________________________________________ A. V.

(Vadovo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.