LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ PRIIMTI PRIESAIKĄ LIETUVOS RESPUBLIKAI SUTEIKIMO

 

2017 m. birželio 27 d. Nr. 1V-451

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi:

1. Į g a l i o j u vidaus reikalų viceministrą, atsakingą už migracijos politikos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, o jam negalint dalyvauti – jį pavaduojantį vidaus reikalų viceministrą, priimti priesaiką Lietuvos Respublikai.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 1V-291 „Dėl įgaliojimų priimti priesaiką Lietuvos Respublikai suteikimo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas